След като данъкът е бил дължим, но невнесен до 31.12.2012 и сте го внесли сега, то трябва до 31.07.2013 да подадете и декл. чл.55 , за да се обвърже това плащане със съответното задължение.
1. да, на програмния продукт, но могат и да бъдат на хартиен носител, ако е само това лице
2.началото е от първия ден след 135-тия ден на болничните - от там нататък броите до 410 ден
3.до 15.05.2013 приемат и старите образци
Входирането не е задължително, не съм попълвала входящ номер на заповедта , но все пак това е въпрос на създадени вътрешни правила в съответната фирма.
Допълнителното споразумение за новата длъжност можете да подпишете и днес и да го регистрирате с подаване на уведомление , а в ДС да е упоменато, че влиза в сила от.............когато реално тези лица ще започнат работа на тази длъжност.
ЗКПО
чл.43
............
(3) (Изм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Разходите за лихви включват всички финансови (лихвени) разходи, отчетени по финансиране с привлечен капитал. В разходите за лихви не се включват разходите за:
1. лихви по финансов лизинг и банков кредит, освен когато страните по сделката са свързани лица или лизингът, съответно кредитът, е гарантиран или обезпечен от или е отпуснат по нареждане на свързано лице;


Ипотекиран е недвижим имот на родителите, свързани лица със ЗП и с тази ипотека е обезпечен кредитът ,следователно лихвите ще подлежат на регулация съгласно чл.43 ЗКПО.
А каква е дейността на фирмата, в която той е назначен ?
12345М,
"Притеснява ме това, че НАП приемат, че лицата по чл.40, ал.5 от ЗЗО са приравнени на самоосигуряващи се."

това не е вярно

от страницата на НАП

Осигуряване на самоосигуряващите се
(по Кодекса за социално осигуряване и подаване на декларации пред НАП)


Кои са самоосигуряващи се лица?


•упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност по регистрация (журналисти, адвокати, консултанти, архитекти, експерт-счетоводители, одитори, нотариуси, частни съдебни изпълнители, лицензирани оценители, експерти към съда и прокуратурата, медицински специалисти, застрахователни агенти по чл. 164, ал. 1 от Кодекса за застраховането, дейци на науката, културата, образованието, икономисти, инженери и други физически лица, упражняващи свободна професия; лицата, които плащат патентен данък и не са еднолични търговци);
•лицата, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества и физическите лица-членове на неперсонифицирани дружества;
•регистрирани земеделски производители или тютюнопроизводители.
Единственият аргумент от Ваша страна е отговорът на Аспасия Петкова, която се обосновава не с нормативна разпоредба, а с липсата на такава от страна на НАП , което не намирам за основание да подаваме годишна обр.6 за безработно лице. Изказаните мнения тука са против необходимостта на това подаване за лица, самоосигурени не по КСО, а по ЗЗО.
Интересно как подаването на обр.6 годишна ще се отрази на единната сметка на лицето и дали като я подадете бихте споделили в темата ?
Здравей  delphine
Не разбрах защо Декларацията по ал. 2 не се подава от осигурителите, за които се прилага схема за централизирано разплащане на осигурителните вноски. "

Схемата за централизирано разплащане на осиг. вноски се прилага и отнася за самоосигуряващите лица по чл.40 ЗЗО, т.е. безработните. Тази норма е в сила от 01.01.2013 г. .

Публикувана от: delphine
« -: Вчера в 22:35 »
В допълнителните разпоредби самоосигуряващо се лице § 2, т.2 е следната :2. "Самоосигуряващо се лице" е физическо лице, което е длъжно да внася осигурителни вноски за своя сметка.

А схемата за централизирано разплащане на осигурителните вноски се прилага за бюджетните предприятия.

Настоящата брошура важи само за осигуряване след 2010 г.
2. Текст на брошурата
Близо две/трети от лицата, които декларират доходи по ЗДДФЛ всяка година, са самоосигуряващи се лица. Някои от тях „забравят” да подадат една много важна декларация – декларация обр. № 6 от Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица. Други самоосигуряващи се лица често допускат грешки при деклариране на данни в подадените от тях декларации и/или не внасят дължимите осигурителни вноски.
ВАЖНО е да напомним, че НАП осъществява контрол за спазване на задълженията, свързани със задължителните осигурителни вноски за тези лица!

Кои са самоосигуряващи се лица?
Това са физически лица:
   Упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност по регистрация:
- определена с нормативен акт (например журналисти, адвокати, консултанти, архитекти, експерт-счетоводители, одитори, нотариуси, частни съдебни изпълнители, лицензирани оценители, застрахователи и др.);
- като плащат патентен данък и не са еднолични търговци;
- като извършват професионална дейност на свой риск и за своя сметка - дейци на науката, културата, образованието, архитекти, икономисти, инженери, журналисти и други физически лица, упражняващи свободна професия и др.;
   Всички еднолични търговци (включително и извършващи патентни дейности), собственици или съдружници в търговски дружества и физически лица – членове на неперсонифицирани дружества;
   Регистрирани земеделски производители и тютюнопроизводители;
   Лицата по чл. 40, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване – това са тези лица, които не са осигурени на друго основание, и внасят здравноосигурителни вноски за своя сметка.

   Притеснява ме това, че НАП приемат, че лицата по чл.40, ал.5 от ЗЗО са приравнени на самоосигуряващи се.


Правилно, че става дума не за безработните, а за бюджета.......грешката е моя.
Декларация обр.6 годишна се подава обаче само от СОЛ по КСО, а не и от безработните.
Данъкът декларира в качеството си на получил доходите - колона 4 .
ЕГН и име на физическото лице, брутна сума на изплатения доход, без данък в графата за удържан данък .
 :thumbup:

Разбирам, че става дума за едно лице, ако са повече - за всяко поотделно.
Приспадаме всички дължими осигурителни вноски на СОЛ - и авансови и тези за довнасяне за доходи, получени 2012 г..
Ще се дублира като информация, но не и като задължение. :wave:
Посочва се брутната сума на дохода и удържан данък.
Не, ГДД е за получени доходи.
Попълвате Приложение 1 и за двата вида доходи като попълвате и съответните служебни бележки .
 :wave:
В Н-8 за подаване на данни от работодатели и самоосигуряващи лица има следните текстове по повдигнатия въпрос :

чл.2
" (2) (изм., ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., доп., ДВ, бр. 68 от 2012 г., в сила от 01.08.2012 г.) Работодателите, осигурителите, както техните клонове и поделения, самоосигуряващите се лица и лицата по чл. 4, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване или упълномощени от тях лица подават в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите декларация образец № 6 съгласно приложение № 4, в която се вписват......"

" (6) (нова, ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Декларацията по ал. 2 не се подава от осигурителите, за които се прилага схема за централизирано разплащане на осигурителните вноски. "

Схемата за централизирано разплащане на осиг. вноски се прилага и отнася за самоосигуряващите лица по чл.40 ЗЗО, т.е. безработните. Тази норма е в сила от 01.01.2013 г. .

Няма връзка, за това се и редактирах - не прочетох първоначално добре въпроса.
По темата :
от указанията за попълване на обр.6
"Код на задълженото лице - работодателите, осигурителите и техните клонове и поделенията попълват ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца или служебен номер, издаден от НАП; самоосигуряващите се лица и лицата по чл. 4, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване попълват ЕГН (ЛНЧ) или служебен номер, издаден от НАП"

Става дума за СОЛ според КСО, а не според ЗЗО.