Обр.6 подавате общо за наетите и СОЛ.
Работя в Микроинвест ТРЗ и не ми дава да въведа осигиг. доход в кл. 34 ? Някой има ли същия проблем

И моята ТРЗ програма не ми прави обр.1 на СОЛ, правя го на НАП-ската програма.
И аз смятам, че процедурата не е приключила и може да посочите в клетка 70 за приспадане през август.
кл.31           - личния труд
кл.31А         - / личен труд - сума на осиг. за съответния месец / * 0,10
кл.34           -избрания осиг. доход
В клетка 34 посочвате осигурителния доход, върху който СОЛ внася авансовите осигурителни вноски.


http://www.accountplus.info/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%9D%D0%90%D0%9F/94-00-114.html

от линка

"  Месечното нетно възнаграждение за самоосигуряващите се лица, според чл. 17, ал. 6 от Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване е избраният от тях месечен осигурителен доход, върху който са внесени авансовите осигурителни вноски."
Чл. 221. (изм., ДВ, бр. 100 от 1992 г.) (1) (изм., ДВ, бр. 52 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г., доп., ДВ, бр. 58 от 2010 г., в сила от 30.07.2010 г.) При прекратяване на трудовото правоотношение от работника или служителя без предизвестие в случаите по чл. 327, ал. 1, т. 2, 3 и 3а работодателят му дължи обезщетение в размер на брутното трудово възнаграждение за срока на предизвестието - при безсрочно трудово правоотношение, и в размер на действителните вреди - при срочно трудово правоотношение.

Начислявате обезщетението последния месец за един месец , ако толкова е договореното предизвестие .
Те и в НОИ ще си " чакат " болничния по този договор, защото не може да бъде в болнични само на едното място. Просто му обясни, че трябва да вземе и болничен за второто работно място.
 :wave:
Всяка институция си прави каквото си иска, а ние " хармонизираме " действията на всички . :laugh:
Ако този договор , сключен по чл.114 е наистина втори за лицето не виждам причина за промяна на основанието - няма проблем за целите на уведомлението да е с код за договор по чл.114 , а за целите на обр.1 правилно отразява обстоятелството, че е втори за лицето.
Не, нямаше прекъсване - ТЕЛК издаде продължение на предходния болничен. :wave:
Да и от мене.
При същия случай водих работника в болнични - в крайна сметка ТЕЛК издаде болничния лист и го представихме в НОИ. Ако те притеснява да постъпиш така то по-добре да водиш работника в неплатен отпуск и след това да коригираш подадената информация обр.1 и 6.
 :wave:
Аз напълно подкрепям предложеното от Ирена ! Копирам тука част от запитването на Дея, която част е повече от озадачаваща - имам пред вид мнението на институциите по въпроса.

" Условието е точно такова-да се самонаемем! ....................... Не признават, самоусигуряване, говорим за самонаемане! "

Как ще стане тази магия един собственик на ЕООД да се самонаеме без да се самоосигурява ............Изглежда , както пише и Ирена , се задават нови форми на осигуряване .
В моя случай става въпрос затова, че настоящия/стария ми работодател иска копие от договор и уведомление по чл. 62 за назначаване, а не че новия иска някакви документи.
Извинявайте ако не съм Ви разбрал какво имате предвид :)

Да, неволна грешка - имам пред вид работодателят, при когото сте назначен да замествате.
КТ
..............
Договор за придобиване на квалификация

 Чл. 229. (изм., ДВ, бр. 100 от 1992 г.) (1) Работодателят може да сключи договор с лице, което постъпва или е постъпило в учебно заведение за придобиване на квалификация.

(2) С договора по предходната алинея работодателят се задължава:
1. да осигурява на обучаващия се издръжка и други условия във връзка с обучението;
2. след завършване на обучението да приеме обучаващия се на работа по придобитата квалификация за уговорения от страните срок, който не може да бъде по-дълъг от 6 години.
(3) С договора по ал. 1 обучаващият се задължава:
1. да завърши в срок обучението си по уговорената квалификация;
2. да работи при работодателя в уговорения срок.
(4) При виновно неизпълнение на задълженията по ал. 2 и 3, доколкото не е уговорено друго, неизправната страна отговаря съгласно гражданския закон.

Мисля, че за да бъдат освен счетоводно и данъчно-признати тези разходи трябва да са изпълнени условията по чл.229 от КТ. За собствено дете условията не трябва да се различават от тези за друго лице .
Чл. 327. (1) (изм., ДВ, бр. 100 от 1992 г., предишен текст на чл. 327, доп., ДВ, бр. 58 от 2010 г., в сила от 30.07.2010 г.) Работникът или служителят може да прекрати трудовия договор писмено, без предизвестие, когато:
.....................
7. (изм., ДВ, бр. 100 от 1992 г., изм., ДВ, бр. 108 от 2008 г.) работи на срочен трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 1 или т. 3 и премине на друга работа за неопределено време;


Ако за Вас са изпълнени горните условия то новият Ви работодател трябва да има доказателство за наличието на обстоятелствата по т.7 и има право да изисква тези документи.
" КСО и Наредба Н-8 , казват че информация за лица работещи по извънтрудови правоотношения  се подава до 25 число на месеца ,следващ месеца на изплащане на възнаграждението. Смятате ли , че системата на НАП ще ми начисли лихви по Д6 за осигуровките като ги подам за всеки месец по отделно с дата на изпращане август и ги платя осигуровките през август тоест преди 25 септември."

Основното в случая е кога е изплатено възнаграждението. В случая то е изплатено през август и осигурителните вноски са дължими септември. Не дължите лихви и системата няма да Ви начисли такива. Обр.1 правилно ще подадете за всеки месец на упражняване на дейността.


Ако получавате месечно под една МРЗ след приспадане на необходимо-присъщите разходи и не сте осигурена на друго място осигурителни вноски не се дължат.
".......От своя страна получателя на услугата ще му удържи данък /10%/като му издаде сметка за изплатени суми за 1000.00- /25% НПР/х 10%=75.00 лв. "

Ако не е СОЛ - ganorga си знае . :smile1: