Глобата е вид данък за това, че си направил нещо погрешно, а данъкът е вид глоба за това, че си го направил правилно!
........................ ........................ .....................
В офиса беше толкова тихо, че се чуваше как заплатите влизат в дебитните карти.
........................ ........................ .....................
- Имало живот и извън нета.
- Така ли? Дай линк!
........................ ........................ .....................
При издадена фактура от фирма с немски ДДС номер при условие, че са сметнали / евентуално / Вашата фирма за нерегистрирана по ЗДДС следва да има начислен ДДС по тяхната ставка. А начисляването на ДДС 20 % е несъвместимо с немския ДДС номер във фактурата . Определено следва да си изясните кое е неправилното  в тази фактура - издателят ли или ставката.
Успех !

Пише, че в общата сума от 109,12лв е включено ДДС-20% което си е българската ставка,

Българската ставка с немския ДДС номер ?

Най-долу във фактурата е посочена регистрацията в Германия.

Погрешно преведената сума да се върне в брой и да се преведе по банка на правилния контрагент ?
но в общата сума пише Общо нето с включено ДДС 20%

След като в издадената Ви фактура има вписан немския ДДС номер и е начислено ДДС вероятно доставчикът Ви е приел, че не сте регистрирани по ЗДДС. Друга причина за тази комбинация не виждам. Може да говорите с фирмата и да изясните нещата. Или е ВОП и не следва да имате начислено ДДС или е грешка във фактурата.
Най-долу във фактурата е посочена регистрацията в Германия.

Защо е начислен ДДС в този случай ? Не може да включите фактура с ДДС номер от Германия директно в дневниците.
Отговорът е в пряка зависимост от това под кой ДДС номер е издадена фактурата . И да - стана ясно, че доставчикът има ДДС регистрация и в двете страни, но кой ДДС номер е във фактурата ?
Обърнете внимание на текста от линка :
" за времето, зачетено за осигурителен стаж по законодателството на друга държава на основание на международен договор, по който Република България е страна - среднодневната минимална работна заплата, установена за страната за съответния период;"


Може би осигурителният стаж на тези ваши познати не е съгласно законодателството на друга държава ? И съответно за Вас също ще има значение съгласно чие законодателство е положен трудовият Ви стаж.
В подкрепа на Хиксчето за размера на обезщетението за времето в Англия :
http://www.noi.bg/en/benefits/benefits/101-unemployment/625-pokso
Закупен материал от фирма в Германия. Фирмата е регистрирано по ДДС и в Германия и в България. Има регистрирано ДДС в  BG.
Как трябва да осчетоводя фактурато като обиктовена с начислено ДДС или като ВОП и
с Протокол


В питането няма достатъчно информация за отговор. Вижте определението за ВОП и преценете имате ли ВОП или не.

Чл. 13. (1) Вътреобщностно придобиване е придобиването на правото на собственост върху стока, както и фактическото получаване на стока в случаите по чл. 6, ал. 2, която се изпраща или транспортира до територията на страната от територията на друга държава членка, когато доставчикът е данъчно задължено лице, което е регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка.

Питането за фактурата остава - кой е издателят  ?
diana marinova  ,
Може да видите и този линк :


http://balans.bg/1305-oschetovodjavane-na-revizionen-akt/
Вероятно за да спази счетоводните норми и правила

В случая кои точно ?
Въпросът ми е по какъв начин трябва да се отрази в счетоводството на дружеството промените в ревизионния акт през 2019 г. и новите суми как ще повлият при попълването на ГДД за 2019 г.?

Здравейте !
В резултат от обжалването на акта имате възстановена сума от 5400 лв. . Бих взела следните операции :
ДТ 459 / Разчети с бюджета / / КТ 122 - със сумите, отпаднали от акта / вкл. лихви /
ДТ 503/КТ 459   - при възстановяване на въпросните 5400

Разбира се, може да ползвате и други сметки по Ваше усмотрение - примерно 452 за данъка и 459 / или друга / за лихвите.

/ Не знам защо сте осчетоводили акта в частта му за корп. данък по 609 вместо направо да намалите 122, което е и крайния резултат от тази операция . Ако следваме тази логика сега "падането" на сумата от 4000 лв. корпоративен данък на приход ли бихте я осчетоводили ? ? ? /
Здравейте,
не мога да се съглася, че съответните доказателства се отнасят и към декларация. "Или" разделя и обособява двете различни възможности.
Обективно погледнато НОИ не се интересува от липсата на доказателства към Декларацията, но определено има последствия от липсата на доказателства към Заявление - декларацията.
Хубав ден!
Нищо не пишело в наредбата, пише само нова декларация в срок 3 работни дни и нови доказателства към нея! - ами освен да ви представи детския си спестовен влог в картинки и комикси, че да пише.


Цитатът точно гласи :
" Чл. 5. В срок до 3 работни дни от промяна на обстоятелствата, свързани с изплащането на паричните обезщетения, включително при промяна на банковата сметка за изплащането им, осигурените лица представят нова декларация или заявление-декларация и съответните доказателства към нея. "

Доказателствата са към Заявление - декларацията, а не към декларацията.
http://www.nssi.bg/forusers/forms/239-maternity
 От този линк всеки може да види за какво се отнасят Заявление - декларациите. Именно за тях се изискват "съответни доказателства" , а доколкото банковата сметка се обявява чрез Декларация в чл. 5 не е посочено изискване да има доказателства за нея.
Принципно погледнато няма законодателно изискване да се носи документ от банката, но няма и забрана да се изисква от осигурителя. Достатъчно е да има попълнена Декларация от наетото лице.

Иначе това с картинките и комиксите не го разбрах...и него го няма в Наредбата май...

Изпращането на стоките до адреса на собственика и конкретно до самия собственик не отговаря на определението за дистанционна продажба. Те ще се продават впоследствие, а не се изпращат от страната в качеството си на вече продадени стоки на лице от ЕС.
И аз мисля като GALIANAH , че става дума за място на стопанска дейност в Германия и следва да се обърне внимание на чл.6 ал.3 т.3 от ЗДДС .
Защото осчетоводяваме счетоводни разходи, които не са данъчно признати - единият път имаме разход, а втория / в ГДД / имаме увеличение на финансовия резултат.

трябва ли да си ги изчисля година по година лихвите и да ги осчетоводя като намаля печалбата за минали години или трябва всичко в текущата година?
Сигурно имате предвид осчетоводяване в 122, а аз имах предвид прилагане на чл.75 и корекция на ГДД. Каквото и да изберете - 122 или на разход и увеличение на счетоводния резултат ефектът ще е един и същ.
Тоест да разбирам,че дори и след една година да беше потърсено това обезщетение, периода си е от средата на септември до средата на октомври и при всички случаи щяха да се правят корекции?
Сама сте си отговорили благодарение на подсказката на Марпан. :smile1:
Въпросът ми е такъв- трябва ли да си ги изчисля година по година лихвите и да ги осчетоводя като намаля печалбата за минали години

И като направите това да ги посочите и в увеличение в ГДД като данъчно-непризнати разходи - има ли смисъл ?
Същият ще бъде ефекта като си ги осчетоводите за 2019.