:wave:
В Н-8 за подаване на данни от работодатели и самоосигуряващи лица има следните текстове по повдигнатия въпрос :

чл.2
" (2) (изм., ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., доп., ДВ, бр. 68 от 2012 г., в сила от 01.08.2012 г.) Работодателите, осигурителите, както техните клонове и поделения, самоосигуряващите се лица и лицата по чл. 4, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване или упълномощени от тях лица подават в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите декларация образец № 6 съгласно приложение № 4, в която се вписват......"

" (6) (нова, ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Декларацията по ал. 2 не се подава от осигурителите, за които се прилага схема за централизирано разплащане на осигурителните вноски. "

Схемата за централизирано разплащане на осиг. вноски се прилага и отнася за самоосигуряващите лица по чл.40 ЗЗО, т.е. безработните. Тази норма е в сила от 01.01.2013 г. .

Няма връзка, за това се и редактирах - не прочетох първоначално добре въпроса.
По темата :
от указанията за попълване на обр.6
"Код на задълженото лице - работодателите, осигурителите и техните клонове и поделенията попълват ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца или служебен номер, издаден от НАП; самоосигуряващите се лица и лицата по чл. 4, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване попълват ЕГН (ЛНЧ) или служебен номер, издаден от НАП"

Става дума за СОЛ според КСО, а не според ЗЗО.
Не подава обр.6 за 13.2012.         
Фактура , дебитно или кредитно известие се издават до 5 дни от датата на данъчното събитие. Издаването на КИ през 2013 г. предполага, че данъчното събитие е през 2013 г и не следва да се коригира финансовия резултат за 2012 г..
Изтеглете отново програмата на НАП / без значение, че може би ви е актуална / и отново проверете обр.1 преди да го подадете.
Ако лицето е самоосигуряващо се - да, подава декл. чл.55 за дължимия ДДФЛ за доходи , получени първо тримесечие на 2013 г.. Ако лицето не е самоосигуряващо се това задължение е на платеца на дохода.
Счетоводството - задължително двустранно, щом  е  Е/ ООД,  Няма изискване за задължителна счетоводна програма.И също така - правоспособен счетоводител.
При граждански договор със СОЛ , когато са удържани осигуровки от платеца на дохода вероятно лицето не е декларирало това обстоятелство или платецът на дохода неправилно е приложил законовите разпоредби. Така или иначе този доход е обложен с осигурителни вноски и не би следвало да участва в изравняването на същите. Аз също смятам, че не би трябвало да се включва в Таблици 1 и 2 .
Няма проблем в случая автомобилът да бъде закупен от физическо лице с договор за покупко-продажба и заведен в счетоводството на фирмата. Изплатеният доход на физическото лице ще декларирате в справката по чл.73 за съответната данъчна година.
Не виждам проблем освобождаването да е от 01.05.2013, след като това е датата. Заповедта може да бъде написана и връчена и с предходна дата, като в нея пише , че е освободен, считано от 01.05.2013.
 :wave:
Не се избира вид плащане за обр.6 13.2012 .
Да, ако е изплатен на физическо лице - подавате го в стравката за 2013.
Да, след като е в режим на етажна собственост. Код 27 мисля, че беше.
Добро утро !  :wave:
Аз бих заличила подаденото преди това уведомление и бих подала правилното наново.
СОЛ в качеството си на такова няма работодател. Всички осигуровки са за сметка на СОЛ и се включват в обр.6 за 13.2012 .
Съгласно ДР ЗДДФЛ

" 54. (нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) "Морско лице" е физическо лице, заемащо длъжност по трудово правоотношение като член на екипажа на морски кораб, вписан в регистъра на корабите на държава - членка на Европейския съюз, независимо дали се намира на брега или на борда на кораба, притежаващо свидетелство за правоспособност и свидетелство за допълнителна и/или специална подготовка, придобито по реда на наредбата по чл. 87, ал. 1 от Кодекса на търговското корабоплаване. "

Преценете дали тези лица при Вас отговарят на условията по т. 54.
Имахме отказ 2012 в едно ООД за отчета за 2011. Подадохме ГФО 2011 заедно с ГФО 2012 през 03.2013 без проблеми. Преди това питахме в ТР има ли срок за подаване след отказ и ни отговориха, че няма такъв .
Съгласно указанията за попълване на Таблица 1 и 2 в колона 3 не намират място гражданските договори. Смятам, че в конкретния случай гражданският договор е бил и основание да се подаде ОкД5 за упражняване на дейност в ЕТ-то и оттам да се реализира този доход чрез него. Ако пък приемем, че лицето не е СОЛ нито в този период , нито през 2012 то не следва и да попълва Таблица 1 и 2.

мима 56, и аз имам аналогичен случай, но вместо ДУК е Граждански договор. По него  са удържани и внесени оситурителните вноски от възложителя, тъй като за периода на този договор ЕТ не е извършвал дейност и не е бил самоосигуряващ. Съгласна съм с мнението на delphine и включвам този доход в колона 3, но не съм сигурна  :hmmm:. Ще изчакам мнения и от други колеги. Моля помагайте.
Всичко е така, както сте го описали с изключение на ДУ.
От указанията за попълване на Таблица 1 :

" 3. В колона 3 се попълва осигурителния доход за  лицата по т. 1 във връзка с: трудови и служебни правоотношения; доход, от който са изчислени паричните обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане; суми, изплащани за сметка на социалните разходи; възнаграждения на членове на кооперации, получени от упражняване на трудова дейност в кооперацията; възнаграждения по договори за управление и контрол на търговски дружества......."

ДУ не следва да се попълва в 5.5, а в колона 3.
В Таблица 2 попълвате дължимите осигурителни вноски за целия период на упражняване на дейност - и за 12.2012 включително. В ГДД декларирате реално получения доход - в случая без този за декември 2012 , а в обр.6 за 2012 попълвате размера на дължимите авансови вноски за 2012 плюс изравнителните, ако има такива.