Не става въпрос за стоки от групите "В" и "Г".
Идеята ми е дали фактът, че фирмата не е регистрирана по ДДС, означава, че реализира продажби, по които не се начислява ДДС, подобно на непосочването на данъка в издаваните фактури (чл. 113, ал. 9 от ЗДДС)?

Не Ви ли е правило впечатление, че дори и на нерегистрираните по ЗДДС фирми КА посочва на отделен ред в месечния отчет сумата на ДДС ? Иначе по принцип нерегистрираните по ЗДДС фирми така или иначе реализират продажби, по които не се начислява ДДС.
Доходите от ДУК в дружество, където лицето е и СОЛ (съдружник) също не следва да се включват при определяне на минимален месечен осигурителен доход , нали така?

Да. :smile1:
А през август, ще извадя тази сума, защото ще ми бъде включена в месечния отчет, нали така.

 :good:
А това лице декларирало ли е при Вас , че е самоосигуряващо се ? Ако е СОЛ и е декларирало това не правите удръжки за ДДФЛ. Включвате хонорара в справката по чл.73 за 2014 .
Продажбите от 31.07.2014 са преминали в 08.2014 защото най-вероятно не е изваден дневен отчет за 31.07.2014 г.. Ако знаете сумата на продажбите за 31.07.2014 г. ги включете в отчета за продажби за юли , а издадените фактури си включете , както е редно за 07.2014 .
може да е полезно......

http://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,8303.0.html


И подкрепям написаното от Алфа , като само добавям, че лицето може да е СОЛ и в това си качество да упражнява дейност в дружеството и да управлява едновременно.
Здравейте,

ФЛ, макар и регистрирано по ЗДДС, не извършва "независима икономическа дейност" по смисъла на чл. 3 от ЗДДС и поради това не начислява ДДС при тази инцидентна продажба.

Ако УПИ-то е придобито преди повече от 5 години няма да дължи и ДДФЛ. (чл. 13, ал.1, т. 2)

 :good:
Най-вероятно услугите по образователната част от курсовете не са предоставени от :

а) (доп. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) детски градини, училища или обслужващите ги звена по Закона за народната просвета, институции в системата на професионалното образование и обучение по Закона за професионалното образование и обучение, доставчици на обучение за придобиване на ключови компетентности, включени в списък, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта или културно-просветни или научни институции;

б) висши училища по Закона за висшето образование;

В този случай не попадате в горната хипотеза на чл.41 ЗДДС и оборотът си е облагаем за целите на регистрацията по ЗДДС.
Доставка, свързана с образование, спорт или физическо възпитание
Скрит текст :
Вижте дали въобще попадате тук......
Не е ли целият оборот ? Какво Ви кара да мислите, че един от тях не би трябвало да се включва ?
..............въпросът ми е облагаемия доход това е дохода за облагане с данък или брутната РЗ? И ако заплатата за м. декември 2013 е изплатена през януари 2014 г. би ли следвало да я включа в служебната бележка?

Облагаемият доход е БТВ, а в служебната бележка си има редове за информация за сумите, удържани за осигурителни вноски и данък за сметка на лицето. Заплатата за 12.2013  , изплатена през 01.2014 се включва също в служебната бележка за 2014 .  :smile1:
Това е отговор от ГДД.

Дали не бихте ми дали линк към този отговор ? От системата "Въпроси и отговори " ли е ?
Много благодаря.  :smile1:
Аз имам едни други съмнения за начета. По-скоро данъчните са проследили паричния поток и е излязъл на минус. Този минус е "червената каса". И ако лицето няма други доходи, освен тези като ЕТ, приемат, че сумата е укрит приход и затова я облагат с 20% ДДС.

Не, случаят не е такъв.
Привет, Ирена ! Благодаря ти за коментара !
Периодът обхваща 2008-2013 и ще прочета линка, който си ми пратила. По-скоро искам да си изясня бъдещото поведение по отношение на тези Метро-фактури. Сега каквото направим-направим.
Да видим за  бъдеще - накъдето и да мръднем все сме в провинение излиза, много безпринципно отношение , нямам думи.Точно затова ме интересува някаква съдебна практика, мнения....
При избор на втори вариант - не, няма да са.
2. Поемателят поема да плаща за ваша сметка.
Вие следва да отпишете задължението си към банката и ще възникне задължение към поемателя.
Поемателят регистрира задължение към банката и вземане от вас. В зависимост от целта това вземане на поемателя може да се променя примерно с плащане на лихви.

3. Възможно е договореност, че поемателят няма да търси от вас платените по вашето задължение суми.
Тогава следва да отпишете задължението си като приход.
При поемателя ще възникне финансова  загуба и задължение към банката.

Всъщност възможни са варианти 2 и 3. При 3 ще се реализира приход за фирма Х, който при вариант 2 ще се избегне, защото ще се трансформира едно задължение към банка в такова към друга фирма. С оглед, че фирмата не е действаща и може би няма пари по каса и банка може би е удачен вариант 3, за да не се стига до захранване на касата от собственика. Тука ще е вече момента на преценка как е най-целесъобразно с оглед състоянието на фирмата.
Здравейте !
ЕТ пазарува в Метро стоки за лична употреба. В същото време дейността на ЕТ е търговия на дребно. Фактурите за тези стоки не са представяни за осчетоводяване. При ревизия на ЕТ НАП разглежда тези стоки като продадени и ги облага с ДДС .Бих искала да изкоментираме следното :
1. Ако тези фактури се представят в счетоводството те не са носители на данъчен кредит, защото стоките са за лична употреба. В същото време при подобни ревизии и проверки ги облагат с 20 на сто ДДС като реализиран стокооборот. Ако осчетоводим фактурите без право на данъчен кредит при покупката, защото стоките са за лична употреба няма гаранция, че няма отново да ги обложат с ДДС , както в случая. Ако ги осчетоводим с право на данъчен кредит може пък, както е и правилно, да "преценят" че са без право на ДК / което е така /. Един порочен кръг, породен от по мое мнение едно безпринципно отношение към въпроса.


С една дума включени или не тези стоки ги слагат към оборота на фирмата, ако тя има търговска дейност.Не се отчита фактът, че те не са част от номенклатурата стоки на обекта, а са за лична употреба.Като ще трябва да се "приберат" едни пари не гледат за лична или не употреба са, но ако теглим ДК сигурно ще го откажат на това основание.
Само да добавя, че когато от Метро се пазарува за търговската дейност тези стоки ги заприхождаваме и отчитаме в обекта на магазина.

Някой не е ли попадал на някакво съдебно Решение в подобен случай ? И да споделите мнение.........
Процедурата , започнала април 2014 приключва юни 2014 и обхваща месеците април, май и юни. Следва да подадете искане за възстановяване на ДДС за април и май, а сега през юли вече започва да тече наново друга / евентуално / процедура.