Почивки в работния ден 
  Чл. 151. (1) (изм., ДВ, бр. 100 от 1992 г.) Работното време на работника или служителя се прекъсва с една или няколко почивки. Работодателят осигурява на работника или служителя почивка за хранене, която не може да бъде по-малко от 30 минути.
(2) Почивките не се включват в работното време.
(3) (изм., ДВ, бр. 100 от 1992 г., изм., ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) В производства с непрекъсваем процес на работа и в предприятия, в които се работи непрекъснато, работодателят осигурява на работника или служителя време за хранене през работното време.
Сигурно ти се е приискало да споделиш само  :laugh:.........то , че си е така - така си е - като графикът е направен правилно, какво от това, че според тях било нагласено - ами твърдиш си, че е така и толкова. Успех ! :thumbup:

Чл. 328. (Изм. - ДВ, бр. 21 от 1990 г., бр. 100 от 1992 г.) (1) Работодателят може да прекрати трудовия договор, като отправи писмено предизвестие .....:
10а. (нова - ДВ, бр. 46 от 2010 г., в сила от 18.06.2010 г.) при наличие на условията на чл. 68 от КСО, когато трудовото правоотношение е възникнало след като назначеният работник или служител е придобил и упражнил правото си на пенсия"


Това е старата редакция на чл.328 ал.1 т.10 А . Смятам, че сегашната е създадена именно, за да не се влияе прекратяването на ТД от пенсиониране при спазване на условията по чл.68 от КСО и в случая възрастта е без значение. Нека и други споделят мнение все пак............
КТ
............
чл.328
ал.1
10а. (нова, ДВ, бр. 46 от 2010 г., в сила от 18.06.2010 г., изм., ДВ, бр. 100 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) когато трудовото правоотношение е възникнало, след като работникът или служителят е придобил и упражнил правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст;

Това е точният текст на въпросната т.10 А. Прекратяването на трудовия договор е не за навършване на възраст и осигурителен стаж, както пишете във въпроса си, а прекратяване на договор, възникнал СЛЕД придобиване и упражняване на правото на пенсия за осигурителен стаж и възраст.
В АВ се вписва управителят на дружеството , а не неговият договор.
8486
СИРВ » Re: Въпрос
10.06.2013, 10:57
От работодателя са първите три работни дни. Ако не работи събота и неделя - да,  третият работен ден за тази цел е 3  юни. Ако е на сумарно работно време и работи и събота и неделя - съгласно работните му дни по график.
Мисля, че си прав/а . Чл.7 ал.1 ЗСч е за първичните, а ал.2 за вторичните документи в документооборота на фирмата. Сега вече няма точно такова разделение като наименование, но някогашните термини са си на място в случая. В чл.7 ал.1 са издаваните от фирмата документи, а в ал.2 са създаваните от фирмата такива. Не знам дали точно ведомостта точно отразява тези критерии , защото нито я номерираме, нито има смисъла на носител на данни за някаква стопанска операция, но може би РКО или счетоводна справка за осчетоводяването на личния труд биха били от такова естество.  Вероятно ще продължа, както и досега да си правя договор, ведомост и да прилагам Решение на ОС за сумата на възнаграждението .
Благодаря ти, че с включването си по темата ми даде друга насока на мисленето по въпроса.

"При реално положен личен труд в дружеството и съответно издаден документ по реда на чл. 7, ал. 2 от Закона за счетоводството и чл. 10 от ЗКПО разходът за начисленото възнаграждение следва да бъде признат за данъчни цели."

Чл.7 (2) Първичният счетоводен документ, който засяга само дейността на предприятието, съдържа:
1. наименованието и номера на документа, място и дата на съставянето му;
2. наименование и адрес на предприятието;
3. собствено и фамилно име на съставителя на документа;
4. основание, предмет, натурално (при необходимост) и стойностно изражение на стопанската операция;
5. подписи на лицата, отговорни за осъществяването и оформянето на стопанската операция.

В писмото не е посочено (или пропускам), че лицето следва да издаде този документ, дори впредвид това, че чл.7 ал.2 обхваща вътрешни документи ме кара да си мисля, че това е документ, съставен от предприятието , което пък ме връща отново на ведомостта ...  :blush:
СС 16
.......
5.2. Когато материален дълготраен актив се придобива в замяна на подобен актив, който има сходна употреба в същата сфера на стопанската дейност и сходна справедлива стойност, не се признава никаква печалба или загуба за съответната сделка. Цената на придобиване на новия актив е балансовата стойност на отдадения актив. Когато справедливата стойност на получения актив представлява доказателство за намалената стойност на отдадения актив, първо се намалява стойността на отдадения актив и тази намалена стойност се приписва на новия актив.

СС16 пояснява, че сходният актив е този със сходна употреба и сходна справедлива стойност. Посочените в казуса активи нямат според мене сходна употреба, а вие можете да прецените дали имат или не сходна справедлива стойност - посочените от Вас цифри не поясняват коя стойност е 30 000 и съответно 27 000 .
Не е задължително несходните активи да имат еднаква стойност . Разликата в стойността им се отчита пак съгласно СС 16.

5.1. (изм. и доп. - ДВ, бр. 86 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Когато дълготраен материален актив е получен в резултат на замяна или частична замяна срещу друг несходен дълготраен материален актив или други активи, цената на придобиване се определя по справедливата стойност на получения актив, която е еквивалентна на справедливата стойност на отдадения актив, коригирана с всички прехвърлени парични средства. Възникналата разлика между цената на придобиване на получения актив и сумата от балансовата стойност на отдадения актив и всички прехвърлени парични средства се отчита като печалба или загуба.
 :wave:, aleks_ !

Аз точно с тази цел започнах онази тема - да си изясня изисква ли се или не документ за придобития доход от СОЛ или е достатъчна само ведомостта , но тя така и не се разви в посока дискусия.
В приложеното писмо на НАП пише :
" При реално положен личен труд в дружеството и съответно издаден документ по реда на чл. 7, ал. 2 от Закона за счетоводството и чл. 10 от ЗКПО разходът за начисленото възнаграждение следва да бъде признат за данъчни цели. "

Разсъждавам така.

ЗСч
.........
(2) (изм., ДВ, бр. 96 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) Първичният счетоводен документ, който засяга само дейността на предприятието, съдържа най-малко следната информация:
........../ да не го цитирам целия /

Този член определя само необходимите реквизити, които трябва да съдържа първичният счетоводен документ. Не го разбирам, че се издава от самото предприятие, а по-скоро отразява определени взаимоотношения на предприятието с даденото лице по повод дейността на същото това предприятие.

по нататък...........ще се повторя

ЗКПО
...........
Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) (1) Счетоводен разход се признава за данъчни цели, когато е документално обоснован чрез първичен счетоводен документ по смисъла на Закона за счетоводството, отразяващ вярно стопанската операция.

В чл.10 се визира изискването на ЗКПО за документална обостованост на счетоводния разход, за да бъде признат същият за данъчни цели.

По повод цитираното от тебе мнение от линка, че " упражняването на личен труд в тях не може да се квалифицира като независима стопанска дейност и доходите им от него да бъдат третирани данъчно като доходи от такава дейност" - да, полагането на личен труд не е независима стопанска дейност .

Доколкото писмото на НАП разглежда документирането на личен труд намирам , че изискването за издаване на документ се отнася за издаването на такъв от СОЛ. Ведомостта не би могла да е "издаден" документ и то съдържащ реквизитите по ЗСч.

Аз до сега не издавах документ, но това писмо ме накара да се замисля и в крайна сметка такъв документ по принцип не е проблем да се издава от СОЛ. Исках обаче да си изясня доколко това е правилно.
Все още съм не съвсем убедена..........но по-склонна съм да мисля, че трябва.
И аз като тебе не твърдя, че съм на 100 % права, точно затова е добре да се дискутира и точно така и да се "роди" истината........ :give_rose:
ЗКПО
...........
Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) (1) Счетоводен разход се признава за данъчни цели, когато е документално обоснован чрез първичен счетоводен документ по смисъла на Закона за счетоводството, отразяващ вярно стопанската операция.


В чл.10 се визира изискването на ЗКПО за документална обостованост на счетоводния разход, за да бъде признат същият за данъчни цели.
ЗДДФЛ

Документиране и отчитане на доходите

Чл. 9. (Доп. - ДВ, бр. 99 от 2011 г., в сила от 16.12.2011 г.) (1) Данъчно задължените лица са длъжни да регистрират и отчитат извършените продажби на стоки и услуги чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство по ред, определен с наредба на министъра на финансите, освен когато заплащането се извършва по банков път или чрез прихващане.
(2) Данъчно задължените лица, които не са длъжни да издават фискална касова бележка от фискално устройство съгласно ал. 1, издават документ за придобитите от тях доходи от източници по чл. 10, ал. 1, т. 3 и 4, съдържащ реквизитите по чл. 7, ал. 1 от Закона за счетоводството.(3) (Доп. - ДВ, бр. 99 от 2011 г., в сила от 16.12.2011 г.) Разпоредбите на ал. 2 не се прилагат за доходи, за които при придобиването им платецът на дохода издава предвидения в този закон формуляр "Сметка за изплатени суми" или доходът е обложен с окончателен данък по реда на глава шеста, както и за доходи по чл. 13, ал. 1, т. 24.
Според приложеното по-горе в темата в поста от 11.36 писмо на НАП е необходим и документ от лицето за придобития доход , съдържащ реквизитите по чл.7 ЗСч.
Аз мисля, че в случай, че лицето не е подало ОКД5 за полагане на личен труд, макар и да е съдружник и има сключен с дружеството трудов договор  то облагането му е вече по общия ред на наетите лица и определянето на месечната му данъчна основа не е като на лицата по т.26 И , още повече, че и вида на осигуреното лице ще бъде 01, а не 12.
Писмото третира личния труд за целите на ЗДДФЛ, а не на осигуряването.
Кактус15, личният труд не е по трудов договор . Личният труд е приравнен на трудово правоотношение само за целите на ЗДДФЛ, а по същество си е вид граждански договор.Ако обаче сключите трудов договор за тази работа то осигуряването  ще бъде ограничено до 2200 лв.. Удържането на осигуровки и ДДФЛ ще бъде по общия ред като на наетите по ТД. В обр.1 лицето ще бъде с код 01.
Явно проблем се явява размерът на осигурителните вноски за довнасяне от СОЛ по ГДД. В случай обаче, че този труд за 8000 лв. ще бъде положен в ООД, то идеята на Алекс е много рационална, защото там - в ООД-то - би могъл да бъде сключен срочен трудов договор и тогава осигуровката ще се ограничи до 2200 лв. за месеца . По този начин ще се избегне довнасянето на годишна база като СОЛ.
от указанията за попълване на Таблица  1 за изравнителните осигурителни вноски

2. Съгласно Кодекса за социално осигуряване, лицата по т. 1 от указанията определят окончателния размер на осигурителния си доход въз основа на данъчната декларация. Доходът не може да бъде по-голям от максималния месечен осигурителен доход, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2012 г. (2 000 лв.), през месеците, за които е упражнявана дейността. Върху годишния осигурителен доход, определен като разлика между декларирания или определения с влязъл в сила ревизионен акт по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс облагаем доход от упражняване на съответната трудова дейност и сбора от доходите, върху които са внасяни авансово осигурителни вноски,  се дължи осигурителна вноска в размерите, определени за осигуряване за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт (фонд “Пенсии”) и за допълнително задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО) в универсален пенсионен фонд.
Да, за дохода за личен труд не се подава декларация чл.55.
делнах тази част от отговора си по-горе, за да я изкоментираме отделно....

от указанията за попълване на Таблица 1
"Месечният осигурителен доход в колони от 5.1 до 5.4 се определя като сумата в ред 13 на тези колони, се разделя на броя на месеците, през които е упражнявана дейността."


Както пишете СОЛ упражнява дейност като такъв целогодишно . Би следвало да се раздели целият му осигурителен доход като СОЛ за годината на броя на месеците . Така ще се промени и сумата за довнасяне.Първият ми отговор беше , както се казва на " прима виста" ..........Разминаването е от гледна точка на месеца на полагане на труда , защото тези 8000 са за юни , но ако те са положени в качеството му на СОЛ следва да се съобразим с даденото Указание. Ако лицето имаше граждански договор без да е СОЛ то нямаше да има задължение да попълва тази таблица, която е само за самоосигуряващи се лица.
Kaktus15
За личния труд - да трудово правоотношение е и правилно ще удържите ДДФЛ без приспадане на личните осигуровки, които не се внасят чрез това дружество. Заблудих се в отговора по-горе точно поради тази причина, че осигуровките не се внасят чрез ООД-то . Грешката е моя.
да се проверя :smile1: