По т.7 - обр.1 е за ЕГН, а обр.6-за ЕИК. :smile1:

по т.2 процедирам като Алфа, въпреки , че има и други мнения по въпроса. Всеки си преценя.
Не виждам причина да намалявате историческата цена на активите към датата на регистрацията. Друго би било, ако в цената не бяхте включили ДДС, а беше дадено в разчетна сметка и с приспадането на ДДС да я закриете. При Вас няма да има преобразуване на фин.р-т и ще дадете на приход ДК по описа.
Реших да копна определените за свързани лица по ДОПК, за които ще попълваме Приложение 4, та да " поумуваме " по-нагледно...

Скрит текст :

Личният труд не го ли "припознаваме" в подточка Е ?
А може би заплатата Ви е по-висока от прага ?
чл.43 (3) Разходите за лихви включват всички финансови (лихвени) разходи, отчетени по финансиране с привлечен капитал. В разходите за лихви не се включват разходите за:
1. лихви по финансов лизинг и банков кредит, освен когато страните по сделката са свързани лица или лизингът, съответно кредитът, е гарантиран или обезпечен от или е отпуснат по нареждане на свързано лице;
2. наказателни лихви за закъснели плащания и неустойки;
3. лихви, непризнати за данъчни цели на друго основание в закона
Именно - не са Ви данъчно-признат разход, а регулирането е за данъчни цели.
ЗДДС
..........
Чл. 47. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) (1) При определяне на данъчния финансов резултат счетоводният финансов резултат се увеличава със сумата на приспаднатия от данъчно задълженото лице данъчен кредит за наличните активи към датата на регистрацията или повторната регистрация по Закона за данък върху добавената стойност, когато не са отчетени счетоводни приходи по повод приспаднатия данъчен кредит.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.)
(3) (Изм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Алинея 1 не се прилага, когато:
1. данъкът върху добавената стойност не е включен в историческата цена на актива,


Не правите преобразуване на финансовия резултат.  :smile1:
Имаме незиплатени към 31.12. лихви, начислени по повод предоставяни от едноличният собственик на дружеството суми  и изплащани от него задължения към контрагенти. Та след като не са изплатени ги слагам в пълния им размер в увеличение по силата на чл.42 ал.1 от ЗКПО. По формулата на чл.43 ал.6 обаче излиза, че имам режим на слаба капитализация, но след като съм посочила в увеличение тези същите лихви, които са и единствени, нали не трябва да регулирам отново?

Защо ще регулирате лихви, които не са ви разход ?
с изчакване на поредното обновяване на обр.1 ...... :smile1:
Засичат се осигуровките, но не и ДДФЛ. :smile1:
И да има договорено възнаграждение нищо не пречи да не бъде изплатено.......това в случай, че има опасения от отклонение от данъчното облагане и най-вече, ако е сделка между свързани лица .
иначе тоя член от ЗЗД много ми харесва
Не, ФЛ не декларира дохода от дивидент - това прави платецът на дохода в справката по чл.73.
 :wave:

Смятам по същество, че темата е изчерпана - има зададен въпрос, дадени различни отговори и питащата е взела своето решение. Дали по убеждение или от удобство, преследвайки определена счетоводна цел - важното е, че има такова решение. След като ДМА маси и столове са ДМА да допълня, че може би трябва да се разгледат от тази гледна точка и чиниите, приборите, посудата и прочие друг инвентар. И да не се забравя, че амортизирането започва след документална обоснованост на въвеждане в действие на ДМА маси и столове, ДМА лъжици и т.н.

По отношение на принипите на счетоводство :
- предимство на съдържанието пред формата

- съпоставимост между приходите и разходите

по-добре би било въпросните маси, столове, чинии и др. да се заведат в 302 сметка аналитично и да се дадат на разход при употребата им във вече работещото заведение. Това е само една друга възможна гледна точка , доказваща , че не само ДМА отговаря на тези принципи.

Ако въпросът беше зададен дали тези маси, столове и др. са разходи вероятно също толкова убедително би се дал положителен отговор. С една дума би се намерила " обосновка " според въпроса , но това са вече неща, по които всеки сам преценя правилността на едно или друго решение.
Липсата на малоценнни и малотрайни предмети вече явно дава простор на други тълкувания, включително на това от тях да направим и ДМА.  :smile1:

" Ако някой пияна компания счупи 2-3 стола, и се наложи да се купуват нови, тях ще мина за текущ разход.)))) "


Интересно ми е, ако не се счупят , а се наложи да купувате още нови в увеличение стойността на актива ли ще ги дадете ? Или активът би бил само предходните столове, а новите не са към него ? А счупените столове при тази постановка май си изискват ремонт на актива, изразяващ се в купуване на нови столове.......В този "актив" от 50 стола примерно всяка част би могла да съществува без другите....та в тази връзка се питам какво е определящото те да бъдат заедно като ДМА........

"Тогава няма да предприемам никакви действия по уведомяване на НАП, дано мина тънко без проверка, че сега изобщо не ми е до тях! "


Все пак не забравяйте и Вашата лична отговорност при вземане на решения . :smile1:
 
 :wave:

create изрази в прав текст това, което се опитвахме да подскажем може би всички в последните постове  - важното е да има еднакъв подход към въпроса по принцип, а не веднъж една да е актив, а друго разход според търсения финансов резултат........ :smile1:
Само да попитам - ако в бъдеще купите за ресторанта примерно едно огледало или количка за сервиране ще увеличите ли с него / нея  стойността на така създадения вече от Вас ДМА , включващ различните части на първоначалното  обзавеждане ? Или ще го дадете на разход, ако е под прага на същественост ?
Нито едното, нито другото - зависи от договореността Ви с работодателя . :smile1:
Няма ли да се дублират сумите?

Нещо объркано има в питането на Кремена , но твоят въпрос ме накара да го забележа, Далила. Според мене питащата неправилно е разбрала, че обр.1 и обр.6 се подават едновременно И в случаите на СОЛ, какъвто е ЗП. Как ще подава едновременно обр.1 и 6 на ЗП ежемесечно ? Това се отнася за наетите по трудов договор. Подава си обр. 1 текущо и обр.6 еднократно до 30 април на следващата година. Това съм имала пред вид , освен ако ЗП нямат някакъв друг режим, който не ми е известен.......