Подаването на Декларация 7 за начало на осигуряване на безработно лице сама по себе си формира вече задължения за здравно-осигурителни вноски на лицето.

https://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,13198.0.html#msg78609
Подавате Д1 като посочвате дните в 16.4 - дни в осигуряване без осигурителни вноски и код 12 за лицето.
В рамките на самоосигуряването лицето би могло и да полага личен труд и да управлява - защо е нужен ДУК / освен, ако не е личен избор на висок осигурителен доход / .
По принцип лицето си трупа задължения към НАП по единната сметка и съответно лихви към тях. При декларирането на наема и попълване на Т2 към ГДД следва да прави изравняване на здравните осигуровки и евентуално там в зависимост от сумата могат да му се формират нови задължения.
По въпроса с правото на данъчен кредит не съм прочела в питането Ви обстоятелството каква е дейността на фирмата ви / консултантски услуги и отдаване на имоти под наем / . По този повод доста изчерпателно въпросът е разгледан в материала от този линк - надявам се да Ви е от полза.
http://debal.net/danychen-kredit-avtomobili-goriva/

Скрит текст :
http://balans.bg/8353-kak-da-polzvam-dds-za-lek-avtomobil-i-gorivo/

от линка :
" ДДС при лек автомобил, използван за основната дейност на дружеството или за препродажба

Право на данъчен кредит при покупка на лек автомобил и последващи разходи за поддръжка и гориво възниква само ако автомобилът е предназначен за: транспортни и охранителни услуги, таксиметрови превози, отдаване под наем, куриерски услуги, подготовка на водачи на МПС."
Чл. 70. (1) Правото на приспадане на данъчен кредит не е налице, независимо че са изпълнени условията на чл. 69 или 74, когато:
.......
2. стоките или услугите са предназначени за безвъзмездни доставки или за дейности, различни от икономическата дейност на лицето;

Не мисля, че нямате право на ДК, защото отдаването под наем не Ви е основна дейност. В чл.70 ал.1 т.2 не се визира основна, а икономическа дейност. Отдавайки под наем Вие формирате печалба в резултат на тази икономическа дейност.

По 3 въпрос :

Чл. 72. (1) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Регистрирано по този закон лице може да упражни правото си на приспадане на данъчен кредит за данъчния период, през който е възникнало това право, или в един от следващите 12 данъчни периода .

Последен месец за ползване на ДК - 12.2016 .
Например ако ДДС-то е 22000 лв/ първоначално/, данъчните служителни не признават ДДС за 2014 и 2015 год, което например е в размер на 12000 лв . Въпросът ми беше, трябва ли да се начисли на 01.01.2016 год  в ДАПл 22 000 лв или разликата 22000 - 12000 лв, т.е с 10000 лв?

Не мисля, че може да има такова тълкуване и съответно частично признато ДДС. Ако имате пред вид, че е имало констатирано лично ползване, то не следва автоматично непризнаване на ДДС, а начисляване с протокол на ДДС за лично ползване.
От питането става ясно, че не е признато ДДС-то в пълен размер и оттам промяна на стойността в ДАП с размера на непризнатото ДДС  22 000 лв..
С каква стойност на ДДС се увеличава стойността? С остатъчната или с цялата стойност на ДДС на актива?

Какво имате предвид под остатъчна стойност на ДДС ?
 Акта ми излезе на 24.10.16 год. Въпросът ми е: Кога да си начисля ДДС-то на актива в амортизационния план????

Промяна в стойностите на данъчния амортизируем актив


Чл. 62. (1) (Доп. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Промяна в стойностите на данъчния амортизируем актив се извършва при настъпване на обстоятелства, налагащи промяна съгласно този закон или счетоводното законодателство, с изключение на случаите по чл. 61.

(2) Промяната в стойностите на актива се отразява в данъчния амортизационен план към 1 януари на годината, в която са установени обстоятелствата, налагащи промяната. Не се извършва промяна в данъчния амортизационен план и не се коригира начислената данъчна амортизация за предходните години.
закупувате стоката                                                              304/401   100
връщате я при условие, че ще възст. 90 лв                   401/304     90 /или обратно със знак- /
разликата от 10 лв. по договор е за ваша сметка       609/304     10 
Т.е. казвате, че когато връщате стока закупена за 100, но имате КИ за 90 лв Вие си правите счетоводна операция 609/304   10 лв, така ли ?
За да се засекат нещата със склада.

Не, това в случая го казвам за Вас, понеже обяснихте, че съгласно отношенията ви с тази фирма имате рекламация и ще Ви възстановят само 90 лв.. Останалите 10 лв. явно са за ваша сметка. А когато връщам стока си я връщам с цялата отчетна стойност в общия случай.
ГРЕШКА

304               -90
4531              -18
       401        -108

Ами то си е същото като в отговора ми само с обратен знак , но не сте отразили оставащите 10 лв.
 По мои сметки при ревизия по ЗКПО, проведена м.12.2016, могат да изискват документи за цялата 2009 г, Така ли е? Или бъркам?

Не е ли малко дълъг този срок ? Какво прави 2009 тука ? Струва ми се , че нещо не е така.
Не трябва ли КИ да се осчетоводи така :
304           -100
4531           -20
       401    -120

А КИ нали е за 90 ?
 Може ли да се прехвърли майчинството на баба пенсионер, която няма стаж 12 месеца след пенсиониране?

Да, може - стига бабата да има 12 месеца осигурителен стаж изобщо , а не непременно след пенсиониране.
401/304 - 90
609/304 - 10
Няма да има други мнения / в смисъл различни / по въпроса. Човекът си е пенсионер и никъде не се прави разграничение какъв пенсионер е. Дължи си само здравни осигуровки освен, ако доброволно не иска да се осигурява в пълен размер / случаят ми се струва обаче, че не е такъв / . :smile1:
https://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,18887.msg114029.html

any_p_2000:
"По ЗКПО се обралагат амортизациите по САП,..."

Дааа, явно няма единомислие...