Дублираната е за код 12 - СОЛ - подаването на коригираща няма да наложи корекция на обр.6 .
Писмо № 94РР-68 от 14.05.2010 г. на МТСП

Право на платен отпуск за обучение
Независимо от обстоятелството, че работник или служител, с когото е сключен трудов договор, няма трудов стаж, той ще има право на платен отпуск за обучение, със съгласието на работодателя, ако учи в средно или висше училище без откъсване от производството.

Съгласно чл. 169, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ), работник или служител, който учи в средно или висше училище без откъсване от производството със съгласието на работодателя, има право на платен отпуск в размер на 25 работни дни за всяка учебна година.
От цитираната разпоредба е видно, че за да има работникът или служителят право на платен отпуск за обучение, трябва да бъдат изпълнени следните изисквания:
- да учи в средно или висше училище без откъсване от производството;
- да има съгласието на работодателя за това (съгласно чл. 52 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските (НРПВО), като съгласието на работодателя по чл. 169 КТ се дава в писмена форма за всеки отделен случай).

Под обучение без откъсване от производството се имат предвид задочна, вечерна и дистанционна форма на обучение.
Ако са изпълнени горните изисквания, независимо от обстоятелството, че лицето, с което е сключен трудовият договор, няма трудов стаж, то ще има право на платен отпуск по чл. 169, ал. 1 КТ. За този вид отпуск не се прилага изискването за придобит 8 месеца трудов стаж по чл. 155, ал. 2 КТ.

 
Така е да , но в много от публикуваните отчети в ТР се мъдри и публикувана "счетоводна политика" ;)

Алфичка, счетоводната политика си е част от Приложението , но наистина има публикувани ГФО , в които има обявена само СП .

"  СС 1
Приложение
24.1. Приложението към финансовия отчет е подробно описание и анализ на информацията, посочена в счетоводния баланс, отчета за приходите и разходите, отчета за собствения капитал и отчета за паричните потоци. То трябва:
а) да представи информация за счетоводната политика
, която е прилагана при съставянето на финансовия отчет, като в случай на промяна се оповестяват причините за нея; "
Ако трябва да сме точни графата в ТК носи наименованието " дата на постъпването или преназначаването " . След като с промяната на основанието на договора с ДС за мене се поражда задължение да попълвам вече ТК - да, не виждам причина това да е невъзможно.
" Чл. 2. (1) Необходимите данни за работника или служителя се вписват в трудовата книжка, подписват се и се подпечатват от работодателя или от упълномощено от него лице.
(2) Вписванията в трудовата книжка се правят въз основа на оригинални документи или на заверени по установения ред преписи от тях."

Аз лично не виждам проблем ДС в случая да поражда задължение за вписвания в трудовата книжка .
" Може би, за да не става с променения код, логиката е, че ти не прекратяваш ДС, а прекратяваш ТД, а там кода на сключване е 02 (примерно), но пак казвам - не съм прекратявала такива."


JiD , прекратих успешно с новото основание 01  трудов договор, а не ДС.
Това не е вярно!


Сори, но е вярно .
Виж в темата, линк от която постнах - прекратих впоследствие договора с новия код 01. И договорът беше прекратен без проблем.
Не виждам да има никакви последствия от това, Далила.  Точно обратното - системата правилно отразява новия вид на договора и прекратяването става пак с новия вид на договора . :smile1:
И в двата случая имаме промяна на основанието на ТД независимо от разликата в същността на договорите. Нали въпросът беше дали може с ДС да променим основанието на договора - да, може .
Не мога да хвана вяра, че с ДС си променила и са ти приели уведомлението в системата на НАП от ДОПЪЛНИТЕЛЕН да стане ОСНОВЕН.  :noexpression:

Съжалявам за което , но би могла да опиташ . :smile1:
Опитай се да подадеш уведомление за ДС и да видиш дали ще стане с промяна на основанието и тип на документа. 

Споделям - с допълнително споразумение съм променяла основанието на ТД и съм подавала уведомление , което е и прието . В справката за трудовите договори в НАП ТД беше с код 01 , както беше променен с ДС. Имаше една тема, в която бях писала за това по друг повод, но сега не мога да я намеря.

Само да допълня, че това не е обстоятелство за деклариране с уведомление, но съм го направила с цел лицето да има правилния код в НАП. Питащата би могла само да коригира обр.1 в частта на вид осигурен като се има пред вид, че не би могла да подаде уведомление със задна дата. По същество това не е обстоятелство за деклариране .
 Мисля, че от до тук изказаните мнения е сигурно едно - няма законово уредена процедура във връзка с питането в темата. Няма смисъл всеки да цитира някого с идеята това да е правилното мнение . Дори и в отговори на НАП по разни въпроси сме намирали двусмислено изразена позиция , за да бъде прикрита липсата на такава. Със сигурност сред основанията за прекратяване на ТД в Кодекса на труда не намирам такова , което да е свързано с прекратяване на договора в случай, че той е станал основен / а е бил втори / . Дори и без ДС , а само с промяна на кода за вид осигурен в обр.1 смятам, че въпросът би бил решен . И всички тези идеи за прекратяване или не са само заради това да подадем обр.1 с код 01 вместо 04 .
Не искам да вземам отношение към това дали да четем или не някого .
Обстоятелствата, за които ще се уведоми НАП са единствено промяна на длъжността и срока на договора / съгласно указанията за попълване на уведомлението / и ако те не се променят няма какво да се обявява чрез уведомление.  В питането нямаше посочени такива обстоятелства, които ще се променят, а само това , че договорът става основен. :smile1:
Продължаване на допълнителен трудов договор при прекратяване на основния

Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика
Трудово право
   При нас работи лице по втори трудов договор - чл. 111, във вр. с чл. 68, ал. 1. т. 1. от КТ. Основният трудов договор при другия работодател е прекратен на 31.08.09 г.. Трябва ли вторият трудов договор (при нас) да се прекрати и да се подаде уведомление за нов - на 8 ч. работен ден, който на практика става основен? И как това ще се отрази в трудовата книжка? Или УП 3?

   Прекратяването на основния трудов договор при друг работодател няма отношение към трудовото правоотношение по трудовия договор за допълнителен труд при друг работодател. Поради това не съществува задължение за прекратяване на допълнителния договор поради прекратяването на основния трудов договор. Задължението за уведомяване на ТД на НАП и ТП на НОИ за прекратяването на трудовия договор и на осигуряването по него е на работодателя, който е прекратил договора.
По отношение промяната на допълнителния трудов договор, тя трябва да бъде уредена с допълнително споразумение на страните по него. С това споразумение страните могат да уговорят друг вид на договора, продължителността на работното време, новото трудово възнаграждение, както и всички други условия за изпълнението на договора. За тези условия се уведомява ТП на НАП, тъй като се променят осигурителните условия по договора.
Прекратяването на основния трудов договор при първия работодател се отразява от него в трудовата книжка. В нея се отбелязва придобитият по този договор трудов стаж и осигурителен стаж. Трудовата книжка се предава на втория работодател, който отбелязва в нея нужните данни, включително началната дата, от която започва да тече трудовият стаж при този работодател. Докато лицето е работило на пълно работно време по основния трудов договор при първия работодател, по допълнителния трудов договор не му се начислява трудов стаж. Осигурителен стаж се начислява само ако трудовият договор за допълнителен труд е за работно време най-малко три часа. Този осигурителен стаж се вписва в удостоверение по образец УП 3. Удостоверението се издава при прекратяване на трудовия договор с втория работодател. Трудовият и осигурителният стаж по станалия вече основен трудов договор с втория работодател се изчисляват и вписват в трудовата книжка при прекратяване на този трудов договор.
С други думи, вторият работодател издава удостоверение УП 3 за осигурителния стаж по допълнителния трудов договор и отделно от това заверява трудовия и осигурителния стаж по допълнителното трудово правоотношение, придобити след датата, на която е бил прекратен първият трудов договор.
Ще напомним, че зачетеният на основание чл. 9, ал. 8, т. 1 от КСО допълнителен осигурителен стаж, вписан в издаденото удостоверение УП 3, се зачита само за пенсия.
12.1 за СОЛ не се попълва . 
http://www.mlsp.government.bg/bg/faq/faq.asp?qid=52039
Всъщност, в поредица от "свои" мнения МТСП "казва", че ТД по член 111 трябва да бъде прекратен с прекратяването на осн. ТД..., а не че основанието му може да се сменя с ДС....
Де да знам....


Според мене няма никаква причина да се прекратява ТД само за това, че е станал по силата на възникнали обстоятелства основен. Дори обр.1 с код 01 би трябвало да е напълно достатъчен. Така мисля .  В духа на отговора ма МТСГ няма изрична разпоредба и за това, че договорът следва при тези обстоятелства да бъде прекратен. :smile1:
Аз бих сключила ДС за промяна основанието на договора с датата на промяната - това обстоятелство не се декларира - и бих подала корекция на обр.1 като лицето ще бъде вече с код 01 на вид осигурен. Всъщност ще се заличи обр.1 и ще се подаде отново вече с вид осигурен 01.
Мисля да подам нулева декларация в ТР, обаче все пак ще има промяна най - малкото в БАЛАНСА - "неразпределена печалба", "Касови наличности" и т.н.
Освен това се чудя, защо се води нулев ГФО, все пак сумите от предходния период се прехвърлят...

В ТР не следва да подадете нулева декларация, а ГФО. ГФО официално не се води нулев , а изразът е станал синоним на ГФО на фирма без дейност в "разговорната реч" и по същество е неправилен. Балансът на едно юридическо лице никога не може да е нулев, а във вашия случай си има и движение по различни пера.