Точно така - ползвате и двете облекчения. :good:
Мисля компенсацията и разходът за загубената стока да отчета за 2018. Приходът по фактурата от 2018 като приход за бъдещи периоди 2019 и съответно тогава и всички разходи, свързани с производството и износа.  Правилно ли е? Или всичко за 2018?

На практика по тази фактура нямате приход / нямате данъчно събитие /. Нито за 2018 , нито за 2019. Точно тази стока ще опишете като загубена от превозвача. Би трябвало да издадете според мене нова фактура за повторното изпращане на стоката .
Дали не бихте обяснили по-разбираемо фактологията относно продаване, заличаване...кой, кога ?
В случая не е толкова важна глобата. Минал е давностния срок и едва ли ще има такава. Ако подадете сега ОКД5 с дата на започване 01.02.2005 със сигурност ще Ви изпратят или ще изискат справка от НОИ дали не е подавана при тях такава декларация. В този смисъл не мисля, че и това ще е бърз вариант.
Опитайте да подадете такава декларация с ПИК на лицето. Не знам ще мине ли, но не пречи да се пробва.
Здравейте ,
преди време имах описания от Вас проблем. Ходих до НОИ и подадох молба да ми се издаде копие от ОКД5 . Срещу заплащане на такса такова ми беше издадено . Важното е да е подадено при тях - те ще Ви издадат заверено копие,  :smile1:
Здравейте!
ООД с двама съдружници с равно участие в капитала. Може ли само единият от тях да прави парични вноски по чл.134 от ТЗ след Решение на Общото събрание.

Чл. 134. (1) По решение на общото събрание за покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства съдружниците могат да бъдат задължени да направят допълнителни парични вноски за определен срок. Допълнителните вноски са съразмерни на дяловете в капитала, ако не е предвидено друго.

Решението за това е в компетенциите на Общото събрание. Ако то реши - може.

https://www.lex.bg/forum/viewtopic.php?t=47177
 Клиенти, които при него са на нула, при нас излиза, че са надвнесли суми.

Различията най - вероятно се дължат на липсващи при вас документи. Все пак работим на принципа на документалната обоснованост и това е в основата и на закриване на салдата .
Здравейте !
В чл.137 от ТЗ са изброени компетентностите на Общото събрание. Една от позициите гласи :
" Чл. 137. (1) Общото събрание:
.....
3. приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;


На основание на тази точка в Решението на ОС бихте могли да уговорите и начина на плащане без да се налага да правите Протокол за прихващане.
3009
Този футболен клуб трябва да си има Устав и там следва да са описани подробно целите на създаването му, как ще се издържа и т.н.. Вижте го и от там извлечете някаква полезна информация и по въпроса, който поставяте.
3010
Вноските от децата не бихте ли могли да ги водите като членски внос, а на тях да дадете членски карти ? Така процедирахме преди години в един фитнес клуб. Ако ги водите като такси то правилно предполагате, че имате стопанска , а нестопанската дейност " отсъства "...
Amador ,
направеното от фирмата дарение попада в чл.31 ал.1 т.8 и е дарение в полза на " хора с увреждания, както и за технически помощни средства за тях" .

По отношение на данъчния разход :
"Чл. 31. (1) За данъчни цели се признават счетоводни разходи за дарения в общ размер до 10 на сто от положителния счетоводен финансов резултат (счетоводната печалба), когато разходите за дарения са направени в полза на:..."

С пример :
Имате счетоводен разход за дарение в размер на 1000 лв. примерно. Имате счетоводен резултат в размер на 2000 лв. Данъчно признат размер ще бъде 10 на сто от 2000 или 200 лв. . В ГДД преобразувате в намаление счетоводния резултат с 200 и в увеличение с 1000 лв..
По въпроса със счетоводния разход :
Как сте осчетоводили дарението ? / и тогава да коментираме /
Сега тези ТЕЛК-ове са много актуални.

Да . И следва , както правят промени в системата на ТЕЛК така да помислят и за данъчните облекчения...
Всичко у нас обаче се прави "на парче" и безидейно . То и затова промените са по-чести и от смяната на сезоните.
обикновено се поисква корекция по емаил и съм подава, а тук чак "Разпореждания за отказ" до лицето.

Всъщност няма как да предположатл че е грешка и затова не са поискали корекция След подаването и ще преразгледат болничния наново и всичко ще е наред
Вие имали ли сте отказан болничен, който след корекция само на Прил.9 автоматично да се откоригира в техните системи и съответно изплати?

Нали не мислите, че на Вас се е случило за пръв път ? Спокойно, всичко си е ОК и подобни неща се случват непрекъснато. Защо трябва да ходите и да  си губите времето...
За момента не прави справки, но обявиха, че ще се правят подобрения в това отношение и ще я регистрират като СУПТО даже впоследствие. Тя обаче има възможност за експорт в Ексел...
такава програма не може да направи справки за продадени количества,цени

Ако е такава съм съгласна с тебе, но има някои, които правят такива справки. Зависи от програмата.  :smile1:
Т.е да разбираме ,че всяка фактурираща програма е СУПТО,защото има клиенти,стоки,количество,цена.Явно няма измъкване или кочанчето и пишем на ръка.

Нямате ли в програмата функция печат в Ексел ? И защо пък на ръка като може да е на екселска бланка ?
(9) (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Алинеи 1 - 8 не се прилагат за:
1. бюджетни предприятия и еднолични търговци, които не подлежат на задължителен независим финансов одит;

и

2. (изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) предприятия, които не са осъществявали дейност през отчетния период; това обстоятелство се декларира с декларация, която се публикува в срок до 31 март на следващата година, както следва:

а) от лицата по ал. 1, т. 1 и 2 - в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел
........

Аз го разбирам така :
Алинеи 1 - 8 не се прилагат за...ЕТ, които не подлежат на одит И предприятия без дейност. Последното декларираме с подаване на декларация... Прочитът на текста ми говори това .

Отделен въпрос, че миналата година не се подаваше, но вече не помня дали някъде нещо се каза по въпроса или така го изтълкуваха всички / вкл. и институциите / . Като чета обаче разбирам друго , а именно че се подава .
А дали е така...кой ли ще каже ?
Казаха,че е напълно възможно да няма осигуровки за довнасяне,независимо,че ЕТ е на печалба!

Разбира се - нали затова внася авансово осигурителни вноски и "покрива" с тях печалбата до определен размер.
Но ако в кол.5 се впише сумата от печалбата и сумата от кол.4 като сбор

Това е практически невъзможно, защото двете колони се отнасят за различни по своя характер величини. Не се събират. В указанията към Т1 е посочено точно от кой ред на различните приложения се вземат цифрите за попълване на р.13 .