Полагането на подпис на хартиен носител на ГДД, независимо, че същата се подава по електронен път е според мене необходимо и задължително. С подписа си собственикът изразява и съгласието си с подадената декларация като информация. Аз лично не подписвам празни приложения. Приемам, че неподаването на съответното приложение е потвърждение на липсата на информация , касаеща същото . Съгласна съм, че всичко това е въпрос на вътрешна организация и създаден ред  .
Интересно, кога е редно да се обявят тези лихви - при начисляването им или при плащането им ? Кога съгласно изискването на Приложение 4 имаме сделка или взаимоотношение със свързано лице ? Дали при плащането вече всъщност нямаме сделка, а само плащане по нея, но прави ли Приложение 4 разлика за тези обстоятелства ?
Ако се обявят при начисляването то при плащането трябва да не се забравя,че вече сумите са обявени , за да не се повторим.......

само си разсъждавам....на глас
... доколкото и сами можем да се сетим, че едно ЮЛ няма съпруг/а, нито роднини по всякаква линия

 :good:
Антеа, много точен макар и метафоричен отговор за съпрузите и роднините по права линия !
Втората колона в декларацията Ви е за месец 02.2014, а за него обр.6 се подава от 01 до 25 март 2014. Или периодът е сгрешен или избързвате с подаването и. Ако заплатите за декември сте платили януари то във втората колона с период 01.2014 следва да посочите ДДФЛ по декемврийската ведомост.
Колеги, бях на семинар, на който ни обърнаха внимание на следното:

Декларират се сделките, а не плащанията, т.е. ако сделката ти е сключена в 2012г., но плащането е в 2013, то сделката не се включва в приложението.
Например: Имаме договор за заем от 2012г. Уговорено е, че лихвата ще се плаща в края на всяка година. Само че в 2013г. не е платена лихвата, но лицата си я начисляват. Тази лихва се декларира в приложението. Ако се върне главницата в 2013 тя не се включва, защото сделката е била сключена в 2012г.
Аналогично с ДУК-овете и личния труд. Ако договорите или протоколите на ОС са от 2012 - не се декларират.

Аз лично намирам много голяма логика в това, мислила съм го в този смисъл, че има разлика между сделка и плащане по сделка. Не съм обаче сигурна, че съставителите на Приложение 4 при създаването му като документ са обмислили нюансите на нещата. Ние се опитваме да тълкуваме, но най-доброто е да се излезе със Становище какво да правим т.е. какъв е бил замисълът на създалите Приложението законотворци. Другият вариант е всеки да постъпи според собственото си убеждение и степен на защитимост на тезата си.
Благодаря, Буба за инфото. Ще подавам, не съм се съмнявала, че трябва да няма проблеми, но опита на другите по въпроса си е полезен.......Хубав ден!
 " Предполагам, че няма пречка, че към момента, когато прехвърлям майчинството, т.е. м.04 - детето няма да е навършило годинка! "

Привет ! Давате информацията, както се казва , на час по лъжичка. Прилагам един линк , който ще Ви бъде полезен при изясняване на въпроса.И само да поясня, че ако майчинството се прехвърли от майката на бабата то и на двете не трябва да се прекратяват трудовите правоотношения за времето на това майчинство.


https://www.mamatatkoiaz.bg/mta-pub/public-page.xhtml?pageId=255&articleId=258
"  Исках да го прехвърля, заради изискването бабата да е работила предходния месец на труд. договор... "

По време на ползването на майчинството бабата не трябва да има прекратен вече трудов договор .Изискването да е осигурена се отнася за целия период на майчинството.
от сайта на НАП

От 1 януари 2014 г. две от най-често подаваните от осигурители и работодатели месечни декларации - образец № 1 „Данни за осигуреното лице” и образец № 6 „Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 от ЗДДФЛ”, трябва да постъпват в НАП едновременно. Това се отнася за данните, които ще подават задължените за месеците след декември 2013 г. Тоест това важи за декларациите образец 1 и 6, които ще се подават например за месец януари 2014 г., които трябва да постъпят в Агенцията до 25 февруари 2014 г. Това е записано в Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 29 декември 2005г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица. НАП ще приема двете декларации само ако декларираните месечни задължения с декларация образец № 6 са равни на изчислените задължителни осигурителни вноски, от подадените декларации образец № 1.
Моля те, сподели какво се е получило.....
Засечката е за осигурителните вноски, но не и за данъка.
И аз така го разбирам, много ми е полезно и друг да потвърди........Благодар я, Алфа! Ако има и други мнения, споделете........
Има доходи от лихви в случая, но важното ми беше да изкоментираме Т1 и 2 в частта им за колона 3 .
Да попитам, че съм се зачудила, та чак зациклила.......
СОЛ с болнични през годината и без доходи от фирмата - разпределя само дивиденти. Въпросът ми е за месеците с болничен. Примерно се осигурява върху 420 лв. и за месеца на болничния има осигурителен доход 300 . В предишни години имаше указания, че разликата от 420-300=120 се попълва в колона 3, но сега не намирам такъв текст. Следва ли да попълня Таблица 1 в колона 4 300 без да попълвам колона 3 ? А за Таблица 2 чета указанията, че се изисква попълване на колона 3. Как го разбирате ?

дано успях правилно да се обясня......
Някой подавал ли е декларация 1 и 6 за СОЛ с личен труд? В дружество няма наети лица, единствено собственик - самоосигуряващо се лице, който полага личен труд. Заедно ли се подават декларации 1 и 6?

Предстои ми, но не съм подала. Смятам, че в случая не е в сила изискването за засечка и не е необходимо да се подават заедно в смисъл да бъдат засичани.
Всъщност важното в случая е бабата към момента на прехвърляне на Вашето майчинство на нея е да бъде осигурена за всички осигурителни случаи вкл. за ОЗМ.Ако е осигурена можете да и го прехвърлите и преди да сте започнала работа .
Точно така - тази дата вече не се декларира, а се декларира само месецът на удържане на данъка.
 :good:

ДДФЛ за 01.2014 - с период 02.2014 .