Съдебна практика


Вижте това Решение по наказателно дело - има аналогично звучене с Вашето питане. Често отговорите на някои въпроси не кореспондират с логика или уеднаквена данъчна практика.

Лично моето мнение е, че не, не следва да бъдете глобени за неподадени ВИЕС декларации, но никак не е излишно да имате готовност и от друго решение по въпроса от страна на проверяващите. Ако разширим малко разсъжденията, то и ответната страна е трябвало да направи Протоколи по чл.117 / в общия случай / , но откъде пък тя да знае, че Вие ще се регистрирате в едно бъдеще време и сте пропуснали срока...въобще дълга работа.
Може ли някой да  ми даде насоки?

Здравейте,
НКИД е различен за целите на статистиката и за целите на осигуряването. В тази връзка има и разяснения на НАП / в момента не мога да приложа или цитирам нещо, но ще потърся / . За целите на НСИ кодът се определя от дейността с най-голям дял на продажбите, а за целите на на осигуряването НКИД е на база най-много заети работници в дадена дейност / без общия персонал/.
Според мене не можете произволно да променяте НКИД дори и за целите на дадена програма, защото за това си има определени правила.
Ще потърся Разяснението, което имам предвид. Дано го намеря.
При назначаването на работници за НКИД ще си вписвате дейността, в която са заети.
Според мене - не. Работникът вече не е в предприятието към датата на допълнителното споразумение или заповедта за увеличаване на заплатата. И единият и другият документ изискват две страни за въпросната процедура - допълнителното споразумение по чл.119 - работник, с когото да се подпише, а Заповедта по чл.118 - работник, към когото да е отправена.

Със сигурност ще има и противоположно на това мнение, но мисля, че няма как на външно вече за предприятието лице да увеличаваме по който и да е от двата възможни начина заплатата - по чл.118 или чл.119 КТ.

Като влезеш в Бг офис най-често тоя с костюма работи за тоя с анцуга.
........................ ............
Влязох в офиса - всички ме забелязват, поздравяват... Ясно - няма интернет.
........................ ............
- Шефе, касиерът е изчезнал!
- Проверихте ли касата ?
- Няма смисъл .Не може да се събере там!
Здравейте,
всъщност срок има за корекциите по електронен път. Ако сте пропуснали него ще подадете на място в НАП. След като има причина за това няма никакъв проблем да направите корекция на подадени вече данни.
Данък личен труд в Д6 за месеца е с код 8 ?

Да.
Здравейте, имам фирма регистрирана по ДДС, която ще закривам, но имам телефон на името на фирмета закупен през 2016 за 990лв. По какъв начин трябва да се заведе телефона при закриването на фирмата и трябва ли да плащам нещо допълнително за него? При покупката на телефона съм се възползвал от 20% ДДС.

Здравейте,
всъщност телефона си е заведен като актив. В това отношение няма какво да правите. "Закриването"  вероятно предполага дерегистрация и следва да направите и опис на наличните активи като начислите ДДС по пазарни цени , който опис ще въведете в последната справка - декларация по ЗДДС. Ако закриване означава и юридически да закриете фирмата защо не помислите по въпроса да продадете или бракувате телефона ?
Здравейте,
мисля, че при издаден болничен ,  обхващащ целия месец не следва да има график за лицето.
Вижте и тази тема тука и в частност отговора на трети въпрос:
http://qwerty1/2430-podavane-na-dekl-1-pri-sirv/

Може и да изчакате други мнения.
Считам, че мотивите при започване на работа не са  "получаване на обещетения" , а полагане на труд и получаване на възнаграждение.

Да, в идеалния случай е точно така.  :smile1:
Не включваме тука услугите за "пълна борса" , майчинства на близки и познати , недостатъчен стаж на някой...
От цитираното по-горе Решение :
" В този смисъл, макар да е даден отговор на друг правен въпрос, е приетото от Върховния касационен съд при преценката на принципа за еднократност на обезщетението по чл. 222, ал. 3 КТ с решенията по гр. дело № 969/2014г., четвърто г. о. и гр. дело № 1296/2013г., трето г. о., постановени по реда на чл. 290 ГПК - принципът на еднократност на обезщетението по чл. 222, ал. 3 КТ, включен изрично в хипотезиса на нормата произтича от това, че работникът или служителят придобива право на пенсия веднъж и това право възниква към определен момент; той може да го реализира спрямо този работодател и то по това правоотношение, при действието на което е възникнало правото;"

Не ми се струва да е задължително придобилият право на пенсия да има такова право по презумпция - докато намери кой да го обезщети. Не е задължително и не се получава и така в практиката правото на пенсия да ни "завари" при някой работодател непременно. И също така не мисля, че при пенсиониране в момент на неосигуреност при даден работодател да имаме това право занапред.
Да си представим какво би станало , ако всеки си намери по един работодател в перспектива и почне едно искане на обезщетения...


Как е правилно да се отрази в дневника за покупки за м.09 2019г. фактура за стока, но без ползване на ДДС, и понататък само за приспадане на ДДС? Има ли такава възможност.

Това на практика не е възможно. Ще включите фактурата в дневник покупки за месеца, през който ще ползвате данъчен кредит.
Знаем как "тълкуват" различните институции подобни въпроси и потърсих да видя някаква съдебна практика. Тя, разбира се, не е основание да приемем дадено Решение за отговор, но определено това Решение има своята аргументация и е ценно с това.

Р Е Ш Е Н И Е

№ 15

С., 02.02. 2016 г.

Скрит текст :
https://pravatami.bg/24077

" При прекратяване на трудовия договор работодателят дължи определени обезщетения.  Когато трудовият ми договор се прекратява, след като съм придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяване, имам право на обезщетение. Но ако аз съм започнал работа след като вече съм упражнил правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст и такава ми е отпусната, нямам право на такова обезщетение. "
Но след като му изтече срока на договора и  ако го  освободите му дължите обещетение.
Такова обещетение не му е изплащано и Вие ще бъдете работодателят, който го освобождава и е изпълнено условието да е придобил право на пенсия съгласно ал.3 на чл.222 .

Мисля, че не сте права. Ако лицето придобие право на пенсия във въпросната фирма по време на осигуряването в нея и му се прекрати трудовия договор тогава би следвало да му дължат обезщетение. В случая правото на пенсия е придобито преди назначаването. По-скоро си струва да се види какво е положението с предходния работодател.
Все пак дойде ли ред да тестваме правова ли ни е държавата е много вероятно да ударим на камък...

То по тази логика / ако има право на обезщетението / кой ще назначи пенсионер на работа без да докаже, че вече е получил такова обезщетение  от предходен работодател ? Малко трябва да тръгне и тази мода...
http://www.gli.government.bg/page.php?c=13&d=1638

" Обезщетение за придобито право на пенсия се изплаща при прекратяване на трудовото или служебното правоотношение, а не заради самото пенсиониране. То се дължи на работник или служител, който е придобил право на пенсия и е решил да се раздели с работодателя си, дори да не се пенсионира след това. Право на него имат и работещите, чиито договори са прекратени, след  като те са се пенсионирали без прекъсване на осигуряването."

Не му дължите нищо.
Здравейте,
в същия случай като Вашия ми поискаха ОКД5 на лицето, за да удостовери , че не упражнява дейност.
Нашата цел е специалистите да получават пълната сума за всяка консултация, докато ние прибираме пари само за хостинг.

Според нашия счетоводител, в такъв случай следва сайта да се третитора като електронен магазин. Иначе казано - ние издаваме фактури на клиентите на сайта за всяка извършена консултация, след което изпращаме протокол за фактура преди изплащане на натрупаните суми към всеки специалист.

Здравейте,
според мене има противоречие между вашата бизнес идея и реализирането и по предложения от счетоводителя Ви начин. Вие всъщност нямате никакъв ангажимент да наемате специалисти и да им заплащате проведените консултации . За това следва да имате договори с тях и всъщност консултациите да извършва фирмата Ви като дейност, но вече чрез специалистите, които ще сте ангажирали.
Според мене проучете опита на куриерските фирми, които работят с фирми в различни офиси. Тези фирми събират плащания за куриерска услуга като оборотите не са техни, а на куриерската фирма, а за тях е договорената комисионна. Дори фактурите, които издават са на основната куриерска фирма, а касовият фискален бон е на фирмата - представител. Това го давам съвсем схематично като идея, която е сякаш по-близо до същността на това, което искате да правите.
Ясно е, че при Вас плащанията ще стават по банков път, но бихте могли да фиксирате условията в договорите със специалистите относно начина на плащане и точно да определите своето място в този процес.
Аз мисля в случая, че въпросът е зададен пределно ясно - данните за фактурата / всички данни/ се въвеждат ръчно. Нищо от никъде не се избира, не се копира...и каквото там се сетиш - една екселска бланка, върху която пишеш вместо ръкописно - "машинописно" - това е .
Явно трябва за всяко нещо да се внуши, че работата не е така проста, че СУПТО ни дебне от всеки ъгъл.