Да, при авансовите плащания нямаме данъчно събитие. :smile1:
" 3. чл. 86 ал. 1 Регистрирано лице, за което данъкът е станал изискуем, е длъжно да го начисли, като:
1. издаде данъчен документ, в който посочи данъка на отделен ред;
2. включи размера на данъка при определяне на резултата за съответния данъчен период в справка-декларацията по чл. 125 за този данъчен период;
3. посочи документа по т. 1 в дневника за продажбите за съответния данъчен период. "

Да опитам.......
1. Законът дава право да се издаде данъчният документ в 5 дневен срок - следователно няма проблем, че касовата бележка и фактурата са издадени в два различни периода
2." чл.25 ал. 6 На датата на възникване на данъчното събитие по ал. 2, 3 и 4:
1. данъкът по този закон става изискуем за облагаемите доставки и възниква задължение за регистрираното лице да го начисли - ако датата на данъчното събитие е датата на плащането то съответният период, за който сме длъжни да начислим ДДС в случая е август
3.Съответният данъчен период за издадената 09 фактура си е 09, мисля.

Отправната точка за начисляването на ДДС е датата на данъчното събитие и в този смисъл е и решението, което ще вземем при отразяване на ДДС при издадена фактура по банка независимо от датата на фактурата.
Това би трябвало да е залегнало във Вътрешните правила - кои длъжности считате за сходни по отношение признаването на стажа по тях за начисляване на клас. Тези, които изброявате обаче не ми се струват ни най-малко сходни с портиер . :smile1:
Фактурата ще си я включите септември, а август ще опишете само фактурите от август и разликата ще дойде в продажби за населението - в касовия отчет, намален с фактурите в брой. Септемврийската фактура ще си опишете септември. Тя няма да повлияе на резултата за 09.2013, защото с нея ще намалите сумата на касовия отчет за 09.2013 / касов отчет минус  издадените фактури в брой за 09.2013 / .
Понеже съм извън времето за редактиране, да коригирам тази част от отговора си :

" " Има ли някакъв проблем, че ще има разминаване между отчета от касовия апарат и включените продажби? "

Не, няма проблем ."

Отчетът от касовия апарат би трябвало да влезе в дневниците за август месец - няма как да отчетете продажбата септември. В такъв смисъл не трябва да има и разминаване между отчета от КА и отчетените продажби в дневника за продажби .
" Имаме касов бон от 31.08., днес към него е издадена фактура (спазен е 5-дневният срок).
Включвам си продажбата в Дневник продажби за м. Септември като посочвам съответната фактура? "


Продажбата ще се отчете с отчета за продажби за 08.2013 - сумата ще се отрази в разликата между показанието на касовия отчет за месеца, намален с издадените фактури за 08.2013.

" Има ли някакъв проблем, че ще има разминаване между отчета от касовия апарат и включените продажби? "

Не, няма проблем .
Не, защото няма какво да декларирате относно осигурителни вноски .
от системата "Въпроси и отговори" НОИ


Въпрос: Получавам парично обезщетение за бременност и раждане по болничен лист 45 дни преди термина, но трудовото ми правоотношение беше прекратено. Имам ли право на парично обезщетение за бременност и раждане и какви документи следва да подам за да продължа да го получавам?

Отговор: Съгласно чл. 52 от Кодекса за социално осигуряване при прекратяване на осигуряването за общо заболяване и майчинство през време на получаване на обезщетение за бременност и раждане на осигуреното лице се изплаща парично обезщетение до изтичане на срока на обезщетението за бременност и раждане, т.е. до 410 календарни дни.

Когато Ви бъдат издадени и следващите болнични листове при бременност и раждане Вие следва да ги представите на Вашия работодател, а той да ги представи в съответното териториално поделение на НОИ, независимо че трудовото ви правоотношение с този работодател е прекратено. Към болничния лист след този за раждане трябва да приложите декларация, приложение № 1 към чл. 3, ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от ДОО.

За изплащане на парично обезщетение при бременност и раждане за остатъка след 135-я календарен ден до 410 календарни дни по чл. 50, ал. 1 от КСО трябва да попълните и подадете при бившия си работодател заявление-декларация, приложение 2 към посочената наредба, а той да я представи в съответното ТП на НОИ.
Тук ще прочетете точно какво трябва да направите във Вашия случай

http://www.nssi.bg/forusers/faq/243-faqbgbenefits/974-faqbenefits8
С допълнително споразумение съм променяла вида на трудовия договор от срочен на безсрочен - в справката на НАП ми фигурира след регистрацията на ДС с код 01. Не е необходимо да прекратявате, а след това пак да назначавате лицето. Преди месец трябваше да прекратя трудов договор на такова лице - прекратих го с основание 01, а не с основанието на сключения първоначално ТД 02.  :smile1:
След като имате 12 месеца осигурителен стаж имате право на обезщетение за бременност и раждане. Представянето на първия болничен и придобиването на това Ви право ще бъде преди освобождаването Ви от работа. Вероятно договорът Ви по тази програма е срочен и поради тази причина ще Ви бъде прекратено трудовото правоотношение ?
До 410 - тия ден ще получавате обезщетение от НОИ.
Ако правилно сте издавали и попълвали  СИС би трябвало да удържате ДДФЛ , да изплащате разликата между договорената сума и удържания ДДФЛ и да издадете на лицето служебна бележка с размера на удържания данък , за да попълни правилно ГДД и да внесе разликата между годишния размер на ДДФЛ и удържания от Вас .
След като плащате всеки месец, а предполагам и документирате тези плащания е следвало да заплатите в определените за това срокове и ДДФЛ и да подадете декл. чл.55 . Това си е ваше задължение и е следвало да удържате ДДФЛ при всяко плащане до момента .
Ако наемът се изплати през четвърто тримесечие не се удържа ДДФЛ от платеца на дохода , а самият данък се декларира и плаща от наемодателя в ГДД. Наемателят само подава справката по чл.73 ЗДДФЛ с данни за това лице и дохода, който е изплатен.
12 месеца осигурителен стаж го имате преди 15.01.2013 ли ?
 :give_rose:

Катя, благодаря за подробния отговор ! Не съм имала в практиката работа със ССП , в което управителят да не отговаря на изискванията и не бях се замисляла твърде по въпроса. Логично ми изглеждаше да е, както го писах по-горе, но.....няма пълно щастие . :laugh: Още повече, че подобен на моето мнение отговор дава и цитираният от Алфа одитор - не, че това мнение е меродавно. Слагам си темата в бележника !
Хубава вечер от мене ! :give_rose:
:)

Отговаря Иван Симов - регистриран одиторФирма -

 ООД се занимава със счетоводни услуги, т.е. е специализирано счетоводно предприятие и се управлява и представлява от лице, което има висше икономическо образование, но няма нужния стаж съгласно чл. 35 от ЗС. В дружеството има назначено лице по трудов договор на длъжност Главен счетоводител, което отговаря на условията на чл. 35 от ЗС. Може ли това лице, като главен счетоводител да бъде съставител на ГФО на обслужваните от счетоводното предприятие други дружества?

   Отговор: Отговорът е "да". Финансовите отчети, обаче, трябва да бъдат подписани по следния начин:
Като съставител да се напише името на счетоводната фирма, а под нея трябва да фигурират имената и подписите на лицето съставител и управителя на фирмата.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Във Вашия случай това е приложимо , но да кажем че ако фирмата няма работници , а собственика и управителя на ЕООД-то си работеше сам , то тогава изискванията на чл. 34 щяха да се отнасят за него , като съставител на финансовите отчети.


Ако има наети правоспособни счетоводители - ето това становище, публикувано в поста на Алфа споделям, не разбрах кое в него противоречи на закона ?
Ако няма наети лица - правоспособни счетоводители - да, напълно съм съгласна с всички по-горе публикувани мнения........
" До колкото разбрах сега се изискват 3 години стаж. и на база тези 3 години се изчислява майчинството ."


Това не е вярно и по-горе колегите правилно са Ви писали, че е необходимо да имате 12 месеца осигурителен стаж , за да придобиете право на обезщетение за бременност и раждане.
Едно добро пожелание е от НАП да почнат да обръщат внимание и на правоспособността на съставителите на ГФО на фирмите, защото до момента това е един неконтролиран от никого процес. ГФО се подписва от кого ли не, често дори и от самите собственици - за правоспособност и дума не става. :smile1:

По повдигнатия въпрос - във Вашия случай управителят може да си е такъв без да отговаря на изискванията на ЗСч, след като Вие имате правоспособност и можете да съставяте и подписвате ГФО. Не е необходимо и да Ви назначават по ДУ - достатъчно е качеството Ви на правоспособен счетоводител във фирмата.
 :wave:

Пак ще се повторя, но изискванията за съставител са за физическото лице - съставител. За счетоводното предприятие като такова няма изисквания по отношение на неговия управител / ръководител .