Първо - честито, да е здравичко и да Ви радва детенцето !  :give_rose:

Не е необходима заповед за разрешен отпуск за СОЛ, но Ви трябва бележка от заведението, в което е родено детето, в която се указва датата на изписването му. Епикриза не е необходима. Именно от тази дата започва да тече 15 - дневният срок на бащинството Ви.
Делфин,
Благодаря, че така бързо доплувахте до моят въпрос.
Ако съм Ви разбрал правилно, при положение, че управителят е СОЛ, не се налага да се осигурява допълнително върху МОД за дейността.

Да, точно така .  За тази цел е необходимо да няма сключен ДУК с определено в него възнаграждение. Достатъчна е ОКД5 с деклариране на упражняване на дейност като съдружник. :good:
Или може би имате пред вид, че според Вас следва да има ДУК и да се осигурява и за него ? Това обаче не е необходимо, защото самоосигуряването обхваща всяка дейност на управителя , който е и съдружник в дружеството, включително и управленската.
Не разбрах добре въпроса Ви. Нали управителят е самоосигуряващо се лице и се осигурява върху 450 лв ? Какво поражда необходимостта същият да се осигурява на МОД при положение, че самоосигуряването не е свързано с МОД  за дейността , а е съобразно доходите като СОЛ за предходна година ?
"Вкарват се пари във фирмата 501/709 като други приходи. Влизат в печалбата на фирмата и се плаща 10 % данък.  ДДС не се дължи, защото това е паричен поток - той не е сделка. "

Едно само остава неясно - какво е основанието за тази операция . Нали зад всяка счетоводна контировка стои някакво основание и някакъв първичен документ . Ако тези пари се оформят като дарение наистина не виждам проблем в това осчетоводяване и признаването на прихода.В противен случай се създава прецедент да се питаме какво стои зад всяко внасяне на пари в каса - ако тръгнем по тази логика всичко да минем на приход ли ? Не ми се вижда издържано.
"За 2013 г.са подавани с декл.1 и 6 само осигуровки на двамата съдружници на ООД-то, изчислени на 450 лв., но не е подаван никакъв данък върху доходите. Нямам документи, за това на какъв договор са."

Как така е подаван обр.6 за съдружниците , а не е подаван никакъв данък ? За какво е подаван тогава обр.6 за тях ?
Полагането на подпис на хартиен носител на ГДД, независимо, че същата се подава по електронен път е според мене необходимо и задължително. С подписа си собственикът изразява и съгласието си с подадената декларация като информация. Аз лично не подписвам празни приложения. Приемам, че неподаването на съответното приложение е потвърждение на липсата на информация , касаеща същото . Съгласна съм, че всичко това е въпрос на вътрешна организация и създаден ред  .
Интересно, кога е редно да се обявят тези лихви - при начисляването им или при плащането им ? Кога съгласно изискването на Приложение 4 имаме сделка или взаимоотношение със свързано лице ? Дали при плащането вече всъщност нямаме сделка, а само плащане по нея, но прави ли Приложение 4 разлика за тези обстоятелства ?
Ако се обявят при начисляването то при плащането трябва да не се забравя,че вече сумите са обявени , за да не се повторим.......

само си разсъждавам....на глас
... доколкото и сами можем да се сетим, че едно ЮЛ няма съпруг/а, нито роднини по всякаква линия

 :good:
Антеа, много точен макар и метафоричен отговор за съпрузите и роднините по права линия !
Втората колона в декларацията Ви е за месец 02.2014, а за него обр.6 се подава от 01 до 25 март 2014. Или периодът е сгрешен или избързвате с подаването и. Ако заплатите за декември сте платили януари то във втората колона с период 01.2014 следва да посочите ДДФЛ по декемврийската ведомост.
Колеги, бях на семинар, на който ни обърнаха внимание на следното:

Декларират се сделките, а не плащанията, т.е. ако сделката ти е сключена в 2012г., но плащането е в 2013, то сделката не се включва в приложението.
Например: Имаме договор за заем от 2012г. Уговорено е, че лихвата ще се плаща в края на всяка година. Само че в 2013г. не е платена лихвата, но лицата си я начисляват. Тази лихва се декларира в приложението. Ако се върне главницата в 2013 тя не се включва, защото сделката е била сключена в 2012г.
Аналогично с ДУК-овете и личния труд. Ако договорите или протоколите на ОС са от 2012 - не се декларират.

Аз лично намирам много голяма логика в това, мислила съм го в този смисъл, че има разлика между сделка и плащане по сделка. Не съм обаче сигурна, че съставителите на Приложение 4 при създаването му като документ са обмислили нюансите на нещата. Ние се опитваме да тълкуваме, но най-доброто е да се излезе със Становище какво да правим т.е. какъв е бил замисълът на създалите Приложението законотворци. Другият вариант е всеки да постъпи според собственото си убеждение и степен на защитимост на тезата си.
Благодаря, Буба за инфото. Ще подавам, не съм се съмнявала, че трябва да няма проблеми, но опита на другите по въпроса си е полезен.......Хубав ден!
 " Предполагам, че няма пречка, че към момента, когато прехвърлям майчинството, т.е. м.04 - детето няма да е навършило годинка! "

Привет ! Давате информацията, както се казва , на час по лъжичка. Прилагам един линк , който ще Ви бъде полезен при изясняване на въпроса.И само да поясня, че ако майчинството се прехвърли от майката на бабата то и на двете не трябва да се прекратяват трудовите правоотношения за времето на това майчинство.


https://www.mamatatkoiaz.bg/mta-pub/public-page.xhtml?pageId=255&articleId=258
"  Исках да го прехвърля, заради изискването бабата да е работила предходния месец на труд. договор... "

По време на ползването на майчинството бабата не трябва да има прекратен вече трудов договор .Изискването да е осигурена се отнася за целия период на майчинството.
от сайта на НАП

От 1 януари 2014 г. две от най-често подаваните от осигурители и работодатели месечни декларации - образец № 1 „Данни за осигуреното лице” и образец № 6 „Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 от ЗДДФЛ”, трябва да постъпват в НАП едновременно. Това се отнася за данните, които ще подават задължените за месеците след декември 2013 г. Тоест това важи за декларациите образец 1 и 6, които ще се подават например за месец януари 2014 г., които трябва да постъпят в Агенцията до 25 февруари 2014 г. Това е записано в Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 29 декември 2005г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица. НАП ще приема двете декларации само ако декларираните месечни задължения с декларация образец № 6 са равни на изчислените задължителни осигурителни вноски, от подадените декларации образец № 1.
Моля те, сподели какво се е получило.....
Засечката е за осигурителните вноски, но не и за данъка.
И аз така го разбирам, много ми е полезно и друг да потвърди........Благодар я, Алфа! Ако има и други мнения, споделете........
Има доходи от лихви в случая, но важното ми беше да изкоментираме Т1 и 2 в частта им за колона 3 .