Продължава. Това са две различни основания за осигуряване и доколкото като СОЛ упражнява дейност и има и ДУК то и двете осигурявания си вървят ........
Защо коригиращи ? Ще се подаде само обр.6 редовна с разликата в повече. :smile1:
Нищо не пречи да се избере осигурителен доход над този минимален.......стига да се достигне реално като доход през годината.
Не може СОЛ сам да си решава на какъв доход да си внася осигуровки - има си прагове според доходите от 2013г..

Все пак те са минималните задължителни........ :smile1:
Така е по отношение на давностния срок на глобата, да. Имайте пред вид, че при по-късно подаване на обр.6 системата начислява лихви и колкото по-късно ги подадете толкова по-голям ще е размерът им. Подадох пропуснати обр.1 след 3 месеца и нямам глоба / честно казано и не очаквам / . :smile1:
http://www.tita.bg/page/395


 Част VІ – Деклариране на взаимоотношения със свързани лица

 
№   ПОКАЗАТЕЛИ   СУМА
1   Общ размер на счетоводните приходи от взаимоотношения със свързани лица, в т.ч.:    
1.1    - с лица от юрисдикции с преференциален данъчен режим   
2   Общ размер на счетоводните разходи от взаимоотношения със свързани лица, в т.ч.:    
2.1    - с лица от юрисдикции с преференциален данъчен режим   
3   Вземания от свързани лица – салдо (остатък) към 31 декември на съответната година, в т.ч.:   
3.1   - от лица от юрисдикции с преференциален данъчен режим   
4   Задължения към свързани лица – салдо (остатък) към 31 декември на съответната година, в т.ч.:   
4.1   - към лица от юрисдикции с преференциален данъчен режим   

Ако имате към 31.12.2014 задължение към това лице по повод това финансиране или сте формирали счетоводни разходи - да, следва да ги впишете в съответните точки.
Сумите за ДУК и личен труд според мене също подлежат на вписване в част VI .
Имаше много коментари за миналогодишната справка, последвали указания, интерпретации - беше твърде двусмислено формулирано всичко, но смятам, че този паричен поток по повод финансирането е следвало да намери отражение и миналата година .
Преди приспадане - приспадането е само за целите на изчисление на ДДФЛ.
Технологичният брак следва да е заложен в разходната норма на съответното изделие и в този смисъл подкрепям написаното от marin_kolev .
Начисленото възнаграждение за личен труд е счетоводен разход , а данъчен е при положение, че е изплатен в рамките на отчетната финансова година. В противен случай с него се преобразува финансовият резултат в ГДД.
Малко е неясен въпросът, така зададен.Ако правилно разбирам имате СОЛ, което е осигурено и по ДУК на максимума, но не всеки месец го достига.Независимо дали по ДУК ще е на максимума или не обр.1 за СОЛ се подава с код 12 .Когато е на максимума по ДУК за обр.1 на СОЛ ще имате дни в осигуряване без осигурителни вноски, които следва да се посочат в 16.4 .
ЗДДС
.........
Чл. 163а. (Нов - ДВ, бр. 108 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)
(1) Данъчното събитие на доставките на стоки и услуги, посочени в приложение № 2, възниква съгласно общите правила по този закон.
(2) Данъкът за доставките по ал. 1 е изискуем от получателя - регистрирано по този закон лице, независимо дали доставчикът е данъчно задължено или данъчно незадължено лице.
(3) (Изм.- ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Данъкът за доставките по ал.1 става изискуем по реда на чл. 25, ал. 6 и 7.

Приложение № 2 към глава деветнадесета "а"
(Ново - ДВ, бр. 108 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2013 г., в сила
от 01.12.2013 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г., изм. - ДВ, бр. 104 от 2013 г.,
в сила от 01.12.2013 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.)
I. Част първа:
(изм. - ДВ, бр. 101 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.)
1. Битови отпадъци.
2. Производствени отпадъци.
3. Строителни отпадъци.
4. Опасни отпадъци.
5. Отпадъци от черни и цветни метали.
6. Отпадъци от черни и цветни метали с битов характер.
7. Услуги по добив, обработка или преработка на отпадъци по т. 1 - 6.

Да, начислявате с Протокол ЗДДС. Смятам, че трябва да бъде за всяка доставка поотделно.
http://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,5347.0.html

Смятам, че тази тема ще отговори на всички въпроси. Изчетете я докрай - надявам се да помогне .  :smile1:
Да, но не иска иска да е на заплата, за да му се отчете като разход.

На разход минава не само заплатата, ако има такава , а и възнаграждението за личен труд. Може да си управлява и в качеството си на СОЛ, да си начислява и изплаща личен труд и възнаграждението да му минава за разход / както и Алфа е отбелязала по-горе / .Освен това, ако е с ДУК и няма наети кой ще работи , докато лицето управлява ? Да не стане СОЛ и ДУК........Иначе ДУК не се вписва в ТР, а се вписва обстоятелството кой е управител на дружеството.

ДУК при положение, че не е по КТ - без уведомление, а ако е СОЛ - ОКД5.
Свалих демоверсия на тази програма Цял ден си изгубих като оптвам да осчетоводя фактура за продажба и за покупка на стоки.
Прехвърлила съм сметкоплана от Делта
Не мога да избера сметка. Не знам какво да пиша в този филтър
Много ще съм ви благодарна на малко помощ

Бих Ви посъветвала много добре да се запознаете с Ръководството на програмата от сайта на Микроинвест . Там много подробно и добре са описани нещата стъпка по стъпка. Това би Ви помогнало и по-точно да формулирате въпросите си.Иначе преди осчетоводяване следва да въведете сметкоплан , а филтърът Ви е нужен единствено за справки.

Би било добре темата да остане активна за въпроси и отговори , свързани с използването на Делта ПРО. :smile1:
Здравейте.
И за 2015 ли остава "Данъка се заплаща и се подава Декл.по чл.55 - до края на месеца следващ тримесечието, в който е изплатен дивидента"? Питам защото месец януари тази година платихме дивидент и чакаме април за внасяне на данъка и подаване на декларацията по чл.55.

Важно е не кога сте го платили, а кога сте взели Решението за разпределение на дивидент. И ако сте взели Решение също през януари , когато сте го и платили всичко е така. В противен случай зависи от това кога сте взели въпросното Решение.
В колона 4 се попълва авансово избрания през годината доход за осигуряване?      ДА
/ ако е по-висок от този, на който е следвало да се осигурява задължително лицето при наличието на загуба се попълва осиг. доход , на който е следвало да се осигурява /


В колона 5.1 по месеци 0 ли се попълва/т.е нищо/ или сума с минус?                  НИЩО   

..... но има различни тълкувания от страна на НАП , от гледна точка на ДУК и личен труд , за целите на ЗКПО дали се признават за трудови правоотношения . В повечето писма и указания се основават на това  , че се гледа трудово правоотношение по КТ , а ДУК и личен труд не са правоотношения съгласно КТ.

Споделям това мнение и ми се струва за правилно финансовият резултат да се преобразува с ДУК .

 :give_rose: Много благодаря, Алфичка ! Не съм разглеждала в подробности частите на ГДД чл.50 / не съм стигнала до ЕТ-тата още / и това ми направи впечатление - предположих го, но сега и потвърдено / лесно е наготово  :yes3: /.