3941
На фокус » ттттттттт
27.03.2017, 09:53
към Delphine
 Цитат:(Не е достатъчно лицето да има просто някакво правоотношение с дружеството, а това правоотношение да е свързано именно с ролята му на съставител) Колежке в ЗСЧ не се споменава правоотношението с физическото лице (трудово, служебно или облигационно) - съставител на ГФО да е свързано именно с ролята му на съставител! Чл. 17. (1) Междинните, годишните и консолидираните отчети на предприятията се съставят от физически лица, които са в трудово, служебно или облигационно правоотношение с предприятието, или от счетоводни предприятия. Смятам ,че когато даваме мнение то трябва да е нормативно обосновано.

Много удобно сте го разтълкували, visockii.
Каквото и да говорим не бих поверила ГФО на предприятието ми да бъде съставен от наетия по трудов договор общ работник. Или може би в длъжностната му характеристика на общ работник да добавим и изготвяне на ГФО ? Или, ако сме наели по граждански договор лице за изработка на някаква реклама примерно да ми изготви и ГФО , защото има необходимото образование и стаж без значение, че сме го наели да ни направи рекламни табели примерно ?
Тази сделка изобщо не касае счетоводството на дружеството - това са взаимоотношения между две физически лица. В дружеството най-много, ако имате аналитичност на собствениците на капитала да впишете новия и отпишете от аналитичността стария собственик.
kanakafe ,

виж отработените часове в 1920 и 1921 - изглежда е записано, че отработените часове на всички са по-малко от тези на наетите на непълно време / това няма как да е така /. Сигурно е техническа грешка.
Да, ако не за друго най-малкото Балансът би имал по-естетичен вид.  :smile1:
А ИАРА плаща ли някаква комисионна за тази дейност ?
3948
На фокус » да
25.03.2017, 19:02
Ако правилно Ви разбирам Вие не сте СОЛ, а управител с ДУК. Имате правоспособност да бъдете съставител на ГФО. Правоотношението Ви с дружеството не е трудово , а облигационно. ДУК е приравнен на трудово правоотношение по отношение на дължимите данъци , но по същество не е ТД по Кодекса на труда. В качеството Ви на управител обаче Вие извършвате единствено управленска дейност и в нея по никакъв начин не се вписва дейността на съставител на ГФО. Не е достатъчно лицето да има просто някакво правоотношение с дружеството, а това правоотношение да е свързано именно с ролята му на съставител.
Според мене, ако правилно съм разбрала ситуацията , не бихте могли да се впишете за съставител на ГФО с договор за управление в дружеството.
604/421 и 605/455
В ОПР - не е даньк , алтернативен на корп. ,а ще отиде в разходи за даньк.Другите записвания са ОК.

СС12
.....
6.3. Измененията на активите и пасивите по отсрочени данъци, освен в случаите по т. 7.6, се представят във финансовия отчет като разход за данъци от печалбата.
Така е при условие , че собственикьт полага личен труд - само тогава се явява ползвател на фирмен актив и това е свьрзано с начисляване на д-к по чл.204 ЗКПО .
Нищо не правете. След 31.03.2017 в задьлжение ще се появи сумата увеличена с отстьпката и системата ще започне да начислява лихви.
Вижте линка , който pmichaleva  е дала по-нагоре в темата. Това са всъщност насоките, които Българският център за нестопанско право дава за отчетността на ЮЛНЦ.
Защо не си карате по ред ? Осигуровките на СОЛ са си за негова сметка. Плащате довнасянето , внася си парите на каса. След облагане по ГДД си му давате реализирания доход, ако имате пари в касата.
Определя се със сигурност не от приходите или разходите, а от характера на дейността. :smile1:
Актив    0
Пасив   0
Празните редове го правят "по-сериозен"  баланс ли ?
 :smile1:
Вие ни кажете дали е стопанска дейност . :smile1:
Какво са извършвали тези лица по ГД?
Съставяте ГФО съгласно изискванията на СС1 и Зсч , а публикувате псъгласно изискванията на ЗСчетоводството. Последният Ви дава възможност да публикувате съкратен баланс, а ако не желаете да е така си публикувате ГФО, какъвто сте изготвили съобразен с изискванията за Вашето предприятие.
Формулярите на декларацията по чл.92 1010 и 1010А се отнасят по принцип за стопанска дейност. Ако сте извършвали такава - подавате 1010, ако не сте извършвали - подавате 1010 А . Не пояснявате тези 200 лв. разход от каква дейност са.
И да не впишете съставител системата ще приеме декларацията. Не знам после как стои въпросът с последващия контрол от страна на НАП.Публикуването на ГФО става в независимо икономическо издание или в интернет, ако за тази година няма някакмви промени в това отношение. Добра информация по принцип дават на сайта на НПО.
Според мене не сте ЮЛ без дейност / независимо дали нестопанска или стопанска / и не би следвало да нямате съставител, отговарящ на условията за такъв.