" Да,не го лишава,но НОИ при неподадена декл.1 ,не изплаща обезщетението........ "

Да, за съжаление, но НОИ има право да направи предписание на работодателя да подаде обр.1 на база попълнената трудова книжка и разминаването на записаното в нея с персоналния регистър. Не ми се мисли, че недобросъвестното поведение на работодател би довело до лишаване от права на работник.
Неподадената декл.1 не лишава лицето от осигурителен стаж при положение, че действително има такъв .
Осигурителният стаж се доказва с трудова книжка и евентуално УП3, когато лицето е работило на по-малко от 8 часа. При работа на 8 часа би трябвало в трудовата книжка да е вписано, че осигурителният стаж е равен на трудовия. Подаването на обр.1 само "удостоверява" в персоналния регистър този стаж. Неподадена декларация обр.1 за този един месец не лишава лицето от осиг. стаж, ако трудовата книжка и евентуално УП3 са коректно попълнени. За този един месец обаче задължително следва да се подаде и обр.1 от работодателя.
" Майката / на 20 г./ няма 12 м. осигурителен стаж преди първия болничен за 45 дни преди раждане.Не й достига 1 месец,тъй като там където преди е била на трудов договор за този един месец не са подали декл. 1- м.12 2011 г."

Не би трябвало неподаването на декл. обр.1 да е причина за недостига на осигурителен стаж - все пак времето, през което е работила в предходната фирма би трябвало да е отразено в трудовата и книжка. И ако има неподадена декларация коректно би било да се подаде - в този случай след като бъдещата майка има 12 месеца осиг. стаж и само неподадената декл. е причината да не може да се удостовери това следва да се направят постъпки да се подаде. Доколкото данните в персоналния регистър са тези, които са база за изчисление на обезщетението то неподаването би повлияло на размера на обезщетението .
plamenag1965 , наистина без да имате фиш за заплата от този месец трудно бихте могли да направите правилния извод какво Ви е платено и какво не.След като цитирате становище на ИТ значи ли, че тя се е занимавала с Вашия случай ? И защо тя като официална институция би дала неправилно становище ?
Имате право да поискате фиш за работната си заплата, където би трябвало точно да е отразено какво Ви се плаща. Ако Ви отказват от фирмата можете да си потърсите правата чрез Инспекция по труда.
delphine,
Грешката е моя - права си. Не обърнах внимание на факта, че данъкът от септември е напълно приспаднат, а този от октомври - не. Полезно е да си припомняме текстовете от ЗДДС. :smile1:
 

Все пак е неделя и пак не си даваме почивка - не можем да изключим. Дано питащата прочете, че в началото и аз не съобразих, че не е за подаване.
Пожелавам ти хубава и спокойна вечер , irenabrili! :give_rose: :wave:
Прихващане, приспадане и възстановяване на резултат за периода - данък за възстановяване
Чл. 92. (1) Данъкът за възстановяване по чл. 88, ал. 3 се прихваща, приспада или възстановява, както следва:
1. при наличие на други изискуеми и неизплатени данъчни задължения и задължения за осигурителни вноски, събирани от Националната агенция за приходите, възникнали до датата на подаване на справка-декларацията, органът по приходите прихваща тези задължения с посочения в справка-декларацията данък за възстановяване; за остатъка, ако има такъв, се прилага редът по т. 2;
2. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) когато няма други изискуеми и неизплатени задължения по т. 1 или техният размер е по-малък от посочения в справка-декларацията данък за възстановяване, регистрираното лице приспада данъка за възстановяване или остатъка по т. 1 от дължимия данък за внасяне, посочен в справка-декларациите, подавани в следващите два поредни данъчни периода;
3. ако след приспадането по т. 2 остане данък за внасяне, той се дължи в срока по чл. 89;
4. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) ако след изтичането на срока по т. 2 има остатък от данъка за възстановяване, органът по приходите прихваща този остатък за погасяване на изискуеми публични вземания, събирани от Националната агенция за приходите, или го възстановява в 30-дневен срок от подаването на последната справка-декларация;
5. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) ако данъкът за възстановяване, по отношение на който е започнала процедура по приспадане, не е приспаднат изцяло към подаване на справка-декларацията за последния от двата данъчни периода, всеки друг данък за възстановяване по справка-декларация за някой от тези два данъчни периода се добавя към него и подлежи на възстановяване или прихващане наред с остатъка и в срока по т. 4;

В случая обаче данъкът за възстановяване за периода, за който е започнала процедурата Е приспаднат изцяло и не възникват обстоятелства по т.5 от горецитираната разпоредба. " Оригиналната ситуация е:
м. септемри - 52,21 лв на възстановяване
м. октомври - 218,57 лв на възстановяване
м. ноември - 60,62 лв на внасяне
Имаме класическа ситуация на процедура, която приключва с възстановяване."

irenabrili, не съм съгласна с тебе с това ти мнение. През септември започва процедура и същата приключва 11.2012, защото с ДДС за внасяне се покрива изцяло ДДС за възстановяване от 09.2012 и естествено част от ДДС за възстановяване от 10.2012. Започва нова процедура от 10.2012, която ще приключи 12.2012 г..
Да, вярно е, че не прихващаме, а приспадаме. Следваше 52.21 да я посоча като сума за 11.2012 в реда на клетка 70.
Не знам защо имаш тази ситуация за класическа за възстановяване като очевидно имаме приключила септемврийска процедура - наистина, би ли пояснила.
tania_dimitrova, във Вашия случай обаче с ДДС за внасяне 11.2012 г. в размер на 60.62 лв.  изцяло е покрито ДДС за възстановяване от 09.2012  и част от ДДС за възстановяване от 10.2012 г.. В дадения случай от 10.2012 г. започва нова процедура, защото старата от 09.2012 е приключила с пълното покриване на тези 52.21 лв. от 09.2012 г.. С ноемврийската СД по ДДС не би трябвало да подавате прил.6 от ЗДДС.
В хода на изясняването на това как се попълва прил.6 не съм обърнала внимание на последователността. В ред 14 на справката за месец 11.2012 не остава сума за възстановяване във Вашия случай.
Дано ме прочетете.
С подаването на СД за 12.2012 ще проследите процедурата , започнала при Вас от 10.2012.
Смятам, че в случая трябва да се заведе ДНМА и да се амортизира за срока на ползване на правото. За реда на отчитане на същите може да разгледате СС 38.

ЗКПО
Данъчни дълготрайни нематериални активи
Чл. 51. (1) Данъчни дълготрайни нематериални активи са:
1. придобити нефинансови ресурси, които:
а) нямат физическа субстанция;
б) се ползват през период, по-дълъг от 12 месеца;
в) имат ограничен полезен живот;
г) са със стойност, равна или превишаваща по-ниската стойност от:
аа) стойностния праг на същественост за дълготрайния нематериален актив, определен в счетоводната политика на данъчно задълженото лице;
бб) (изм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) седемстотин лева
Копирам тука една справка-декларация, която ефективно съм подала за възстановяване на ДДС през 2012 г. без данните на фирмата само за да илюстрирам попълването - при възстановяване на ДДС беше отбелязано, че е правилно попълнена. В конкретния случай имах три поредни месеца ДДС за възстановяване.
tania_dimitrova, така попълнената справка без попълнена клетка 80 за месец 11.2012 е вярна. Идеята на справката е да се проследи сумата, възникнала в началото на периода за възстановяване на ДДС и непогасения остатък от нея плюс нововъзникналите суми от същия тримесечен интервал сумарно да се посочат в обща сума за възстановяване.
Разпределението на дивидента не се обявява в ТР. Към датата на изготвяне на ГФО и последващото публикуване на отчета за 2011 в ТР сте взели решение да не разпределяте дивидент, но това не значи, че на последващ етап не можете да разпределите. Сега, както пишете, можете през 12.2012 да вземете решение за разпределение на дивидент за 2011 и да платите данък дивидент до 31.01.2013 г..
В ред 14 на справката би трябвало да попълните за 09.2012 - 52.21. Същата сума трябва да бъде и на ред 14 за месец 10.2012 и 11.2012, защото до края на периода от три месеца тази сума не е покрита от плащане. В клетката " обща сума за ефективно възстановяване" трябва да запишете вече тази, която ще ви присъства в клетка 80 на СД. В случая 52.21+218.57-60.62 =210.16. В клетка 80 от горните редове не попълвате нищо, защото не сте искали възстановяване през съответните месеци чрез тази клетка.Примерно за 11.2012 не трябва там да пишете 210.16 защото като резултат за месеца имате 60.62 за внасяне. Клетка 80 на последната за 11.2011 СД трябва да ви се равни на общата сума за възстановяване по справката.
Нямам под ръка бланка да попълня, дано успях правилно да обясня.
да копирам пълния текст
ЗДДС

Ограничения на правото на приспадане на данъчен кредит


Чл. 70. (1) Правото на приспадане на данъчен кредит не е налице, независимо че са изпълнени условията на чл. 69 или 74, когато:
.................
4. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) е придобит или внесен мотоциклет или лек автомобил;
5. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) стоките или услугите са предназначени за поддръжката, ремонта, подобрението и експлоатацията на мотоциклети и леки автомобили по т. 4, включително за резервни части, комплектовка, горивни и смазочни материали

Няма да има право на данъчен кредит за гореизброените стоки и услуги.
Не мисля, че съм на 100 % права, но мисля, че трябва да заяви отпуската си на общо основание. Включително и за дните, когато ще бъде в майчинство. Дай боже наистина да бъде, но все пак това събитие не е настъпило и на теория не е гарантирано. Един вид тя планира примерно 20 дни август, но по силата на постъпили обстоятелства тези дни се отлагат до момент, когато няма да са налице причините за това отлагане.
Смятам, че бъдещата майка трябва също да заяви платения си отпуск . Все пак събитието, поради което би могъл да се прехвърли отпуск следваща година не е настъпило.
Ако ЕООД-то работи защо ще подавате прекратяваща Окд ? Ако подавате тя не би трябвало да е прекратяваща, а само да се укаже в нея, че осигуряването ще е чрез ЗП. Нали все пак ОкД5 е декларация за това упражнява или не СОЛ дейност ?
Но като ми изписва,че нямам задължения, а в действителност е така, не трябва ли само да се обвържат с плащанията?Ето тази тема ще ти бъде полезна и да, нямаш задължения, но тези от 2007 ще трябва да погасиш по давност.

http://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,4424.0.html