Подадената от Вас Декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО е отхвърлена. Декларацията за промени е подадена след законно установения срок за подаването й и не поражда правни последици за целите на данъчното облагане - чл. 104, ал.3 от ДОПК.

това ми е излязло

Аз имах същия проблем и трябваше да отида на място за корекция. Като писахте, че сте я подали допуснах , че вече е възможно , но щом съобщавате , че е отхвърлена / и основателно  / следва да отидете на място .А иначе срокът за четвърто тримесечие също е изтекъл.
Така е, но той иска осигуровките му да минават за разход на фирмата.

Като СОЛ , получаващо възнаграждение за личен труд би му минавала за разход цялата сума на личния труд, а при изчисляването на ДДФЛ за него личните осигуровки биха намалявали данъчната основа върху която се дължи данъкът.

Ползите биха били по-големи.  :smile1:
Подадох нова декл. за 2014 за1-тримесечие с правилните данни
дали посъпих правилно но никъде нямаще отметка дали е за корекция или редовни данно (не съм отбелязал никъде)  или ще ми стои като задължение
МОЛЯ за съвет

Декларацията по чл.55 е като тази по ЗДДС - актуална е последната подадена. Правилно сте подали нова с верните данни.Пишете,  че първата подадена е за по-малка сума от действителната. Сега освен, че сте я подали с правилните данни следва да довнесете и оставащата сума. Вероятно системата ще начисли и лихви. :smile1:
проблемът е ,че плащането е маркирано на каса м.12.14,а сега ако се плати по банков път ще се дублира плащането.

Е, за това си има процедура за сторниране на погрешно маркираната сума. Сторнирайте и после си платете по банка.
Аз също не виждам никакъв проблем, който да изисква анулирането на фактурата.Защо заради плащането трябва да я анулирате ? Платете по банка . Вероятно Ви притеснява, че на нея сте написали плащане в брой. Аз имам също фактури от доставчици с подчертано плащане в брой, но платени по банка и не намирам, че това е повод за анулирането им .
За ДДС-то ще трябва да приложите чл.126 ЗДДС .

Скрит текст :
В зависимост от характера на разхода във фактурата евентуално ще трябва да приложите и  чл.75 от ЗКПО за корекция на счетоводни грешки .
Ако се самоосигурява, може и да е шофьор и всичко друго и няма да се занимавате със СТМ и всички други присъщи чудеса, които вървят с ТД.

 :good: Най-добрият вариант !
Сол /самоосигуряващ съдружник/на граждански договор с бюджетно предприятие.Искат ми фактура на физическото лице ...?Това ли е документа за изплащане на извършената услуга следкато не е регистрирана свободна професия..Имаме спор с касиерката на Университета?

Документът е с реквизитите, изисквани от чл.7 ЗСч , а фактурата върши идеална работа за целта.
Да, подадена е по електронен път тъй като съм я упълномощила. И счетоводителката ми даде разпечатано от НАП : Пише - Съобщение ..............Подадената от вас декларация по чл.92 от ЗКПО е приета. Но не пише нищо за Статистика? Те заедно ли вървят нещата?

Да, заедно - след като е подадена декларацията е подадет и отчетът за статистика. :good:
Достатъчно е, че фактурата е анулирана и имате сторно касова бележка със сумата в минус. Тя ще намали отчет продажби за месеца .


http://balans.bg/286-3-8-otchet-za-izvyrsheni-prodajbi-po-zdds/
До тук добре,
но имам издаден касов бон.
Месечният отчет по касов апарат се различава със сумата по сторно бележката.
Как да го отразя в Декларацията по ДДС и съответно Дневника за покупки?

В дневниците по ЗДДС отразявате отчет продажби / той ще е намален със стойността на сторно бележката /, а не отчет от касов апарат. :smile1:
Честно казано не съм чувала за такава декларация. Във Вашия случай няма проблем да си отбележите дата на начало на дейността на СОЛ в ОКД5 / и съответно начало на осигуряване / и да не внасяте осигурителни вноски като при това обаче подавате обр.1 за дни в осигуряване без осиг. вноски. Аз имам такова лице СОЛ и не са ми искали такава декларация / намирам я направо за ненужна  лично мнение /, но съм отбелязала начало да дейността в ОКД5.
Вероятно става дума за осигуряване на максимума по трудов договор ? Това не освобождава СОЛ от осигуряване - друг е въпросът, че не следват и не са дължими осигурителни вноски . И ще подавате обр.1 с дни в осигуряване без осигурителни вноски докато лицето е осигурено на максимума по трудов договор / ако това ми предположение е вярно / .
Сега до/прочитам питането - апортът следва да е направен вече .Така или иначе имате оценка на апортната вноска и в АД сградата е заведена по тази оценка . Разликата между оценката и стойността по счетоводни данни на незавършената сграда ще се осчетоводи в ООД-то така , че можете да си дадете тези материали като вложени.
Апортът е през 2015 г.То все още е и без дейност.Защо да не може да се изпишат като вложени тези материали в 2014 г?Иначе после е необходимо да се продават от ООД-то на АД-то с ДДС.Реално могат да се покажат като вложени.

Ако апортът още не е направен и 2014 не е приключена то сега е момента да обмислите нещата. След като можете да докажете, че тези материали са вложени в незавършената сграда, предмет на апорта , не виждам проблем да ги включите в стойността на същата през 2014 .
skds ,

Вие набирате разходите в 303 и след това цялата сума я давате още веднъж на разход - вече по 609 сметка - нормално е тези разходи на отиват два пъти в разходната част на ОПР , където данните се вземат от оборотите по разходните сметки . Според мене би било правилно вместо 609 / 303 да вземете операцията 701 / 303 и смятам, че тогава няма да имате този проблем с ОПР. В кредитните обороти на 701 са реализираните от фирмата продажби , а в дебитната - направените за тях разходи. Мисля, че тези комплименти са част от правените за продажбата на продукция разходи.
Възприемам една дискусия не като спор, а още по-малко като спорт и реагирах на първото написано мнение във връзка с текста от него , че " Според мен не е задължително, защото начисляването на разхода за възнаграждение става въз основа на СИС, която се издава при изплащането му.
Ако го начислите преди издаването на СИС ще имате документално необоснован разход ".

Исках да стигнем до правилната постановка по въпроса, а именно, че начисляването става не въз основа на СИС, а на действителното полагането на труда и приемането на извършената работа. Просто си представих как някой ще прочете и ще приложи това на практика - издава СИС и тогава начислява.....

Не изразявам мнение, за да спортувам, но изглежда освен изразяването на мнение като спорт се практикува и писането като спорт.Извинявам се, ако съм обидила някого , но по никакъв начин не съм целяла това.
Аз мисля, че разходите следва да се признават когато услугата е извършена и това е документирано с приемопредавателен протокол.
А обикновено с подписването на протокола се изплаща и възнаграждението, но всеки случай е специфичен. :smile1:

Ето с това вече съм съгласна / без второто изречение / , защото другото в първия отговор
" Според мен не е задължително, защото начисляването на разхода за възнаграждение става въз основа на СИС, която се издава при изплащането му." не е вярно.

И няма задължителна последователност при подписване на протокола за приемане на извършената работа веднага да се плаща и издава СИС.
Имаме договор и положен труд. Начисляването на разхода не би трябвало да се обвързва със заплащането на възнаграждението по гражданския договор. Не случайно при изплащане на сумата , ако има начислени осигуровки подаваме обр.1 за месеците на полагане на труда, а не за месеца на изплащане на възнаграждението.Със сключения ГД и положения през съответния месец на 2014 труд имаме основание за начисляване на разход за 2014 г..Така мисля.
"Или мога ли да намаля за този месец възнаграждението  за личен труд от 420.00лв. на 300.00лв., на база че не съм работила целия месец, а имам болнични."

 :good: