Да, не попадат в т.7, но не знам дали тези длъжности в ЮЛНЦ са изборни по смисъла на КСО .Някъде бях чела пояснение по този въпрос, но не мога да го намеря сега.  :smile1: В сайта на НПО го търкуват така явно. Все пак има опция за неосигуряване - в случай, че не получават възнаграждение.
Не можах да се допълня във времето за редакция, но тука тази тема ще Ви е полезна относно осигуряването на управителя . :smile1:

http://www.kik-info.com/forum/index.php?topic=1593.0
за осигуряването на управителя

КСО

Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Задължително осигурени за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица по този кодекс са:

7. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 74 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., доп. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) управителите, прокуристите и контрольорите на търговски дружества и на едноличните търговци, синдиците и ликвидаторите, членовете на управителните, надзорните и контролните съвети на търговските дружества,както и лицата, работещи по договори за управление на неперсонифицираните дружества;
И аз си го "взех" твоя протокол, , create , че може да ми потрябва да раздавам я работно облекло, я по-големи неща.  :laugh:  :give_rose:
Ако се назначат на трудов договор осигурителните вноски вече няма да са същите и ще се разделят между работник и работодател като за разход ще минават тези за сметка на работодателя и заплатата на наетото лице.
Наредба за мед. експертиза

Чл. 34. (1) На осигуреното лице, което осиновява дете, се издава болничен лист за временна неработоспособност в размер на разликата от възрастта на детето в деня на предаването му за осиновяване до изтичането на срока по чл. 26, ал. 1, т. 2 и 3.
(2) Болничният лист по ал. 1 се издава еднолично от ръководителя на лечебното заведение, където е отглеждано детето до датата на осиновяването, или от личния лекар на осиновителя.

 :wave:

 :wave:

Нямам такъв образец, но не би ли Ви свършил работа проктокол с точно такова наименование " приемо-предавателен протокол за ободряващи напитки " , в който да са изброени имената на получаващите тези напитки и подпис в графа получил ? Ако е необходимо според нуждите Ви можете и да упоменете поименно напитките и датата на получаване в графа дата на получаване.
Публикувана от: create
« -: Вчера в 09:59 »

"Лихвата се начислява на период, описан в договора /обикновено е месечно/ и погасителния план. По заема ще има движения, отпускане на средства, връщане на средства, едва ли ще се спазва някакъв погасителен план, не е възможно преди да изтече периода да се определят лихвите.
Момента на плащането на лихвата не е основанието за отнасянето и на разход, а начисляването и."


"Според мен, лихвата се начислява за целия период и след това се признава като разход в годината когато е станал изискуем.$
Dorii taka da procedirate pak otprawnijat moment e nacisljawaneto.
Документът, удостоверяващ къде и за какво е пътувала колата и респективно, че се е използвала за дейността на фирмата е пътният лист.
" Но как ще отнесеш лихвата като разход преди да е изплатена!
Начислената лихва не е разход ,защото може и да не се плати!"

Това не е вярно . Начислението отнасяме на разход, а с плащането закриваме разчета.
Да направим една аналогия с други разходи - примерно имаме фактура за канцеларски материали, която не е платена. Плащането ли ще чакаме, за да признаем разхода ?  :smile1:
Да, за всяка промяна в условията на договора. :smile1:
Да проверите дали осигуровките са Ви на правилния МОД и евентуално да го коригирате ?
Уведомление се подава за промяна на срока на договора и на длъжността. Мястото на работа не намира никъде отражение в уведомлението.  :smile1:
ЗКПО

Чл. 217. (1) (Нова - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Данъкът върху разходите се декларира с годишната данъчна декларация, подавана от данъчно задълженото лице.
(2) (Предишен текст на чл. 217 - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Данъкът върху разходите се внася до 31 март на следващата година.
" Значи не ми се налага корекция на уведомлението "

 :ok:
 :wave:

"  Мога ли да подам дата на сключване 02,12,2013 а да го пусна на работа в декларация 1 примерно от 13,12,2013 /ако със служителя сме се споразумяли че ще почне след 1 седмице/по някакви причини/ "

 :thumbup: Датата на ТД и на започване на работа могат да са различни .
забравих да поясня управителят, го подавам чрез код . 12 самоосигуряващо се лице

Управител с код 12 е СОЛ, стига да не е управител по трудов договор с код 01 или по ДУК с код 10 .
" При втория вариант:
Осигуровки = 1 300,32
Облагаема печалба = 61 000
Корпоративен данък = 6 100
Данък дивидент = 3 000
Общо плащания към хазната = 1 300,32 + 6 100 + 3 000 = 10 400,32 "

Данък дивидент се изчислява не от печалбата преди облагането, а от тази след намаляването и с данък печалба. В случая данък дивидент би бил

/ 61 000 -6100 / х 0.05 = 2745
Смятам, че неправилно сте определила осигурителните вноски за довнасяне за годината.
Указанията за попълване на Таблица 1

" 5.2. Тази колона се попълва от собствениците или съдружниците в търговски дружества, както и от физическите лица-членове на неперсонифицирани дружества, които декларират доходи от извършване на услуги с личен труд в тези дружества. Те формират годишния си осигурителен доход за тази дейност като на ред 13, колона 5.2 от Таблица 1 вписват съответната част от облагаемия доход, получен от извършването на услуги с личен труд само в тези дружества, деклариран в Приложение 3 част І, Таблица 7, ред 7.10 (и/или в Приложение 3а част І, Таблица 7, ред 7.10 в случай, че за лицето е определено като приложимо българското осигурително законодателство по реда на Регламент 1408/71) от данъчната декларация. Месечният осигурителен доход се определя като тази сума /или сбора от сумите,попълнени в редове 7.10/ се разделя на броя на месеците, през които е упражнявана дейността. "

СОЛ упражнява дейността за всички 12 месеца за годината, а не само през тези 6, които сте посочили със суми за личен труд. Разпределяйки възнаграждението за личен труд на 12 месеца сумата от 60 000 ще се разпредели на 12*5000 и осигурителният доход ще се ограничи до максимума за всеки месец. При това положение изравнителните вноски на максимума ще бъдат за 12 месеца, а не за 6 и отново можете да пресметнете Вашите два варианта.  :smile1:
 :wave:

При първия вариант плащате реални 9650.18 лв.. Тези 6000 са "спестени" в резултат на разход за възнаграждение за личен труд. На практика си дължите 9650.18 лв..

" Е тези 6 000 реално се внасят "
Не, не се внасят, нито намалят задължението Ви - до плащането им " не се стига " благодарение на личния труд от 60 000 . Като сума то , задължението Ви в случая е

" Осигурителни вноски в/у 420лв= 420*25.8%*12 = 1300.32
Данък по ЗДДФЛ = (10 000-108.36)*10%*6 = 5 934.98
Осигурителни вноски за довнасяне = ( 2 400*6 - 108.36*12)*25,8%= 2 414.88 "

или 9650.18

" според мен има смисъл цялото упражнение......"
Да, изплащането на възнаграждение за личен труд определено има смисъл , но зависи от поставената цел. Ако се ограничим в двата Ваши варианта първият не е " по-евтин " от втория.