Здравейте,

Смятате ли, че може да не се подава декларацията в статистиката от предприятия, които не са осъществявали дейност?

Питането ми е във връзка с въпрос на клиент за тълкувание на заповед от 19.12.2017 и по-точно - "предприятия, които не са осъществявали дейност и нямат задължение за подаване на ГОД, МОГАТ да подадат декларация в НСИ декларация (приложение 11) ...".
Пожелателна ли е декларацията?


Хубаво би било , но ... :smile1:

На основание на чл. 20 от Закона за статистиката, декларацията се попълва от всички предприятия, които са осъществявали дейност през отчетната 2017 г., но приходите и разходите за дейността са под 500 лева и не могат да попълнят годишен отчет за дейността, както и от предприятия, които не са осъществявали дейност по смисъла на Закона за счетоводство (ЗСч) през 2017 година.

и   

Предприятия, които не са осъществявали дейност по смисъла на ЗСч и нямат задължение за подаване на ГОД, подават в НСИ декларация, с която да декларират икономическа неактивност за 2017 г., в срок до 30 април 2018 година.


източник : http://www.nsi.bg/node/15818/
Вижте в същата тема отговор 43 - колега е разработил декларация, която е чудесна за този случай. Не е задължително да е Декларацията от НСИ, но и тя да е - кому е нужен входящият и номер ?

доп. Няма проблем иначе и Декларацията от НСИ да ползвате - мнозина го правят и има всички необходими реквизити.
Ами, защото имаме фактура от български посредник, в която няма ДДС

Точно затова са посочили и чл.36 като основание за неначисляване на ДДС. Не следва да издавате Протокол . :smile1:
За какво ще правите в този случай протокол по чл.117 ? В него все пак се упоменава номер на фактурата на контрагента .
Имате две фактури за ферибота ли - от гръцка и от българска фирма ? И гръцката е с Вашите данни като получател ?
Това е в сила от тази година като промяна така като гледам. Във фиша на лицето ЗО ми излиза с минус на 24.48 лв., как го осчетоводявате?

Това не е ново положение. А със знак минус излиза обикновено като съответното плащане е за сметка на лицето. В случая махнете отметката, че е осигурено на максимума при друг работодател. Би трябвало да помогне.
По въпроса за управителя - само за това, че е СОЛ другият съдружник не може да управлява без да е посочен за управител в ТР.
За времето на болничните здравната осигуровка при работодателя не е вече върху 2600, а върху 510 и да, при Вас също трябва да се начислява и внася ЗО.
По втория въпрос - да, няма проблеми в тази ситуация, но този втори съдружник вписан ли е и като управител ?
Виж това :
въпрос :
може ли срочен договор по чл.68 ал.1 т.1 да бъде продължен с допълнително споразумение ,но по чл.68 ал.1 т. 3 вече по заместване?

29-07-2008
 Eмил Мирославов - Директор Дирекция "Трудово право и обществено осигуряване" Отговор
 Уважаема г-жо ......,
Срочен трудов договор по ал. 1, т. 1 на чл. 68 от Кодекса на труда /КТ/ се сключва за изпълнение на временни, сезонни или краткотрайни работи и дейности, както и с новопостъпващи работници и служители в обявени в несъстоятелност или в ликвидация предприятия. Алинея 4 на чл. 68 от КТ допуска сключване на срочни трудови договори за работи и дейности, които не са временни, сезонни или краткотрайни, т.е. за такива, които имат постоянен характер и се отнасят до основния предмет на дейност на работодателя. Съгласно § 1, т. 8 от Допълнителните разпоредби на КТ "Изключение" по смисъла на чл. 68, ал. 4 е налице при конкретни икономически, технологически, финансови, пазарни и други обективни причини от подобен характер, съществуващи към момента на сключване на трудовия договор, посочени в него и обуславящи срочността му. Следователно трябва да са налице обективни причини, които налагат наемането на повече работници и служители за определен период от време, след изтичането на който нуждата от тях отпада и следва да се посочат изрично в трудовия договор, за да се мотивира неговото сключване. Срокът на договора в тази хипотеза е най-малко една година, като в тези случаи срочният трудов договор по ал. 1, т. 1 със същия работник или служител за същата работа може да се сключва повторно само веднъж за срок най-малко една година. При нарушаване на разпоредбите на чл. 68, ал. 3 и 4 от КТ, трудовият договор се смята за сключен за неопределено време (чл. 68, ал. 5 от КТ).
Срочният трудов договор за определен срок по чл. 68, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда се прекратява с изтичане на уговорения срок на основание чл. 325, т. 3 от КТ. При тази хипотеза страните не си дължат предизвестие. Ако договорът е прекратен поради изтичане на срока, няма основание за сключване на допълнително споразумение.
По време на действието на трудовия договор може да бъде променян всеки от елементите на трудовия договор по взаимно съгласие на страните, включително и срока на договора. МЦВ/

НАРЕДБА ЗА СЛУЖЕБНИТЕ КОМАНДИРОВКИ И СПЕЦИАЛИЗАЦИИ В ЧУЖБИНА
Скрит текст :
Всъщност в Наредбата е регламентирано за какво се ползват дневните пари - не е необходимо да има документи за тях. Ако тези разходи се плащат с фирмена карта просто няма да се възстановяват на лицето при представяне на отчета за командировка. В Заповедта следва да се определят тези подробности.
Няма минимален срок - важен е членът, по който ще Ви освободят. Да Ви назначат от приличие за седмица поне. :smile1:
Вижте в Наредбата за командировките - да си направи един стандартен отчет за командировка  без включени пътни разходи в него.
Да, но в СИС не пише дали лицето е осигурено на друго основание, и затова се чудя дали е достатъчно, защото ако не е осигурено, тогава нали не се удържат осигуровки.

" Осигурителен доход, върху който съм осигурен(а) през месеца, без сумата по тази сметка "

Този текст не е ли достатъчен ? И да посочи нула при липса на осигуряване ?

/ не, че нещо пречи да му изисквате декларации, но щом не е необходимо защо да си правите този труд /
ДУК - за разход - брутната сума на възнаграждението плюс осигуровките за сметка на работодател
СОЛ с личен труд - за разход брутната сума на личния труд

С ДУК не може да проектира, а само да управлява.
Като СОЛ с личен труд може и да проектира и да управлява.
Здравейте, има ли някъде бланка на декларация към СИС - дали лицето е осигурено на друго основание, дали е инвалид, СОЛ и т.н.?

При попълване на самата бланка на СИС в нея има съответни клетки, в които се чеква за наличието на едно или друго обстоятелство. Има място и за подпис на лицето - разгледайте самата сметка . Не са Ви нужни декларации. А конкретно за СОЛ - за него не се издава СИС, освен, ако не е за наем .
Не, стига наемането да не е безвъзмездно и да няма характер на дарение.
да, идеята ми е спрямо тези разпратени емейли от НАП до съставителите на ГФО. при положение, че не е платено...

Не виждам тогава за какво се притеснявате. Осчетоводили сте разход във фирмата на база договор или документ, увеличили сте финансовия резултат с неизплатени доходи на физически лица...Чакате плащането и декларирате, в която година това се случи.
идиотите са най-нормалните хора в днешно време

И защо така трябваше ? Не открихте ли подтекста на отговора на колегата ?
Понеже на Вашите питания кратък отговор няма само ще отбележа, че печалбата се смята не за всяка дейност поотделно, а приходи минус разходи и на разликата 10 на сто данък. Този мой отговор е направо професионално смешен, но това е накратко.

ДЗЗД-то също си има управител, чието име се изписва на фактурата. Вероятно в случая това име на ЧСИ е на лицето в това му качество, а не като ФЛ-получател на доход.
намерих няколко мнения, че когатоЧСИ участва в ДЗЗД не попълваме тази сума в справката.Логиката е, че тогава сумата е изплатена на ДЗЗД-то, а не на физическо лице

А не е ли така ?