Не бъркате ли тук? Една сума, която стои на разчет и остава като салдо какво е? Не призната на разход с документ, не е въведен ДА в действие...остава изобщо да не е свързана с дейността и да е изцяло за лични цели, защо сега да се опитват да променят нещо, което отдавна си го има в ЗКПО? Трябва да имаме предвид разходите за бъдещи периоди според мен, за които се опитах да разбера по-нагоре в коментарите какво мислите... :wink1:

 Всъщност не знам дали не бъркам - точно с цел да си изясня и аз повдигнах тази дискусия. Мисля обаче, че ал.2 е за разчетите, както е пояснила в поста си по-горе и gal4eto . Платени суми за лични нужди на собственика и невъзстановени...използв ани пари за лични нужди. Разходите за бъдещи периоди имат също обаче такъв характер - не водят до намаление на счетоводния резултат в годината на счетоводното им отчитане.
(2) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г.) Алинея 1 се прилага и когато отчитането на сумите по ал. 1, т. 1, 2 и 4 не води до намаляване на счетоводния финансов резултат за годината на счетоводното им отчитане.

Всъщност , ако имаме суми на разчет , които не са възстановени от собственика в годината на счетоводното им отчитане ги облагаме без значение, че те биха се възстановили в следваща/следващи години . Хм...
В ОК не се попълват данни за дохода по трудовия договор.
Според мен не става въпрос за разходи за бъдещи периоди, а по-скоро за суми отчетени на разчет. Защото ако чл.204 се отнася само за разходи, то би следвало когато разхода бъде признат, тогава да се обложи. Може би ал.2 е изключението за разчетите. Например собственика си купува телевизор с дебитната карта на фирмата и го осчетоводяваме 493/401 /без право на ДК/ и 401/503. Ако не възстанови парите в касата, то сумата по 493 трябва да я обложим.

Точно това беше и питането ми при откриване на темата . Аз също смятам, че основно разчетите са обхванати в тази алинея. Просто не трябва да оставяме суми на разчет, а да "възстановяваме" същите по каса или банка.
Разходите за бъдещи периоди обаче биха могли да се отнесат също към ал.2, мисля.
А за чл. 204 ал. 2 - дали не става въпрос за отчетени разходи за бъдещи периоди - застраховки, абонаменти и др.?

Да, И това евентуално се включва в разбирането на чл.204 ал.2 - един вид имаме разход за бъдещ период , но ако той или част от него има характер на разход за лични нужди - ще се обложим в годината на счетоводното му отчитане. Така излиза...
Май не ставаше с "юрист", трябва "адвокат".

А ако всички счетоводители откажат да вършат нещата, които (евентуално ще) трябва да вършат адвокатите и за всяко нещо бецаален адвокатска такса ...

Точно това ще стане всъщност, защото приеме ли се - забрави да вършиш нещо, което е от компетенцията на друг.
Чл. 50. (1) (Предишен текст на чл. 50 - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Освободена е доставката на стоки или услуги:

1. които са използвани изцяло за извършването на освободени доставки и на това основание не е било упражнено правото на приспадане на данъчен кредит по отношение на начисления данък при тяхното производство, придобиване или внос;

2. при производството, придобиването или вноса на които не е било налице право на приспадане на данъчен кредит на основание чл. 70.

Може би "ще се намерите"  евентуално тука ?
Е, новак, признавам направо ме озадачи. И на мене ми превеждат от Бюрото по труда брутната заплата, а аз плащам чисто / без удръжките / възнаграждение . Такова нещо обаче - да ми остават пари в повече не ми се е случвало - иначе с удоволствие бих ги дала на приход . Откъде ти идват тези пари на тебе не разбрах...
Не е ли достатъчен постът на Алфа в началото на темата с всички контировки по въпроса ?
Минал - колко да е минал -  във вътрешната комисия...
Чл. 204.

Скрит текст :
Не е рядко срещана практика от фирмената разплащателна сметка / и в брой също / да се плащат лични разходи на собственика , за които той впоследствие възстановява парите. Тези плащания обикновено ги даваме на разчет. В светлината на новата редакция на чл.204 и особено във връзка с ал.2 как тълкувате наличието примерно на плащане от банковата сметка за лични нужди, за което не са все още възстановени парите от собственика ? Да не се окаже, че следва да имаме някакво споразумение / може би в писмен вид / относно това, че тези пари ще се възстановят ? Или възстановени - невъзстановени тези разчети ще се третират като разходи за лични нужди ?
За какво служи тази бланка? Да се регистрира на кого (работниците) по колко ваучери са дадени ли? Ако да - не става ли каквато и да е таблица? Или бланка поръчка?

Самата бланка е по образец / точно определен / на доставчика на ваучери "Призма лукс" и служи за отчитане и осребряване на ваучерите от магазините, в които е пазарувано с тях.
Да се коригирам :

1.Фактурата за аванса осчетоводявате
Дт 411 / Кт 412

2.Плащането на аванса осчетоводявате
Дт 503, 501 / Кт 411

Така по Кт 412 остава като салдо преведената авансова сума .
СС 18
Скрит текст :
При получаване на аванса издавате фактура до 5 дни .
Дт 503 / Кт 412 / клиенти по аванси /
Хубаво контрагент митница, ама от митницата ли ги е купил тези 3 бр. автомобили?
Посочва за контрагент физ. лице с 13 бр. 9-ки!

 :good:
Новите разпоредби по този въпрос са в сила от 01.01.2016, мисля.
Моля, ако някой разполага с бланка за отчитане на ваучери за храна от доставчик "Призма лукс" да я прикачи - предварително благодаря !
Телефонните разходи-отчитате ли някаква част-за лични цели??

Ако има ползване за лични цели - трябва.
https://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,18638.msg112556/topicseen.html#new

" За други активи:

При определяне на данъчната основа за разходите в натура, свързани с активи, извън посочените по-горе, данъчната основа е 20 на сто от общия размер на всички разходи, свързани със съответния актив, освен ако данъчно задълженото лице не обоснове документално друг размер на основа"

Или приемате 20% като база за разпределение или по извлечението от фактурите изчислявате точно личното потребление.

/ не ми се мисли какъв време отнема  това/
Наредба за командировките в страната
................
Чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 21 от 1991 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 2 от 1994 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 1995 г., в сила от 01.07.1995 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г.) На командирования, когато остава да нощува в мястото на командировката, се заплащат дневни пари в размер 20 лв. за всеки ден от командировката.