https://plusminus.com/bg/answers/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
В какъв размер следва да се изплатят парите за дневни при командироване на служител, в случай, че в нощувката е включена и безплатна закуска. Следва ли в този случай да се изплатят 2/3 от полагащите му се дневни пари?


МТСП на 2011-08-09 12 - Разпоредбата на чл. 19, ал.1 от Наредбата за командировките в страната (НКС) предвижда, че на командирования, когато остава да нощува в мястото на командировката, се заплащат дневни пари в размер 20 лв. за всеки ден от командировката. Съгласно чл. 23 от наредбата не се заплащат дневни пари при ползуване служебно на целодневна безплатна храна в мястото на командировката или когато тя се изпълнява в мястото, където фактически живее командированият или неговото семейство.
Видно от посочените разпоредби дневните пари са предназначени главно за храна през деня, но не са диференцирани за закуска, обяд и вечеря. Този извод се потвърждава и от разпоредбата на чл. 24, ал.2 от НКС, съгласно която на заболелия по време на командировка, който е постъпил за лечение в болнично заведение, дневни пари не се заплащат.
С оглед на горните разпоредби считаме, че няма пречка, когато се осигурява частично безплатна храна на командирования, дневните пари определени с чл. 19 НКС да се намаляват с разхода за осигурената безплатна храна.
Следва да имате предвид че, съгласно разпоредбите в раздел ІV "Отчетност и контрол" командироващият е този, който одобрява разходите за командировка, при което той може да одобри или не размера на дневните пари по чл. 19 от НКС.
За времето на командировка, лицето получава командировъчни пари, които по смисъла на чл. 215 от Кодекса на труда са обезщетение, за неудобствата, които се създават за лицето. Работниците и служителите, които считат, че неправилно или незаконосъобразно са им изплатени командировъчни пари, могат да потърсят разликата по съдебен ред в 3-годишен давностен срок, считано от датата, когато е трябвало да се извърши плащането по съответния ред.
Т.е. за НАП такова нещо като "безвъзмездно" не съществува.
НАП ни задължава да получим приход (при това който не е под пазарните цени, защото пак ще има отклонение от данъчно облагане ) от всяка дейност, която извършваме -
Хубаво е да задължи отсрещната страна да ни плати, а не нас да задължава. :smile1:
То и ние бихме искали да получим приход от всяка дейност, която извършваме, но не винаги е така. Иначе на НАП им е все едно дали получаваме или не реално приход - за тях е важно за данъчни цели да "признаем" един такъв и да платим данък.
Интересно би било, ако за дадена счетоводна услуга не получа / и не съм договорила / никакъв приход, как ще приложат чл.16 и как ще ме обложат , но историята мълчи по въпроса...
Работодателят няма финансова възможност да заплати сумата на обезщетението. Работникът няма претенции и на практика е готов да се откаже от правото си на платен отпуски и на полагаемото обезщетение.

Като се разбират толкова добре вместо да се оставят нещата на бъдещето / неизвестно какво би донесло то / защо работникът просто не се подпише във ведомостта, че го е " получил "  ?

Иначе аз не знам да има такава правна процедура като отказ от обезщетение.
не те разбрах Делфинче

Имам предвид, че избирате вид документ, после от преглед избирате файла и кликвате на "подписване и прикачване"  - след това ли Ви дава въпросното съобщение ?
Дт хляб / Кт брашно не става ли ?
да, първо избирам вид док-т, после прикачам файла

Всъщност като изберете файла следва да не се прикачи автоматично, а при избор на опцията подпиши и прикачи / по спомен / .
Направих го, дори си рестартирах компа и пак същото

А от менюто за вид документ избирате ли, че това е справка за оборота ?
Запознайте се по-обстойно с данъка за лично ползване и тогава преценете каква методика Ви е необходима. Облагането по ЗДДФЛ е само един от възможните варианти, а може да не е най-удачен за Вас.
Не е необходимо.
В описа на наличните активи в графата стойност следва да се посочи стойността на актива, както е заведен в съответната сметка. Тя във Вашия случай е 7933,34 лв..
Къде е дяволът в снимката на дяволския мост ?  :smile1:
Мисля, че следва да посочите 80 % от ДДС в колонката с право на пълен данъчен кредит , ако изборът Ви е да не ползвате ДК за личното ползване и впоследствие да не начислявате ДДС на разходите, свързани с него.
как да стане договор за наем- физ лице да даде на своята фирма МПС/ лицето дава само на себе си  актива??


Е, как само на себе си - ФЛ дава под наем на ЮЛ. Платецът на дохода издава Сметка за изплатени суми и служебна бележка . Това е най-общо казано - ето и един линк с някои насоки.
http://www.trudipravo.bg/component/content/article?id=1325:epifin201104
И най-вече вижте ЗКПО / ЗДДФЛ относно задължението за подаване на декларация по чл.55 , справка по чл.73 .
Или продажба от физическото лице на фирмата или отдаване под наем на автомобила на фирмата. :smile1:
https://www.facebook.com/516488128362806/photos/a.516504215027864.122024.516488128362806/889638564381092/?type=3&theater&ifg=1


Присъствала си на историческо място в точния момент , P.G.H.R ! :good:
Собственичка, управител на ЕООД ще излиза в майчинство. Няма работници, назначени във фирмата. Майка й ще управлява фирмата-как да се назначи, като прокурист или ЕООД да премине в ООД и тя да е съдружник.

Най-икономичният вариант е този с ООД. Иначе и прокурист може да е без проблем. :smile1:
В протокола трябва ли да пише задължително основание?

Няма ли да е по-добре да се запознаете с чл.117 ал.2 ЗДДС, където в прав текст е даден отговор на въпроса Ви ?
То друга възможност остана ли ?

На практика тази позиция няма да се използва като информация по никакъв начин доколкото е предназначена за инфо при определяне на размера на обезщетението от НОИ на безработните лица.
"- 1 - когато осигуряването е прекратено на основание, извън посочените в чл. 54б, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване.

- 2 - когато осигуряването е прекратено по желание или със съгласие, или поради виновното поведение на осигуреното лице
Скрит текст :
Не виждам да има код 0, а като чета характеристиката на 2 използването му ми се струва направо неуместно в случая.