По втория въпрос - да - 604+605 сметка , само поясних, че не става дума за нетната , а за брутната сума по отношение на възнаграждението.
Обърнете внимание от текста по-горе , че с осигуровките се преобразува само когато имате осигуровки, свързани с непризнати разходи по ал.1 - т.е. с неизплатено възнаграждение. Не преобразувате .
ЗКПО
чл.43
(5) (Нова - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Разходите за задължителни осигурителни вноски, свързани с непризнатите разходи по ал. 1, не се признават за данъчни цели в годината на счетоводното им отчитане, когато задължителните осигурителни вноски не са внесени към 31 декември на текущата година.

Ако правилно разбирам Вие нямате непризнати разходи по ал.1 защото сте изплатили възнаграждението за ДУК през 2017. Не преобразувате с осигуровките.
По второто питане - принципно - разход Ви е брутната сума на възнаграждението, а не нетната.
Кажете нещо, бре! Какво сте се умълчали - да не ви е погнало Жълтото кучИ?

Като ни затвори устите с тази сериозна и дълга тема, дето си я оставих за вечерен размисъл не остана време да пишем. Тука се мъча с едни салда...
 Според вас кога трябва да се отпише вземането в годината на прекратяване на договора или да се изчака 5 гог.давностен срок?

За данъчни цели - второто.
Д1 с код К и верните данни - това е всичко.
Разбира се, ако се налага коригирате и Д6.
Не, тези суми не участват в изравняването на осигурителния доход и не се попълват в Т1 и Т2.
Според мене, ако става дума за данъчно-признат разход - не.
Значи насрещната фирма си е спестила и данъка и ДДС-то, не е издала данъчен документ , не е регистрирала продажбата на касов апарат / след като е в брой /.
Дори не можем да направим препратка към чл.10 ал.6 от ЗКПО , която ни дава право да признаем разхода дори и само с фискална касова бележка, но единствено, ако е разход по чл.204 ЗКПО и го обложим със съответния данък.
И след като ми потвърдиха и по телефона, започнах да чувствам загубено времето си, прекарано в НСИ, за нулевите фирми  :smile1:
:good:
Да, но никой не си е направил труда да изнесе официално тази информация до момента - просто по линията на най-малкото съпротивление подаваме и това е. Това за кода на дейността обаче е действително така. Обикновено го искат от БТруда при сключване на  договор с работодател по техни програми и удостоверението от НСИ с кода е един от документите, който изискват.
Успях да се свържа току с представителя на НСИ, който отговаря за тази декларация.
Потвърдиха ми, че не е задължителна!!

Но ако вбъдеще потрябва на управителя код за дейността или друг документ, то няма как такъв да бъде предоставен, поради неподадената декларация.

Хубаво би било да има един отговор писмен на такова запитване. Опитът ни е научил, че често зад казани думи по телефона никой не стои. На кого няма да му хареса да не подава още една /поредна / декларация. Добре би било да запитате писмено, ако не възнамерява същият този управител да подава. Впоследствие често забравят обаче какво са говорили, ако им се случи нещо негативно от какъвто и да било характер.
На сайта се позовават на чл.20 от Закона за статистиката .
Здравейте,

Смятате ли, че може да не се подава декларацията в статистиката от предприятия, които не са осъществявали дейност?

Питането ми е във връзка с въпрос на клиент за тълкувание на заповед от 19.12.2017 и по-точно - "предприятия, които не са осъществявали дейност и нямат задължение за подаване на ГОД, МОГАТ да подадат декларация в НСИ декларация (приложение 11) ...".
Пожелателна ли е декларацията?


Хубаво би било , но ... :smile1:

На основание на чл. 20 от Закона за статистиката, декларацията се попълва от всички предприятия, които са осъществявали дейност през отчетната 2017 г., но приходите и разходите за дейността са под 500 лева и не могат да попълнят годишен отчет за дейността, както и от предприятия, които не са осъществявали дейност по смисъла на Закона за счетоводство (ЗСч) през 2017 година.

и   

Предприятия, които не са осъществявали дейност по смисъла на ЗСч и нямат задължение за подаване на ГОД, подават в НСИ декларация, с която да декларират икономическа неактивност за 2017 г., в срок до 30 април 2018 година.


източник : http://www.nsi.bg/node/15818/
Вижте в същата тема отговор 43 - колега е разработил декларация, която е чудесна за този случай. Не е задължително да е Декларацията от НСИ, но и тя да е - кому е нужен входящият и номер ?

доп. Няма проблем иначе и Декларацията от НСИ да ползвате - мнозина го правят и има всички необходими реквизити.
Ами, защото имаме фактура от български посредник, в която няма ДДС

Точно затова са посочили и чл.36 като основание за неначисляване на ДДС. Не следва да издавате Протокол . :smile1:
За какво ще правите в този случай протокол по чл.117 ? В него все пак се упоменава номер на фактурата на контрагента .Ей така да прелетим между двете години / счетоводни де /:good:
Имате две фактури за ферибота ли - от гръцка и от българска фирма ? И гръцката е с Вашите данни като получател ?
То пак добре, ако макар и срещу заплащане ще има някой да ги направи и да се свърши с този ангажимент. Много станаха вече нещата, та клона пука ли пука...
Хрили, появи се след дълго отсъствие ей тъй с гръм и трясък, че и нас тресна...Днес ще се направя, че не съм те прочела, защото още имам да набивам и фактури и приключвания, но ще чакам темичката ти да отпуснем там задружно. То не си е шега работа - това е ясно като бял ден.
Опитвам се сега да работя многопластово и съсредоточено, че ... мале , мале е работата...
Ти в това време си направи старателно отчета за командировка - хихих