Всъщност заличавате преди това подадено уведомление за прекратяване на лицето. Доколкото ми става ясно от въпроса същото е възстановено на работа и няма какво да урежда с работодателя.
  При Д6 няма заличаване.Само 0 редовни и К коригиращи.

Коригираща с нули вместо подадените вече цифри си е направо заличаваща.  :smile1:
До Директора на НАП в съответния офис ли е молбата?

Да. :smile1:
А защо ТРЗ-то е прибързало и без да предупреди работника го е "назначило" е друг въпрос.

Какво значи прибързало - уведомление за ТД не се ли подава при подписан вече ТД от двете страни ? И вероятно уведомлението не е подадено без знанието и желанието на работодателя / не мога да допусна, че ТРЗ ще подаде уведомление на своя глава /, а като се появява проблем си оказва виновно ТРЗ-то. В крайна сметка , ако няма подпис на договора и е подадено уведомление то може и трябва  да бъде заличено .
По същество не е възможно да има такова понятие като " прекратяване на болничен поради постъпване на работа на лицето "  и това недвусмислено се потвърждава и от цитираните членове на НМЕ. Ако лекарят не прецени, че лицето се е възстановило и е в състояние да работи няма как / макар и по лично желание / лицето да започне работа.
Болничен след напускане се прекратява поради постъпване на нова работа по трудово правоотношение.

А въпросите сериозни ли са ?
Мисля, че в случая имате извършване на услуга с място на изпълнение територията на страната - следва да издадете протокол съгласно чл.117 ал.1 и да го включите в дневника и на покупките и на продажбите. Това, че дадена фирма не е регистрирана по ЗДДС не е от значение, а е важно дали тя е данъчно задължено лице по смисъла на ЗДДС - т.е. извършва независима икономическа дейност.

ЗДДС
Чл. 21. (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.)
(2) Мястото на изпълнение при доставка на услуга, когато получателят е данъчно задължено лице, е мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност.

http://balans.bg/1457-dostavka-na-usluga-ot-treta-strana/
Моето лично мнение е, че трябва да се изготви договор за наем и да се удържа данък за дохода на физическото лице, но чух и мнение от колеги, че не е нужно.

И моето мнение е такова. А тези, които мислят, че не е нужно явно не се притесняват от чл.16 ЗКПО.

И ако се изготви такъв договор може ли фирмата да ползва данъчен кредит за всички разходи за автомобила, който се води товарен.

Да, имате право на данъчен кредит за всички разходи, свързани с наетия вече автомобил.
Щом сумата е под МРЗ и лицето не е осигурено на друго основание през месеца не се удържат осигуровки
Правилно - подавате Д1 и Д6 редовни само за това лице. :smile1:
Актива ще заведете с договора, а погасителният план ще Ви послужи да определите размера на лизинга и да начислите задължението по Кт 159 / или , която сметка ще ползвате / .
Толкова много фирми изплащат работните заплати на работниците си на ръка и не знам да имат какъвто и да било проблем. Не знам да има някакъв регламент, забраняващ това.
Ясно е, че ще трябва да се декларира начало на дейността и да се внесат осигуровки заради тази покупка. Може ли обаче от началото на м.август 2017 да се декларира преустановяване на дейността и чак през м.12 да се подаде отново декларация за подновяване на дейност и оттогава да се продължи с внасянето на осигуровки?

Да и то не само може, но и трябва - след като лицето не упражнява дейност - подава ОКД5 и прекъсва, а след подновяването на дейността отново следва подаване на ОКД5 и възобновяване на дейността и респективно осигуряването.