Ако се подаде в НАП че е станало грешка при предишен счетоводител и е начислил аморт. за 5 год вместо за 20 години срок на годност какво трябва да се направи

Е, защо да е станала грешка - счетоводните амортизации може и да са в какъвто реши фирмата размер. Те така или иначе не влияят на финансовия резултат.
РАЗЯСНЕНИЕ № 96-00-164 от 22.04.2014 г. относно прилагане на ЗДДФЛ при изплащане на доходи по извънтрудови правоотношения от сдружение на собственици при управление на сгради в режим на етажна собственост

Скрит текст :

Вижте това - може би ще Ви ориентира.
Коригирайте отстъпката - явно не приема закръглението - промяна със стотинка нагоре или надолу решава нещата. Поне при мене. :smile1:
Благодаря ти! Рових, ама до 61у не стигнах:)

То, както е тръгнало скоро ще свърши азбуката за данъчни цели...... :yes3:
https://www.kik-info.com/spravochnik/svurzani-lica.php

от Указанията под таблицата в декларацията по чл.92 :

Забележка: Не се попълват данни за: свързани лица по § 1, т. 3, б. „а”, „б”, и „л” от ДР на ДОПК. Това са:
•   съпрузите, роднините по права линия, по съребрена - до трета степен включително; и роднините по сватовство. Изключението не се прилага само при взаимоотношения между търговски предприятия (ЕТ) на посочените лица.
•   работодател и работник;
•   лицата, едното от които е направило дарение на другото.
Не се смятат за свързани лица за целите на декларирането търговските дружества с над 50 на сто държавно или общинско участие и държавните предприятия по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон (ТЗ) само поради обстоятелството, че имат общ принципал – държавата/общината, включително когато принципалът е едно и също министерство. За предприятията по предходното изречение всички останали критерии за свързаност, установени в § 1, т. 3 от ДР на ДОПК, се прилагат по общия ред.

Т.е. те са свързани лица, но не се декларират в справката.
Подадох заедно заличаване и редовна Д1, Д6 не съм пипала, приет ми е файла

 :good:
Точно .
Ако изключим работата по администрирането на личния труд използването му / с начисляване на възнаграждение / води до намаляване на данък дивидента. :smile1:
Здравейте отново!

А когато и данъка е в намаление във втора или в трета колона трябва да се напише?

Според мене просто си попълвате поредната колона - важното е да е с код 8 , код  корекция , правилната сума и датата на преди подадената Д6.
Не знам да има някаква програма, която да не изисква никаква намеса. До преди година ползвах една "много ръчна"  :smile1:, но пък безотказна. Сега съм на друга , но каквото и да става след актуализацията не мога да си помисля да не мина проверка човек по човек - искам да кажа не се доверявам сляпо. Никак не ми се струва излишен този труд.  :smile1:
Успех в търсенето на програма.  :smile1:
Има си обнародвана МРЗ за 2017и в момента това е фактът.
Не беше удачен примерът с Метро за фирми, които търгуват с подобни стоки. Изходих от моята практика, където има много малко такива фактури, а и дейността е различна.
Но мисля, че стана ясно за закупените стоки за лично ползване.

Честно казано продължава да ме "гложди" въпросът и не споря, а се опитвам да се убедя, да дискутираме. Фактурата е на фирмата / за каквото и да е - стока или услуга/ . С една дума по документи е фирмена собственост /актив. Някой плаща фактурата 501/... и съдържимото в нея става на лицето ??? Не знам зали се изразявам правилно, но все си мисля, че едното плащане просто не прави стоката от Метро на лицето, което я е взело за себе си чрез фирмата. Така и с други стоки/услуги . Точно това се опитвам да си изясня, но не намирам убедителен довод - според мене излиза, че трябва да префактурираме и при двата варианта.
Ще видим - ще четем разяснения, ще следим практика ...Иначе е просто супер - един разчет, една вноска на каса и всичко е ОК. :smile1:
Ако дадена фирма има закупени стоки от Метро и същевременно има търговска дейност много трудна работа е доказването кои стоки от фактурата са за лични нужди. Дори именно тях може да приемат, че са за лична употреба от лицето, а видно от фактурата стоките са на фирмата. Всъщност много от нас са се сблъсквали по ревизии с този проблем "Метро".
Една регистрация като СОЛ - свободна професия или ЕООД би решило тези административни проблеми. :smile1:
Ако установя личното ползване когато отразявам разходите - не ползвам данъчен кредит и не го признавам за актив / разход - оставам го на разчетна сметка с персонал / собственик и след това закривам разчета с постъпването на парите в касата.

.........
Ако персоналът / собственикът ще заплащат за личното ползване - то тогава това са облагаеми доставки между свързани лица и следва да се третират като такива. Доставката се документира съгласно закона - фактура или отчет за продажбите и фискален бон (ако е в брой).


Дали бихте обяснили разликата между двата варианта ?
"когато за използването им се дължи възнаграждение" го разбирам така - давам колата/лаптопа под наем за един ден и за този ден не начислявам и плащам данъка.

Ти , т.е. фирмата не плаща данък лично ползване / това е недвусмислено / , но какво прави - прибира едни пари на каса от лицето или префактурира / особено като са под наем / ?
delphine, вижте т.3 под линията в края на статията.
Насочват към  § 1, т. 83 от ДР на ЗКПО.Последните промени в ЗКПО, свързани с данъчното третиране на личното ползване на фирмени активи и персонал


Да, прочела съм го , n_alex76  - остава да приемем , че това възнаграждение е 501/499 / примерно / , а не префактуриране на лицето. Тогава само нещата се "вързват " , ако е така.
Бих казала, че много е приемливо даже работникът да си заплаща , но ме смущава това, че няма текст в Закона, регламентиращ точно това положение. Още повече, че в цитирания текст е отбелязано " трябва да изберете един от двата възможни законови варианта на данъчно третиране:
първи вариант - облагане по реда на ЗДДФЛ.
втори вариант - облагане по реда на ЗКПО."

Не намирам текст в законите , регламентиращ възможността за плащане като избор въобще или може аз да съм в голяма заблуда .