В самото питане недвусмислено е посочено, че ползването на имота е безвъзмездно. Това прави разходите, свързани с този имот данъчно-непризнати , защото на практика на основание чл. 16 ЗКПО това е отклонение от данъчното облагане.

Скрит текст :

Ирена, може би искаш да кажеш, че независимо от безвъзмездния наем разходите за ремонти на наетия безвъзмездно актив са данъчно-признати ?
Здравейте, фирма ползва апаратамент като офис, за което има сключен договор за безвъзмездно ползване - не се плаща наем.дружеството плаща всички консумативи - ток,вода и т.н.Въпроса ми е разходи за подобрения - ремонти, признават ли се?

Да, това са счетоводни разходи без съмнение, но не и данъчно - признати.
След като няма дължим ДДФЛ няма какво да декларирате с декл. чл. 55 и съответно не се подава . Това е принципно положение, а иначе авансовите вноски се декларират с подаване на ГДД за предходната година . Може би имате пред вид да намалите същите ? Малко повече информация по въпроса би трябвало да дадете . :smile1:
irenabrili ,

вероятно това е и притеснението на питащата - че парите са дадени в брой на собственика, а той не е издал касова бележка.......Въпреки , че пак ще се повторя - това е често практикувано .
какво па правя


Правилно си се ориентирала - начинът е да се увеличи ДДС-то, но го поднеси на собственика по начина, предложен от пасат. За омекотяване на последиците....Просто трябва да се увеличат приходите, а пряка последица от това е увеличаване на ДДС-то за плащане. :smile1:
Като кажеш на някой собственик, че има много разходи за заплати, наеми и прочие и трябва да има повече пари по каса и току изстрелял - и какво, да плащам ДДС и на заплатите ли......... :laugh:
В банката , в която ни е сметката не разрешават на вносител да се пише друго лице , освен лицето което действително ги внася/ ние/ Фирмата която е дала парите е записана в основанието на вносната бележка.

Така процедират вече повечето банки. Мене лично ме смущава това обстоятелство, че собственикът сам си внася парите - очевидно същите са дадени на ръка от доставчика.Поне от страна на доставчика да беше вносителят. Така или иначе това е не рядко срещана практика .
Няма причина да не може - нали затова са авансови вноски , за да отразяват максимално точно очакваната печалба ...
И заемът иска връщане, а очевидно няма пари в касата........
 :wave:

чл.25 ал. 6
На датата на възникване на данъчното събитие по ал. 2, 3 и 4:
1. данъкът по този закон става изискуем за облагаемите доставки и възниква задължение за регистрираното лице да го начисли

Как да го начислим след датата на данъчното събитие ?

Нека си представим, че през даден месец имаме издадено само едно кредитно известие и само то ще фигурира в дневника за  продажби. :smile1: Не съм имала такъв случай и наистина не знам как би се " държала " програмно " СД по ДДС , която ще трябва да отчете покупки и само една продажба с минус - въпросното КИ .  :smile1:
Не успях да се убедя от прочетеното, че трябва да начисля ДДС не когато е датата на данъчното събитие, а когато е датата на издадената фактура . Важното е всеки да може да защити тезата си пред когото трябва и то , ако въобще се стигне до там .  :smile1:
СОЛ не е задължен да има касов апарат . Би следвало да му платят с РКО.
чл.25 ал. 6
На датата на възникване на данъчното събитие по ал. 2, 3 и 4:
1. данъкът по този закон става изискуем за облагаемите доставки и възниква задължение за регистрираното лице да го начисли

Начисляването на данъка следва да стане за месеца, в който е настъпило данъчното събитие без значение кога е станало плащането. В тази връзка каквато и да е издадената фактура - по банка или в брой следва да имаме яснота за датата на данъчното събитие и оттам да преценим периода за начисляване на ДДС. В питането по тази тема приемам, че датата на данъчното събитие е 08.2013, доколкото не е уточнено друго. :smile1:
Правилно са си поискали фактура от лицето. Даже да не е точно фактура - документ , съдържащ необходимите реквизити. Фактурата изпълнява чудесно тази роля. :smile1:
Какъв документ ще се издаде за да се включи ДДС-то в м.,08?
Нали е издадена касова бележка и сумата ще се отрази в отчет продажби за 08.2013 ?

След като фактурата е с дата от м.09, не би могла да фигурира в дневник продажби за м.08.
Да, фактурата със септемврийска дата не би могла да се включи 08.2013 .

А самата фактура като се включи в м.09, как ще бъде отразена в колоните на дневник продажби? Нали ДДС-то вече е начислено в м.08.

Нали от септемврийския отчет на КА ще извадим сумата на всички издадени фактури в брой и така ще имаме записана фактурата в дневника и касовия отчет, намален със същата сума......
Да, при авансовите плащания нямаме данъчно събитие. :smile1:
" 3. чл. 86 ал. 1 Регистрирано лице, за което данъкът е станал изискуем, е длъжно да го начисли, като:
1. издаде данъчен документ, в който посочи данъка на отделен ред;
2. включи размера на данъка при определяне на резултата за съответния данъчен период в справка-декларацията по чл. 125 за този данъчен период;
3. посочи документа по т. 1 в дневника за продажбите за съответния данъчен период. "

Да опитам.......
1. Законът дава право да се издаде данъчният документ в 5 дневен срок - следователно няма проблем, че касовата бележка и фактурата са издадени в два различни периода
2." чл.25 ал. 6 На датата на възникване на данъчното събитие по ал. 2, 3 и 4:
1. данъкът по този закон става изискуем за облагаемите доставки и възниква задължение за регистрираното лице да го начисли - ако датата на данъчното събитие е датата на плащането то съответният период, за който сме длъжни да начислим ДДС в случая е август
3.Съответният данъчен период за издадената 09 фактура си е 09, мисля.

Отправната точка за начисляването на ДДС е датата на данъчното събитие и в този смисъл е и решението, което ще вземем при отразяване на ДДС при издадена фактура по банка независимо от датата на фактурата.
Това би трябвало да е залегнало във Вътрешните правила - кои длъжности считате за сходни по отношение признаването на стажа по тях за начисляване на клас. Тези, които изброявате обаче не ми се струват ни най-малко сходни с портиер . :smile1:
Фактурата ще си я включите септември, а август ще опишете само фактурите от август и разликата ще дойде в продажби за населението - в касовия отчет, намален с фактурите в брой. Септемврийската фактура ще си опишете септември. Тя няма да повлияе на резултата за 09.2013, защото с нея ще намалите сумата на касовия отчет за 09.2013 / касов отчет минус  издадените фактури в брой за 09.2013 / .