Не начислявате ДДС на основание чл.86 ал.3 ЗДДС .
Може ли обаче само на основание  "сметка" да ги включа в Дневник покупки?

Сметката не е данъчен документ / чл.112 ал.1 ЗДДС / и не може да се включи в Дневник покупки по ЗДДС / чл.124 ал.4 ЗДДС / . :smile1:
Аз мисля че ще има право само на минималното обещетение за 4 месеца.

Така ще е - от 01.01.2018 - чл.54б ал.3 КСО .
Благодаря за мнението,по принцип и аз съм съгласна,че трябва да бъде така.Объркващо е,че веднъж вече отложения отпуск от 2017г. за 2018г. следва да се отложи още веднъж,но вече поради причина майчинство.

Да кажем по-скоро , че не е отложен, а има причина за неползването му.
Чл. 176а. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 01.03.2011 г.) (1) Когато платеният годишен отпуск или част от него не е ползван до изтичане на две години от края на годината, за която се полага, независимо от причините за това, правото на ползването му се погасява по давност.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2015 г., в сила от 17.07.2015 г.) Когато платеният годишен отпуск е отложен при условията и по реда на чл. 176, ал. 1, правото на работника или служителя на ползването му се погасява по давност след изтичане на две години от края на годината, в която е отпаднала причината за неползването му.Според мене си имате право на този неползван отпуск преди майчинството.  :smile1:
Ако сте пропуснали да подадете Декларация за липса на дейност без такса до 31.03.2018 , за да се счита, че сте изпълнили задължението си по отношение на публикуване в ТР следва да подадете ГФО до 30.06.2018 - с такса вече.
Аз така го тълкувам. :smile1:
Успокоявам се, че след някой и друг месец нещата ще затихнат, както много други...

 :good:
https://www.cpdp.bg/index.php?p=element&aid=1102
от линка :
"Отчитайки необходимостта от обучение и хармонизиране на стандартите и практиките в сферата на защитата на личните данни, Комисията за защита на личните данни планира да изгради национален обучителен център, който да осигури нужното обучение за лицата по защита на личните данни. Очаква се центърът да стартира своята дейност през  2018 г., непосредствено преди стартиране на прилагането на общия регламент"


https://www.cpdp.bg/index.php?p=news_view&aid=1213
от линка :
"Поради ограничения си административен ресурс, Комисията ще съсредоточи усилията си в разяснителната кампания на секторен принцип към представителни организации на администратори на лични данни. "

Не трябваше ли до момента да има обучени лица , не трябва ли КЗЛД / но точно тя, а не разни фирми , новопоявили се покрай новата "ниша" / да има организирани семинари и не да се провежда "разяснителна кампания към представителни организации на АЛД" , а да има едно общодостъпно, безплатно обучение и разясняване на новостите ? Нямали обаче административен ресурс - сега ще разясняват само на "представителни организации на АЛД" . Кои са тези представителни организации , къде са ? Като им разяснят какво ще правят те по-нататък ? Може ли да няма обучение на компетентни лица, а да се вменява тяхното назначаване във фирмите ?
Едни такива въпроси , които нямат и отговор. Ясно е само едно - едни ще си купят, други ще си направят ... нещо. Кой както го може.
   Корегиращата декл 1 ще заличи ли дублираният запис?Тествах я и така минава добре!

Сега имате натрупани суми за това дублирано лице. С Д1 и код К ще коригирате общото задължение за същото. Иначе сигурно минава, но какво става след това е друга работа... няма как системата да знае целта на занятието. :smile1:

доп. На практика коригиращата ще Ви е с подадените данни - те са Ви верни по принцип, но два пъти подадени.
Благодаря Ви!Корегиращата Д1 е с даните,с които е подадена?

Коригиращата е с верните данни .
Д1 за дублираното лице - коригираща, Д1 за пропуснатото лице - редовна и Д6 редовна за разликите в повече по фондове.
http://www.gli.government.bg/page.php?c=117&d=598

от линка :
В Раздел I, т.10 се записват наетите лица към датата на подаване на декларацията или към 31 декември на предходната година?

В т.10 и на всички останали полета за попълване на брой работещи се попълват данни към един и същ момент - датата на деклариране (31.12.)

В твоя случай - не според мене. :smile1:
Ако правилно разбирам смисъла на питането то е кое е по-изгодно - дивидент или личен труд + дивидент ?
Не съм проверявала изчисленията Ви, но категорично личен труд + дивидент е правилният отговор и по-икономичният вариант .
И да спестява тези пари, както сте констатирали и Вие.
Осигуровките по фондове след корекцията по-големи суми ли са ?
Прави сте, но също трябва имаме регистър искания и съответно с откази, регистър на съгласията. Към тях няма ли програмно да прикачите файл със съответното искане и съгласие и където също ще има лични данни? Така аз съм разбрала от двата курса

До момента не се бях задълбочавала много в темата и е хубаво, че всеки споделя нещо свое - просто си мисля как с минимум усилия да се справим с всичко това . От къде следва да имаме регистър на исканията и регистър на отказите ? Питам, защото не съм срещала, а не защото твърдя обратното. И не са ли те също неприемливи като се има предвид / ще се повторя / , че в новостите става дума наистина само за Регистър на дейностите по обработване на личните данни ?
Относно регистъра - той може програмно да се върже към регистъра на трудовите договори и автоматично да се попълва.

Но нали идеята е като част от технологията за защита на личните данни те да не се обявяват в излишни  регистри , което увеличава възможността от злоупотреби с тях ?
Аз не срещнах никъде изискване за водене на регистър на самите лични данни. Просто мисля, че самата Табличка, която сте нарекли Регистър неправилно / според мене / ще включва лични данни, които вече сме обработили по определен повод. Не ми се струва редно да ги пренасяме освен в документа, който съставяме и в такъв Регистър. На страницата на КЗЛД срещнах изискване за водене на Регистър, но в следния вид :

"10.1. Създаване и редовно актуализиране на вътрешен регистър на дейностите по обработване на лични данни в дружеството/организацията със следната информация:

Скрит текст :

Всъщност "ДЕСЕТ ПРАКТИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИЯ РЕГЛАМЕНТ ЗА ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ " от страницата на КЗЛД дават доста ясни насоки какво да се прави.
Като осчетоводявате фактурата и Ви поиска доставчик ще го изберете от менюто с контрагенти и ще бъде включен и в листата на доставчиците - не го въвеждайте отново.Така ще го имате и с 401 и с 411.
 :smile1:.

Здравейте,
не знам точния отговор на въпроса Ви, но при попълване и подаване на Декларации изпращам собствениците на фирмите в СТМ и те изготвят въпросната Декларация. Бих задала въпроса на тях принципно. Знам, че има някакви критерии на отклонение при промяна, които налагат или не подаването на втора Декларация .
Без да претендирам за правилен отговор в този случай , за който питате бих подала Декларация.