Напълно съм съгласна с bobo , защото в крайна сметка от цитирания член става ясно, че "работодателят ИЗДАВА документ...". Не става дума за заявлението на работника като пораждащо прекратяването на договора, а именно издаден от работодателя документ.
Да, именно - не е написано категорично. Пише само , че с връчването на това заявление трудовият договор се счита за прекратен.

/ Заповед се издава и при смърт на наето лице, та тука ли.../
https://milovanov.bg/trudovo-pravo/article-2

Въпреки мнението на юристите в статията няма да се учудя, ако някоя от проверяващите институции реши, че такава заповед е необходима.

При същия такъв случай - смяна на собственик на ЕООД не съм променяла упълномощаването си . Все пак съм упълномощена от фирмата, а не от физическото лице и новият собственик не е оттеглил упълномощаването на фирмата.
Миналата седмица собственикът на ЕООД прехвърли дружествените си дялове на друг човек.
Бих искала да питам до НАП трябва ли да се изпращат някакви документи. Трябва ли да се подава “уведомление по чл. 77 от допк”?

В случая има смяна на собственика на ЕООД- то. Не подавате нищо до НАП. Единствено ОКД5 за евентуално упражняване на дейност от новото лице.
Всъщност, ако за 2015 сте били микропредприятие, а за 2016 сте малко имате само един отчетен период , в който не отговаряте на критериите за микро . Конкретно за 2016 продължавате да изготвяте ГФО за микропредприятие съгласно чл.20 ЗСч. .
Всъщност вижте чл.20 ЗСч и тогава ще си отговорите точно на въпроса .В предходния пост не съм съвсем прецизна.

"Чл. 20. (1) Промяна в категорията по чл. 19 се извършва, когато предприятие за последните два отчетни периода престане да отговаря на два от трите показателя за съответната категория. Категорията се променя от началото на следващия (трети) отчетен период.

(2) В случаите по ал. 1, когато за последните два отчетни периода предприятието отговаря на показателите за две различни категории, същото се категоризира според показателите за последния отчетен период."
Доколкото ГФО се изготвя към 31.12.2016 е важно какво е предприятието именно към тази дата - във Вашия случай - малко предприятие. Следва да публикувате ГФО съгласно изискванията за малко предприятие.
Мисля, че изводите Ви са правилни.  :smile1:


Вътреобщностна доставка на стока

Скрит текст :
Ще попълните УП3 само за времето, което е признато за осигурителен стаж. В забележка можете да посочите интервала от време, непризнат за стаж.
ЕТ не са капиталови дружества и не Ви е необходим капитал за регистрация на ЕТ.

http://www.status-group.net/et.php
Образец 6  с код К мисля.

Точно така - Д6 с код К и верните суми. Датата да е като на преди подадената Д6 .
4315
Просто ми приседна от тази новина....... :(
Здравейте, ГФО на микропредприятие - освен баланс и опр /които не са съкратени, не съдържат нулеви редове/ трябва ли да оповестявам и счетовдната политика?

Като задължение - не. :smile1:
Просто си подайте уведомлението с правилните актуални кодове - няма да имате никакъв проблем.
И аз имах такъв отказ - стигам до извода, че не може да се подадат едновременно заличаване и редовна . В случая подадох Д1 заличаване и Д6 с код К и намалените суми - резултат от  заличаването на Д1 / т.е. вече подадените минус тези на лицето, което заличавам / . След това подадох Д1 редовна и Д6 редовна със сумите само на това лице.
Ще си изясните всичко като обърнете внимание на чл.38 ал.12 ЗДДФЛ и чл.65 ал.1 от същия закон.Можете да предоставите на наемодателя копие от платежния документ за удържания и внесен окончателен данък по чл.38 ал.12.
щом казвате значи е така.  Блаженни са знаещите  :good:

Блажени са вярващите.  :smile1: