Проблема обаче, както коментират колежките бил, че се изисквало да притежава минимална образователна степен бакалавър. Ние сме частна фирма, нямаме бюджет или държавно участие.

Не виждам проблем да си назначите момичето - учудва ме мнението на колежките за изискването да има степен бакалавър. Пред вид, че сте частна фирма това изискване дали не е на колежките, а не на фирмата ?  :smile1:
В длъжностната характеристика за това работно място ще си упоменете изискването за образование и ще го направите да е съответно на образованието на лицето / въпреки изискванията на колежките /.
а моят случай е следният:приятелка иска да си внесе ЗО за един месец,защото е освободена от работа и се е записала на борсата.Трябва ли да подаде декл 7 или в случая -без нея?

Да отговоря с въпрос - фирма плаща осигуровки на наето лице само за един месец - да подава ли декларация обр.1 или без нея ?
Сумите по записите ми са верни, но се дублират. С корекцията ще се изчисти ли дублирането?

Да!!!
" Ет няма дейност през 2015 г. Осчетоводени са разходи ..."

Това нещо не се " връзва " много...
И аз съм ЗА подаване на ГДД .
Ние сме осъдени от клиент за неизпълнение на договорни взаимоотношения.Няма вече право на обжалване.

Разходите са данъчно-признати  / нали това е питането ? / .
От зададения въпрос не става ясно Вас ли съдят или Вие съдите клиент...
Начислени разходи в 609 сметка за съдебни разноски и лихви по 621/496.тези разходи данъчно признати ли са?Делото беше за неизпълнение по договор към клиент?

Тези разходи добре са начислени в 609, но делото спечелено ли е или е загубено ? Тези вземания, включително разходите по делото , присъдени вземания ли са ? А може би още делото е в ход ? Отговора на въпроса зависи и от други обстоятелства .Има доста теми по въпроса - потърсете.
Да, следва тъй като в справката се попълват счетоводни разходи от взаимоотношения със свързани лица, а тези разходи са счетоводни , но не и данъчно-признати.  :smile1:
Винаги ми е бил странен и неприемлив този вариант на управител на трудов договор по най-различни причини. Овластен човека да управлява вместо собственика, а времево ограничен в рамките на работно време. Ясно, че законодателно това е възможно, както показват много указания, авторитетни мнения и други подобни . Като се има пред вид, че при трудов договор под 8 часа се иска в него да се фиксира и работното време става още по-тромаво това управление , сведено до управление от 10 до 12 примерно. В друго време не може... :smile1:
За мене управителят трябва да е в облигационни взаимоотношения с дружеството и да не му са наложени такива неестествени рамки на управлението , което е един процес , неограничаван във времето .
Хайде хайде, Закона задължава фирмите дори без дейност да си подават отчетите.


За образец 1010 или 1010А / за което е питането / е от значение факта дали са отчетени счетоводни приходи/разходи. :smile1:
Чл. 52. (1) (Предишен текст на чл. 52 - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.)
Не са задължени да подават годишна данъчна декларация лицата, които са получили само:

1. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) доходи от трудови правоотношения, когато към 31 декември на данъчната година лицето има работодател по основно трудово правоотношение и той е определил годишния размер на данъка за всички придобити през данъчната година доходи от трудови правоотношения и пълният размер на данъка за данъчната година е удържан до 31 януари на следващата година, и/или
2. (нова - ДВ, бр. 99 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) доходи от трудови правоотношения, когато към 31 декември на данъчната година лицето няма работодател по основно трудово правоотношение или има такъв, но той не е определил годишен размер на данъка за всички придобити през данъчната година доходи от трудови правоотношения, ако са изпълнени едновременно следните условия:Да, подавате Д6 /2015 и с това приключвате .
Ако доходите за 2015 са само от трудови правоотношения и данъкът е коректно изчислен и внесен не подавате ГДД.
http://ekspertis.bg/document/view/qanda/130282/0/


Назначаване на управител на търговско дружество на трудов договорСкрит текст :
"Признаването" на надвнесените вноски от системата на НАП става след 31.03 вероятно поради това, че до 31.03. теоретично има възможност за подаване на корекция на ГДД чл.92 и не е сигурно, че този резултат е окончателен.
Вземате предвид само основното покритие по Застраховка Живот.
Мноооооого ти благодаря, Пъпешче !
Знаех си аз, че наготово е по-лесно!
Хубав ден и дано да ти е и почивен !  :air_kiss:
Моля, ако някой разполага с актуална бланка на придружително писмо за подаване на обр.1 и обр.6 да я копира или прикачи .

Предварително благодаря и пожелавам хубави почивни дни ! :smile1:
Във формуляра при електронното подаване ще чекнете, че подавате такава декларация, а нея ще приложите като прикачен документ.
В края на декларацията по чл.22в има Декларация от другия родител за отказ от ползване на това облекчение - непосредствено преди указанията.