Всъщност е важно дали наистина от всички разходни документи през годината имате сделки, които можете да отнесете като такива, имащи отношение към освободените доставки и съответно да имате частичен ДК. Ако нямате доставки, отнасящи се към извършените освободени такива няма и да имате корекция на ползвания ДК.
Чл. 55. (1) При определяне на годишните данъчни амортизации данъчните амортизируеми активи се разпределят в следните категории:

1. категория I - масивни сгради, включително инвестиционни имоти, съоръжения, предавателни устройства, преносители на електрическа енергия, съобщителни линии;
http://ekspertis.bg/document/view/qanda/130013/0/


Данъчен кредит по фактура за аванс

Скрит текст :
Весели празници ! Много здраве, успехи и благоденствие на всички и специално на екипа на КИК инфо !
78 96 - Други персонални услуги

Вероятно очаквате да видите точно 96.02 - вижте ред 78 от МОД 2017.
Мисля, че следва да се осигурява все пак като ЗП, а не през неработещото ЕООД.
По-скоро да не стане така да не е имала основание да се осигурява в ЕООД-то. Осигуряването е в пряка връзка с полагането на труд, а след като такъв момент в ЕООД-то липсва не знам как биха погледнали на ситуацията. От друга страна като ЗП следва да се осигурява след като упражнява дейност. И осигуряването е по ЕГН в крайна сметка, но сякаш е добре да прецизирате нещата - ако това отговаря на обстоятелствата да се осигурява като ЗП, а не през ЕООД-то.
http://www.noi.bg/benefits/benefits/100-nerabotosposobnost/1860-ma13

от линка :

 Условия за придобиване право на парични обезщетения при бременност и раждане, отглеждане на малко дете и при осиновяване на дете от 2 – до 5-годишна възраст.
Скрит текст :
Последното условие е за наети по трудов договор лица. Защо да няма право, ако отговаря на тези условия ? Само не разбирам защо се осигурява през ЕООД , ако / както ми се струва / то няма дейност . :smile1:
 Весели празници!

Весели празници и на Вас!  :smile1:
 как следва да попълва Декларация 7 - всеки месец при внасянето на осигуровките или еднократно от момента от които е започнало да прави тези вноски само.

Еднократно.
по инвойса си заприхождавам стоките, а от МД- ДДС и митото което го слагам към стойността на стоките, фактурата за транспортта, също я слагам към стойността на стокота.

 :good:
Да се допълня - ще осчетоводите инвойса / имам пред вид като дата и курс за деня на съответната валута /. От МД ще заприходите митата и таксите към стойността на стоките.
може би ви омръзна от мен, само да попитам още нещо инвойса по който плащаме и турската фактура са с различни дати, коя фактура осчетоводявам?

Нямате ли в този случай МД ?
НСОРЗ
Скрит текст :
Във Вашия случай не би следвало да имате добавка, защото съгласно чл.21 ал.2 нямате промяна в базата за изчисление съгласно чл.177 и това, че лицето ще получава вече суми за клас въобще не касае 10.2016.Така мисля. :smile1:
СС 21
Признаване на курсови разлики
4.1. Курсови разлики се отчитат, когато:
а) настъпи промяна във валутния курс между датата на сделката и датата на разплащането по парични позиции, възникнали по сделка в чуждестранна валута;

В този момент отчитате формираните валутни разлики - те са възникнали по повод различните курсове при сделката и плащането.
И да - правите преоценка и на вземанията и задълженията във валута в края на годината.

3.5. Периодичността на текущата оценка на позициите в чуждестранна валута се определя от предприятието. Тя задължително се извършва към датата на всяко съставяне на финансов отчет.
По същия начин правите и инвентаризация на вземанията и задълженията във валута.
как я правя тази преоценка? :blush:

Примерно в края на годината имате по банка в еврова сметка 50 евро на стойност 100 лв.. Тези 50 евро би трябвало да бъдат на стойност 50*1,95583=97,79 и следователно имате разлика от 100-97,79=2,21 лв.
Следва да вземете операцията 624/504 - 2,21 и така вече по 504 ще имате 50 евро на стойност 97,79 лв. по фиксинг.
 :good:
В края на годината правите преоценка и формирате валутни разлики / евентуално / .
СС 21
Отчитане на сделки в чуждестранна валута
3.1. Сделките в чуждестранна валута, с изключение на тези за покупка и продажба на валута, се вписват в левове при първоначалното счетоводно отразяване, като към сумата в чуждестранна валута се прилага централният курс към датата на сделката.
Бях останал с впечатление, че се начислява и някаква добавка, но нещо съм се объркал  :wink1:

Доколкото база Ви е 10.2016 и там БТВ е 420 това са Ви изчисленията. Ако в БТВ имахте включени и други суми, влизащи в състава му и върху тях щяхте да изчислявате базата за платен отпуск.