Hrili ,

Благодаря, че сподели с нас тази бланка. Това е един доста срещан начин на работа вече, но ми звучи смущаващо задължението на работника да дава достъп до дома си на разни органи и институции. Питала съм се как ли е в други страни - дали и там осигуряват такъв достъп...Все пак домът е нашата крепост. :smile1: И друго в тази връзка - ами ако работя не от дома си , а просто по интернет - може да е от зона със свободен интернет достъп, от кафе, ако щеш...варианти всякакви и напълно реални. Май КТ под работа от разстояние все пак си визира някакво стационарно място. :smile1:
Ок,вашето мнение съвпада с нейното!
На какво основание не подлежи на нач. на ДДС тази покупка?


А на какво основание според Вас следва да начислявате ?

иначе малко по въпроса :

http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=5252904

/ тука рибата все още я няма /
Като подотчетно лице би могъл да вземе парите с един РКО. :smile1:

/ иначе си е супер някой да ми заповяда да си взема пари /
Изведени от употреба / временно /ДМА
/данъчни и счетоводни амортизации/


СС16 т.11.3
Консервиране – извеждане от употреба за определен период и последващо въвеждане в употреба.

Следователно временно изведените от употреба ДМА са консервирани.


Счетоводни амортизации
СС 4 т.6.2
Начисляването на амортизация се преустановява от месеца,следващ месеца,в който амортизируемият актив е изведен от употреба,независимо от причините за това.


Данъчни амортизации
чл.59 ал.1 ЗКПО
Начисляването на данъчни амортизации се преустановява,когато съответния актив временно не се използува през период,по-дълъг от 12 месеца.Начисляването се преустановява от началото на месеца,следващ месеца,през който е изтекъл срокът по изречение първо и се възобновява от началото на месеца на връщането на актива в експлоатация.ДМА не се отписва от ДАП.

чл.59 ал.2 ЗКПО
При определянето на данъчния фин.резултат за годината,през която е изтекъл 12 месечният срок по ал.1,годишната данъчна амортизация на данъчно-задълженото лице се намалява с размера на начислената дан.амортизация за актива през 12 месеца,през които активът не се е използувал.С размера на намалението по изречение първо се коригират стойностите на данъчния аморт. актив към датата на преустановяване начисляването на данъчна амортизация,както следва:
1.намалява се начислената данъчна амортизация на актива
2.увеличава се данъчната стойност на актива

Промените по т.1 и т.2 са само в ДАП без да се правят счетоводни записвания.
да

При доходи от наем не се приспадат внесените осигуровки освен, ако лицето не е безработно и има вноски за здравно осигуряване на основание чл.40 ЗЗО.
Може би искате да кажете, че ЮЛ-ООД плаща наем на автомобил, собственост на ФЛ-СОЛ ?
Скрит текст :

Бих осчетоводила също 503/122 и бих приложила чл.75 ЗКПО за определяне на данъка за минал период и коригирането му в случая в посока увеличение.
Или променете договора като впишете дата на явяване 16 число / без впоследствие да променяте каквото и да било в уведомлението / или заличете - няма срок за това.
Това за осигуровките иил за данъка?
Аз подадох Д6 за осигуровките за м.01.2016 /месец 1.2016 в т.9/ и дата 29.02.2016 в т.18 и декларацията е приета още на 11.02.2016

Съобщенията за причините за неприемане касаеха само датите в т.18. Приемам, че има някакъв бъг в програмата или по-точно е имало и се надявам да е отстранен.
Значи като подадох Д6 за януари с дата 29.02.2016 ми я отхвърли. Подадох я с дата 25.02.2016 и отново същото - трябвало да е последния ден от месеца, за който се отнася. Нещо не е съвсем наред. Подадох я с дата 31.01.2016 и ми я прие. Мисля, че с дата 29.02.2016 беше правилното отразяване съгласно промените от 2016, но нещо не е , както трябва...
Хм, повече от странно ми е и на мене - подавам Д6 за заплати 01.2016 и с код 5 пиша дата 29.02.2016 - декларацията е върната. :hmmm:
В колона 17 е данък по чл.42 ал.6 :

" (6) Когато през съответния месец са направени само частични плащания за този или за друг месец, работодателят внася данъка по ал. 4, определен върху брутния размер на сумата от частичните плащания."

Доколкото нямате частично плащане на заплати , а предполагам ги изплащате месец за месец в пълен размер ДДФЛ попълвате в к.16.
Здравейте!Имам няколко въпроса.Ако се върна на работа след 1-вата година от мачинството и детето посещава ясла имам ли право на 50% от майчинските за 2-та година?Ако детето не може да се адаптира на яслата мога ли да изляза пак в мачинство 2-та година след като съм прекъснала и почнала работа?


Два пъти ДА.
Указанията за попълване можете да видите  на бланката за Д6, можете да ги потърсите на страницата на НАП, можете и в Н-8.
И без служебна бележка доходът си е получен...
Освен това е в противоречие с нормативната уредба да сключите трудов договор със себе си ,,,  :smile1:

Е, това само в определени случаи - не е принцип . :smile1:
И аз не успях да ги пусна заедно през програмата, а като пробвах с един го прие. Затова минах на варианта експорт на всички останали и качих xml-а с общите записи през сайта.

Да, точно така се получава - ако се генерира файл за прикачване в сайта и изпращане става, както писа и Далила по-горе , но едновременно изпращане на няколко записа през програмата не става.