Пак ще питам...като казвате платени заплати,Дод трябва ли да е внесен,за да се посочи  в декл.6.

ДДФЛ трябва да е дължим - заплатите изплатени - за да се посочи в обр.6 .
Декларацията по чл.55 от ДДФЛ, нали е за доходите на физическите лица и свързаните с тях данъци.
А за Данъка върху представителните разходи - каква декларация трябва да се подаде?Предполагам, ще е някоя друга?!??

Да, така е - не съм догледала въпроса, Лоренца е дала правилен отговор.
Трябвало е да подадете декларация по чл.55 ЗКПО.
Да, така е - не се правят никакви удръжки освен ДДФЛ, лицето подава ГДД чл.50 и фирмата декларира дохода в справката по чл.73 , а ДДФЛ се декларира и в декл. чл.55.
Всъщност НАП се интересуват единствено отчетът да е подаден в НСИ, ако е на хартиен носител те го пращат служебно. Входящият номер от НСИ е достатъчен и не е нужно нищо да прикачвате.
" За 2011г  изплатени са 900 лв през април 2012 /чисти / без никакви удръжки.
1.Има ли някакво нарушение относно деклариране и удръжки от страна на фирмата
2.Достатъчно ли е фирмата да издаде служебна бележка за изплатени 900 лв, и да декларира това в НАП с декл 73.а лицето да си декларира този доход с годиш декларация за 2012"

След като лицето е СОЛ правилно му е изплатена сумата без удръжки за осигуровки и ДДФЛ от страна на платеца на дохода. Не е необходимо фирмата да издава служебна бележка за изплатения доход - СОЛ ще си декларира този доход в приложението за доходи от граждански договори и ще впише тази сума в таблици 1 и 2 за изравнителните вноски за 2012 г.. Следвало е обаче да издаде за получения доход от 900 лв. фактура - не от ЕООД-то - или документ с реквизитите, изисквани от ЗСч. Фирмата - платец на дохода ще декларира изплатената на СОЛ сума в справката по чл.73.
Пламена Димова, вероятно няма да възразите да Ви приложа едно становище на НАП, което е съвсем недвусмислено по въпроса.
Ако разбирам правилно въпроса Вие влагате произведени от Вас материали ? И в този случай те би трябвало да са не в 302, а в 303 ? А самата фактура за услугата - да, бихте могли да я разделите като приход от услуга и отделно приход от продажба на продукция, зависи от Вашата счетоводна политика по въпроса. Аз бих осчетоводила услугата заедно с вложените материали в 703, защото по същество Вие не продавате продукция, а влагате такава като необходима за извършване на услугата.
Дт 601 / Кт 302 - с размера на вложените материали
Дт 611 / Кт 601 - 611 - разходи за извършената услуга
Дт 703 / Кт 611 - с размера на вложените материали в услугата
Дт 411 / Кт 703 - услугата и включените материали
Дт 703 / Кт 123 - резултат от извършената услуга
Малко не е по темата, но това ми хареса " Когато няма друг изход-търсете друг вход! ".
Само ще добавя, че дори да има друг вход - изходът е същият.  :thumbup:
Благодаря на create за инфото по въпроса - ето още нещо, с което ще се " забавляваме ", предоставено ни от НАП !  :ok:
Попълването на обр.6 обхваща осигуровките на лицето като СОЛ независимо дали като  свободна професия или като СОЛ в ЕООД - дължимите по ЕГН на СОЛ 2012.
След като не получава доход от положен личен труд в ЕООД то няма друг доход за деклариране освен този от свободната професия.
Получава ли в ЕООД доход за положен личен труд ?
Един да се похвали, че е преодолял този код  :laugh: .Значи вече версията на чл.73 работи. :thumbup:
И нещо друго като тема за размисъл - назначени лица за извършване на определена работа - доБре. В хода на работата не е ли възможно да настъпят обстоятелства, които да направят изпълнението и невъзможно или да се намалят изискванията по отношение на тази работа , а защо не и да я направят излишна за фирмата. С една дума - никога не би се приключила тази работа в първоначалния и вариант. Тогава как ще освободим тези работници ? Защо да не е нормално да е поради намаляване обема на работа ?  :hmmm:
В сключените договори по чл.68 ал.1 т.2 чета, че не е описана работата, за която са наети лицата. Как тогава ще се установи е ли свършена или не тази работа, за която са наети като такава няма упомената ? Как бихте доказали, че наистина са назначени за определена работа, а не са на постоянен трудов договор примерно ?
Бихте ли споделили как сте постъпили ?
".....кога е срока за подаване на Д6 съдържаща само ДОД с код 5 на РЗ за м.01.2013, които не са изплатени..."

Д6 само с ДДФЛ подавате при изплащане на заплатите , когато и да е това.
И да - до 25 число на месеца следващ месеца на изплащане на заплатите.
Ако заплатите за януари 2013 сте начислили на 15.02.2013 и подавате обр.6 - да, датата на подаване и датата на начисляване в този пример са 15.02.2013 и това е правилно.