2. Поемателят поема да плаща за ваша сметка.
Вие следва да отпишете задължението си към банката и ще възникне задължение към поемателя.
Поемателят регистрира задължение към банката и вземане от вас. В зависимост от целта това вземане на поемателя може да се променя примерно с плащане на лихви.

3. Възможно е договореност, че поемателят няма да търси от вас платените по вашето задължение суми.
Тогава следва да отпишете задължението си като приход.
При поемателя ще възникне финансова  загуба и задължение към банката.

Всъщност възможни са варианти 2 и 3. При 3 ще се реализира приход за фирма Х, който при вариант 2 ще се избегне, защото ще се трансформира едно задължение към банка в такова към друга фирма. С оглед, че фирмата не е действаща и може би няма пари по каса и банка може би е удачен вариант 3, за да не се стига до захранване на касата от собственика. Тука ще е вече момента на преценка как е най-целесъобразно с оглед състоянието на фирмата.
Здравейте !
ЕТ пазарува в Метро стоки за лична употреба. В същото време дейността на ЕТ е търговия на дребно. Фактурите за тези стоки не са представяни за осчетоводяване. При ревизия на ЕТ НАП разглежда тези стоки като продадени и ги облага с ДДС .Бих искала да изкоментираме следното :
1. Ако тези фактури се представят в счетоводството те не са носители на данъчен кредит, защото стоките са за лична употреба. В същото време при подобни ревизии и проверки ги облагат с 20 на сто ДДС като реализиран стокооборот. Ако осчетоводим фактурите без право на данъчен кредит при покупката, защото стоките са за лична употреба няма гаранция, че няма отново да ги обложат с ДДС , както в случая. Ако ги осчетоводим с право на данъчен кредит може пък, както е и правилно, да "преценят" че са без право на ДК / което е така /. Един порочен кръг, породен от по мое мнение едно безпринципно отношение към въпроса.


С една дума включени или не тези стоки ги слагат към оборота на фирмата, ако тя има търговска дейност.Не се отчита фактът, че те не са част от номенклатурата стоки на обекта, а са за лична употреба.Като ще трябва да се "приберат" едни пари не гледат за лична или не употреба са, но ако теглим ДК сигурно ще го откажат на това основание.
Само да добавя, че когато от Метро се пазарува за търговската дейност тези стоки ги заприхождаваме и отчитаме в обекта на магазина.

Някой не е ли попадал на някакво съдебно Решение в подобен случай ? И да споделите мнение.........
Процедурата , започнала април 2014 приключва юни 2014 и обхваща месеците април, май и юни. Следва да подадете искане за възстановяване на ДДС за април и май, а сега през юли вече започва да тече наново друга / евентуално / процедура.
Смятам, че тука в този форум обсъждаме само законосъобразните варианти , касаещи даден въпрос . Иначе незаконосъобразните всеки може да ги приложи и без да пита - въпрос на избор. Задачата на счетито виждам в това добросъвестно да посъветва и даде отговор на даден въпрос на собственика, а той какво ще реши е друга работа .
СОЛ работи по гр.договор към сдружение по проект. Договорът му не е със собственото му  ЕООД.

СОЛ в качеството си на физическо лице, получаващо доходи определя за всяко тримесечие размера на дължимия данък и го внася до 30/31 число на месеца, следващ тримесечието като за този данък подава и декларация по чл.55 . При получаване на съответните доходи СОЛ декларира пред платеца на дохода обстоятелството, че е самоосигуряващо лице и не следва да му се правят удръжки за осигуровки и данък. ДДФЛ се превеждат по сметката на НАП от имета на СОЛ по ЕГН.
Здравейте,
СОЛ  / собственик на ЕООД/ има гр.договор . Въпросът ми е:
Плащането на ДОД е по ЕГН /т.е. той задълженото лице , а като наредител може ли да се ползва банковата сметка  на ЕООД , през която се осигурява?

Приемам, че това е основното питане. И питам - гражданският договор със собственото ЕООД ли е ? Или с друго ? Е ли този граждански договор договор за личен труд ?

"Идвам от НАП, където ми казаха,че СОЛ/ЕТ,ЕООД/ не подава декл.55."

Какво общо има СОЛ с ЕТ или ЕООД ? Питането за доход на СОЛ като физическо лице ли е или за доход на съответното ЕТ и ЕООД ?

И преди да кажем, че НАП не са прави се замислям какво и как са били попитани.......защото , ако СОЛ като ФЛ получава доходи то той плаща авансов данък на тримесечие и подава за това декларация по чл.55 .
Става въпрос за дивиденти от неразпределена печалба от 2013 г.,решението е взето на 10.02.2014г.,дивидента и данъка са  изплатени на 12.04.2014г.,а Справката по чл.73 от ЗДДФЛ се подава до 30.04.

След като Рещението е взето на 10.02.2014 независимо за коя година разпределяте дивидент същият подлежи на деклариране в справката за 2014 г. , която ще се подаде до 30.04.2015 г.. Следвало е в срок до 30.04.2014 да подадете декларация по чл.55 и да платите данъка, както сте го направили на 12.04.2014..
Аз не отчитам по такъв начин доходите на СОЛовете, просто ги декларам където трябва в Д50, не прилагам и доказателства за това.

Не издават никакъв документ ли тези СОЛ-ове ? Просто си помнят доходите ?
Следващият работодател няма право да го лиши от отпуска за времето, в което работникът работи при него, по причини, че предишният му е позволил и му е платил цялата за годината.

КТ
.............
Чл. 155. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г.) Всеки работник или служител има право на платен годишен отпуск.
(2) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г.) При постъпване на работа за първи път работникът или служителят може да ползва платения си годишен отпуск, когато придобие най-малко 8 месеца трудов стаж.
(3) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г.) При прекратяване на трудовото правоотношение преди придобиване на 8 месеца трудов стаж работникът или служителят има право на обезщетение за неползван платен годишен отпуск, изчислено по реда на чл. 224, ал. 1.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г., предишен текст на ал. 2 - ДВ, бр. 52 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г.) Размерът на основния платен годишен отпуск е не по-малко от 20 работни дни.

В КТ става дума за годишен отпуск, а не за отпуск при един работодател . Следващият работодател не лишава работника, а не му предоставя нещо, което той вече е ползвал.
Лице което е собственик на фирма и има решение от ТЕЛК с процент намалена работоспособност внася ли осигуровки за ДОО или само здравна осигуровка и върху какъв осигурителен доход

Ако е пенсионер по болест внася само здравна осигуровка освен, ако не желае да се осигурява за стаж.  :smile1:
Здравейте!
През м.май имам назначен работник, през м.юни с доп.споразумение е преназначен на друга длъжност /като майстор/, вчера е напуснал.
В НАП подадох уведомление за първия период на работата му и беше прието.
Второто уведомление не ми го приема

Прекратявате трудов договор - какъв първи период и какво второ уведомление ? С едно уведомление би трябвало да се прекрати ТД с основанието, което е в системата на НАП.
за САП
Скрит текст :

за ДАП

Скрит текст :
От гледна точка на законовата практика - довнасянето е на база годишен доход, подлежащ на облагане с осигурителни вноски и нямате тази база на този етап. Това, че бихте могли да ги изчислите е друг въпрос, но нали питането е как би трябвало да е законосъобразно. :smile1:
" СОЛ, полагащо личен труд в ЕООД се осигурява в/у минимума от 420 лв. В месец юни има получени 400 лева по гражд. договор.  При изчисляване на авансовия му данък трябва ли да приспадна осигуровките за тримесечието ( 3х123,06лв.), които са начислени и удържани от възнаграждението му за положения личен труд или не? "

Нали веднъж тези осигуровки са послужили за изчисляване на ДДФЛ за положен личен труд ? При изчисляването на ДДФЛ за дохода от личен труд се приспадат личните осигуровки на лицето и не следва същите да приспадате при изчисляване на данъка по граждански договор за същото лице.
Сега намерих подобна тема ,  в която прочетох че ИТ не се занимава с напуснали служители . Ако е вярно това , вероятността за получаване на парите е нулева . Съдебен иск - едва ли , жената няма средства .

Това със сигурност не е  вярно .  :smile1:
за да отчетете сделката с отчет продажби не мисля че е задължително да имате ЕКАФП.

 :good:
Не издавам - получавам :) И не получавам фактури, а нервна криза :)

За нервната криза - един плаж, а за фактурата - излъжете софтуера . Моя успявам да го преодолея като ги давам тези фактури на отчет продажби , за да не ми иска данните , които липсват.  :smile1:
Няма данни - няма фактура . Защо издавате ?