Ако в качеството си на самоосигуряващо се лице в ЕООД-то се осигурява за ОЗМ / на високия процент / трябва да представи и болничен в ЕООД-то . Двата болнични листа ще бъдат представени в НОИ - от работодателя по трудов договор и от ЕООД .
Мисля, че е по правилно да се освободи от допълнителния и да се назначи по основен, защото Д1 не е достатъчно. Когато решите да освободите работника после в уведомлението е т.8 какво основание ще пишете? Трябва да е 01 (ако е основен) а на вас ще ви излезе друг код.

При освобождаването ще се пише кода на назначаването, но това не значи, че договорът междувременно не е станал основен. При попълване на уведомление не съществува основание " основен договор ".
 Т.е не е необходими да се прекратява допълнителния трудов договор и да се назначи на нов вече основен ТД , а само се правят два записа на Д1 , ако да кажем договорът на лицето при основния му работодател е бил прекратен на 15.10 ? Правилно ли мисля или ?

Да, смятам, че това е правилното в случая.
Не мисля, че се прекратява. Прекратява се само ако е втори договор за да премине в първи. :)

В този случай , когато по силата на обстоятелствата вторият трудов стане основен не е необходимо да се прекратява. При подаване на информация обр.1 от момента на превръщането на договора в основен подавате лицето с код 01.
имам хора с по 7 запора!!!!!! сумата която се удържа се разпределя по -равно на всички.Всички съдия изпълнители са ОК с това.

Всъщност това законово правилно ли е ? ЧСИ ли трябва да гледаме да удовлетворяваме или да се погасява задължението на лицето ?
За двете вече минали процедури 04-06 и 07-09 .2012 можете да подадете искане, за третата , започнала 10.2012 още не знаете с какъв резултат ще приключи.

допълнение

Ако изчакате и декември ще имате трите процедури вече приключени
" И чак днес се сетиха,че искат да им се възстановят тези пари."

Извинете, Вие счетоводителят ли сте на тази фирма ? Защото те няма как да се сетят, Вие би трябвало да следите процедурите за възстановяване на ДДС . Иначе от 04 до 10.2012 са минали две процедури и тече трета. Може с искане да си поискате ДДС за възстановяване за периода 04-09.2012 г. вкл като подадете за това две прил.6 за двете процедури - едната 04-06.2012 вкл и другата 07-09.2012 г. вкл..
Мисля, че в писмата от ЧСИ има един текст - въпрос дали има друг запор на същото лице. Може би трябва на едното место да уведомите, че вече има друг запор  и превеждате по него.
За вас данъчното събитие настъпва ноември, издавате си за това КИ и си осчетоводявате нормално с минус това КИ, а за вашия контрагент след като е дерегистриран по ЗДДС не възниква задължение за плащане на ДДС по това КИ.
Промяната на основанието ще отразите с подаването на обр.1 за периода след прекратяване на основния трудов договор. Ако питането е за допълнително споразумение според мене не е необходимо, защото вторият става основен по силата на възникналите обстоятелства.
Благодаря Ви за бързия отговор. Значи започвам да се осигурявам на 420 лв и си избирам дали да е към ЕООД-то или ЗП. Т. е мога да продължа осигуровките към ЗП, на вече на 420лв и в края на годината правя изравняване. Правилно ли съм разбрала.

Точно така, правилно си разбрала.
За явяване на ТЕЛК производствената характеристика е задължителна.

Само при приключването и попълване на данъчната декларация съобразете, че надвнесените над 0.4 % суми не са ви данъчно признат разход.
Това, че сте плащали повече едва ли е някакъв проблем - за НАП имам пред вид. Ако за вас е проблем и искате да го коригирате - направете го.
Да, така е.
Осигуровките са 8 % от 210 лв..
ЗКПО
Разходи за пътуване и престой на физически лица

Чл. 33. (Изм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) Признават се за данъчни цели следните счетоводни разходи за пътуване и престой на физически лица, когато пътуването и престоят са извършени във връзка с дейността на данъчно задълженото лице:
1. разходите за пътуване и престой на физически лица, които са в трудови правоотношения с данъчно задълженото лице или са наети от него по извънтрудови правоотношения, включително на управители, членове на управителни или контролни органи на данъчно задълженото лице;

.............
(2) Не се признават за данъчни цели счетоводните разходи за пътуване и престой на акционерите или съдружниците, когато те извършват пътуването и престоя в качеството си на акционери или съдружници.

Има право на командировъчни ако са изпълнени условията на чл.33 - лицето да пътува във връзка с дейността на фирмата и да има сключен договор с него - трудов или по извънтрудово правоотношение. В случая за съдружника - договор за личен труд.
Какъв е срока за корекция на уведомление по чл. 62 ал. 5 от КТ ? Трябва да коригирам т. 8 Основание на договора

Заличи подаденото уведомление и подай ново с верните данни.
от указанията към бланката на уведомлението

1. Код корекция - попълва се:                                       
    0 - при подаване на редовни данни.                                             
    1 - когато се подава уведомление за коригиране на погрешно                                             
    подадено уведомление. В този случай, освен коригираните се                                              
    попълват всички останали данни от подаденото преди това                                             
    уведомление. Този код не се използва за корекция в                                              
    т. 2, 3, 4, 8 и 10, за което се подава първо уведомление с код                                              
    за заличаване и ново уведомление с редовни данни.                                             
Освен обезщетение по чл.224 от КТ не дължите друго обезщетение.
Правото на ползване на платен отпуск и на обезщетение за неползван такъв са различни неща. Трябва да и начислите обезщетение по чл.224 от КТ за неползвания платен отпуск. По кой чл. я освобождавате , за да се прецени в тази връзка има ли право на обезщетение за един месец оставане без работа ?