Корекция на декл. обр.1за 2014 г.можете да правите до 30.04.2015 г. и Вие, естествено сте в срока за това. Не са Ви необходими молби към НАП. Правилно сте се ориентирали - подавате обр.1 с код К и верните данни. :smile1:
На практика нямате върната стока, а рекламация , по отношение на която следва да възстановите направените от насрещната страна разходи. Смятам, че не следва да намаляте данъчната основа на ВОД  с тези суми. Те имат обезщетителен характер .

http://www.tita.bg/page/368

http://www.clubschetovodstvo.bg/dds/faktura-za-reklamatsiya-5213.html

Скрит текст :
За първи път тази година - става въпрос за осигуровките по двата договора...данъка е ясно че с декл.55.

Може би нещо сте се заблудили - осигуровки по договор за наем няма. Единствено, ако лицето е безработно / а то не  е/ има здравни осигуровки за негова сметка, но това по никакъв начин не касае фирмата.  :smile1:
Може ли да се издадат няколко КИ към една фактура. ??????

Да, може. КИ се издава при промяна на количество или цена и по доставката от една фактура такива промени могат да възникват на различни дати във времето.
Корекция на подадено уведомление и то на т.8 - вид на договора не може да се прави.Това не е свързано с тридневния срок , а с невъзможността основанието да се коригира. Следва да заличите и подадете отново уведомление.Това пояснение ще намерите и в указанията за попълване на уведомлението / примерно на гърба на хартиения носител / .
ГПК
......
Чл. 450
.........
(3) Запорът върху вземането на длъжника се смята за наложен спрямо третото задължено лице от деня, в който му е връчено запорното съобщение съгласно чл. 507

Вземането на длъжника е цялата сума по фактурата, която Ви е издадена / или би трябвало да се издаде / за наема. Смятам, че се запорира вземане, а не приход и не следва да правим аналогия със счетоводния приход, който е без ДДС .Смятам мнението на ЧСИ, че следва да се превежда цялата сума вкл. с ДДС за правилно.
В буквалния - връщате парите на лицето

Точно, ама буквално.   :yes3:
В смисъл?

В буквалния - удържали сте му неправомерно пари за ДДФЛ и следва да му ги възстановите като издадете за това и правилната СИС, в която не трябва да има удръжка за данък.
А при условие,че за м.10 е удържан ДОД на физическо лице върху доходи от наем , а не е трябвало да се удържа...как процидираме?

Благодаря

Поправяте си грешката като му връщате парите.  :smile1:

Освен това за чуждестранно физическо лице дължи ли се данък?

 :blush:

Чл. 37. (1) (Доп. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., доп. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) С окончателен данък независимо от обстоятелствата по чл. 13 се облагат доходите по чл. 8, ал. 11 и следните доходи от източник в България, начислени/изплатени в полза на чуждестранни физически лица, когато не са реализирани чрез определена база в страната:
Скрит текст :
Благодаря Ирена за отговора. Аз съм на същото мнение.

В изпратеното Ви писмо за запора ЧСИ не цитира ли някаква законова разпоредба , на основание на която се прави запора - тя би могла да даде ориентир и на отговора на Вашия въпрос.
Аз не знам отговора, но бих изказала мнение, че запорът би следвало да е върху цялата сума. Все пак издължаването или не на ДДС към бюджета не зависи от плащането по отделните фактури за приходи към общината.
Пак подчертавам, че не мога да дам аргументация на това си мнение и за това Ви питам за основанието в писмото на ЧСИ.
http://www.tita.bg/news/455

Данък за последното тримесечие по чл.37 се дължи и се декларира и внася до 31.01.2015 г..
http://balans.bg/6105-otpisani-vzemanija-s-iztekyl-davnosten-srok/

По отношение на авансовите вноски - имате време до 15.12.2014 да подадете декларация за тяхното намаляване.
За мин. година имам сч. и данъчна печалба 8 хил. лв, платен данък 800 лв, но не начислен в годишния отчет. Как мога да оправя тази грешка. Мога ли да го начисля през тази отчетна година напр. на 02.01.2014

Всъщност нямате и никакъв друг избор - важното е, че това начисление няма да промени нищо по отношение на данъци за минали периоди. Ще трябва да го отразите по сметка 122 / печалби за минали години /.
ЗДДС
..........
Чл. 112. (1) Данъчен документ по смисъла на този закон е:
1. фактурата;
2. известието към фактура;
3. протоколът.
...............
Чл. 124. (1) Регистрираните лица по този закон водят задължително следните регистри:
1. дневник за покупките;
2. дневник за продажбите.
(4) (Доп.- ДВ, бр. 108 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм.- ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Регистрираното лице е длъжно да отрази получените от него данъчни документи в дневника за покупки най-късно до дванадесетия данъчен период, следващ данъчния период, през който са издадени, но не по-късно от последния данъчен период по чл. 72, ал. 1.

Не, не сте задължени да включвате тези документи за покупката в дневниците по ЗДДС.
Тези болнични листове на СОЛ, които съм получавала , са имали надпис  собственик или управител.
От Указанията към уведомление чл.123 :
" Уведомлението се подава в случаите, в които работниците и служителите променят работодателя си без прекратяване на трудовото правоотношение и осигуряването им започва да се провежда чрез ЕИК по регистър БУЛСТАТ на новия работодател. В случаите, в които промяната на работодателя не води до промяна на ЕИК по регистър БУЛСТАТ, чрез който се провежда осигуряването уведомление не се подава."

Смятам, че можете да приложите въпросния член 123 във Вашия случай.
Пътен лист няма ли да свърши същата работа ?


http://info.mitnica.com/na/index1.php?p=cmr_conv

Вижте чл.4, чл.5 и чл.6 - ЧМР не е идентичен документ с пътния лист .