А за края на периода, какво ще кажеш?

За края на периода отговорих в 12.00.

"Колкото до задължението за ЗОВ до края на месеца на прекратяване на ТД - такова няма да се появи, ако подадете Д7 с дата от следващия месец. "

Ами нали точно това коментираме - вяжно е коя дата се посочва за начало и понеже говорим ПРИНЦИПНО за нещата следва да изключим манипулиране на датата.

И смятам, че темата вече е изчерпана напълно .
Крайната ми дата като безработна е датата на начало на осигуряване, подадено с обр.1 от работодателя или СОЛ / зависи в какво качество ще започна да се осигурявам / .
" Подала съм Д7 за задължение да си плащам здравните осигуровки от 01.04. "

Така подадена декларация естествено ще формира задължение от 01.04.2015 . Въпросът е, че в дадения пример принципно задължението не възниква на 01.04.2015, а на датата на прекратяване на трудовия договор, когато то е безработно вече и следва да се самоосигурява здравно съгласно ЗЗО  и тя е трябвало да бъде попълнена като начална дата в декларация 7.

Дали НАП ги търсят или не тези осигуровки това е вече друга работа . Каквато дата подадеш в Д 7 тя служи за начална за формиране на задължение.
С подаването на декларация 7 се формира задължение - и излиза сметнато до стотинка колко се дължи пропорционално, подавала съм вече за такива случаи на мои близки.

Точно така - тя и самата декларация 7 носи наименованието
ДЕКЛАРАЦИЯ обр.7                                                                     
"Данни за възникване на задължение за внасяне на здравноосигурителни вноски    и за избрания осигурителен доход на основание чл. 40, ал. 5, т. 1    от Закона за здравното осигуряване   "                                                                                    
                                                                                          
                                                                                              

"
Подкрепям мнението на pmihaleva .

При попълването на декларация обр.7 се попълва " 1. Началната дата от периода, за който възниква задължението ми за внасяне на вноски на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от Закона за здравното осигуряване е ........"


Скрит текст :

Възникването на задължението е от датата на която лицето придобива статут на безработно . Вярно е, че в системата на НАП за внесени осигуровки за част от месеца то не губи правата си на здравноосигурено лице. Разбирам обаче поставения въпрос като принципен и мисля, че осигуровки се дължат от датата, която се попълва в Декларация 7 като начална за възникване на това задължение.                                                
                                                                                                   
                                                                                                      
Трябва ли анулираната фактура да се отрази в дневника за продажби с нулеви стойности.

Да, следва .

Скрит текст :
Копирам от бланката на самото уведомление :

" 2. Тип на документа -                                              
   ............                                             
    2 - допълнително споразумение, сключено след 01.01.2003 г.:                                               
    - когато има промяна в срока на договора се попълват                                          
   т.3, 4, 8, 10 и 12;                                          
    - когато има промяна в длъжността на лицето се попълват                                          
   т. 3, 4, 8, 10, 13, 14, 15 и 16;      "

Логично уведомление се подава при промяна срока на договора и длъжността. Отговорът иска само едно прочитане на самата бланка - не на закони, указания и прочие .

Дали да не се направи един раздел " Въпроси на нежелаещи да четат " ?                                    
1. " изплатена сума през м. 08.2015 г. /положен труд 07.2015/ след приспадане на нормативно признати разходи под МРЗ,няма осигуровки, авансов ДОД."

Правилно с уговорката, че лицето не е осигурено на друго основание .

2. "Не се подава декл.1 и 6."
Правилно.

3.  "Декларация по чл.55 до края на 09.2015 г."
Декларация до 31.10.2015.


Май не са много сигурни, опипват почвата..
Днес финансовият министър спомена, че ще търсят данъка главно за автомобили и недвижими активи, с праг над 35-50 х.лв.  ::)

Струва ми се, че ще трябва да очакваме " поевтиняване "  на автомобилите и имотите....... :smile1:
Калина, само искам да обърна внимание на т.3 от статията в "Труд и право".

" 3. По повод отказа на лизингополучателя да придобие правото на собственост върху лизинговата вещ може да се стигне до сделка по прехвърлянето (продажбата) на това право към трето лице. Тогава отказът няма да се яви самостоятелна доставка, извършена между лизингополучателя и лизингодателя. Въз основа на сключваното в подобни ситуации тристранно споразумение ще възникне доставка на услуга, оказвана от лизингополучателя на третото лице. За да бъде тя облагаема, нужно е лизингодателят да е данъчно задължено лице и доставката да е възмездна. Също така ще е налице и доставка на стока - прехвърлянето на собствеността върху лизинговия актив от лизингодателя на третото лице."

Ако сте договорили отстъпването на това право да е възмездна сделка тогава ще издадете фактура за договорената сума.
Нали не ни казвате, че продавате МПС , на което не сте собственик ? Споменат е и лизинг, но оперативен ли, финансов ли ?


Тристранно споразумение при финансов лизинг на автомобил
Скрит текст :
http://trudipravo.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=2006:sdp201306art&catid=13:fipbest&Itemid=35

Може да потърсите и сходни теми - напоследък имаше такива. :smile1:
Струва ми се, че BalkanBusiness и dijit ще се разберат отлично . :smile1:

BalkanBusiness , а може би независимо от липсата на фактура имате документи, доказващи, че стоката е Ваша и бихте могли да избегнете варианта с Проформата ?
http://www.gli.government.bg/page.php?c=69&d=254

Скрит текст :

Бихте могли да сключвате ГД за съответната работа и време за извършването и / точно, както го описвате / , отделно за съставяне на ГФО и не мисля, че бихте имали проблем. :smile1:
 дали мога да сключа граждански договор за месечно счетоводно приключване и съответно съставяне на ГФО.Притесненията ми идват от това да не би данъчните да го приемат като втори трудов договор.

А месечното приключване ежемесечно ли го извършвате ?
Стоката е открадната на Румънска територия докато се намира в камиона който е паркирал на някакъв паркинг. А сумата   за откраднатото е удържана от изпращача .
Стойност на транспорта по ф-ра на превозвача  2800 лв  , изплатена сума  от  този който го наема за превозване на стоката  2000 лв.

Да Ви попитам - тази стока няма ли направена застраховка ? И имате ли договорена клауза откраднатото да се удържа от превозвача за сметка на цената на транспорта ? Или не излагате достатъчно ясно фактите ?
Да се почуди човек кого да " послуша " :

Виктор Баталов ли
http://qwerty1/6030-danychen-kredit-za-razhodite-svyrzani-s-leki-avtomobili/

или Цветомир Аврамов

" Здравейте,

Да, имате право на данъчен кредит за закупеното гориво. То е част от командировъчните разходи и се осчетоводява заедно с тях. Горивото можете да осчетоводите по сметка Други разходи:

Дт Други разходи
Дт ДДС
Кт Разплащателна сметка

Поздрави,
Цветомир Аврамов "
Не знам в крайна сметка какво точно от предложеното като текстове ще приемат, но накрая като се  започне  прилагането и съпоставянето на теорията с практиката ще наизлязат разни Указания и Разяснения и така ще се кърпят " дупките " на новото законодателство.....Напр аво ми изглежда като някаква параноя цялата тази работа.
Мисля, че за държавата като цяло ДДСто е някаква болезнена тема и фикс идея. Разбираемо, като оттам влизат най-големите приходи за бюджета.

Точно така е, да. Пак добре, че недекларираните разходи ще "трансформират" в такива за лична употреба, а не примерно представителни, та да ги обложат с окончателен данък освен, че няма да им признаят ДДС-то. :(