Тя е съгласна по чл.328, ал.1, т.2 и ще получи добри пари от борсата и ще си гледа детето поне до 3 годишна възраст, но ИТ ми отказа по този член да я освободя. Заради това търся друг вариант.

Може би аз не се изразих ясно и не ме разбрахте - имах предвид предложението на bobo - защо да не се съгласи като ще отиде при добри условия на борсата и ще се постигне крайната цел на тази процедура ?
искаме да я освободим по чл.328,ал.1, т.2 .....След разговор с нея тя е съгласна да я освободим по този начин

Тя няма да приеме да работи на друга длъжност, защото има място само в производството, а сегашната е в офис.

Ако правилно Ви разбирам жената е приела да бъде освободена и да отиде по благоприятен член на борсата. Идеята е да се използват законови положения за постигане на точно този краен резултат. Защо да не приеме като това е само едно средство за постигане на крайната цел, която е и приета от работничката ?

управителя не иска дивидент ,а иска цялата печалба да я  вложи в построяване на сграда,и в такъв случай какви счетоводни записвания ще се направят?

Никой не може да задължи управителя да си разпредели дивидент. След като не иска - ОК. Има печалба, а тя е допринесла да има и добра касова наличност. Инвестирате парите си в строеж на сграда. Осчетоводяването не касае обаче 122, ако това е идеята - да не се разпределя дивидент, но и да се "стопи" печалбата.
здравейте!има ли начин да се използва неразпределената печаба от минали години за инвестиционна цел-строеж на сграда в ЕООД

Тука някъде скрит във въпроса май остава дивидента - това като начин да се избегне ли е ? Защото можете при наличие на средства в касата да си строите и влагате парите в каквито искате идеи , свързани с дейността на фирмата и печалбата от минали години е без значение в случая.
Съдебна практика


Вижте това Решение по наказателно дело - има аналогично звучене с Вашето питане. Често отговорите на някои въпроси не кореспондират с логика или уеднаквена данъчна практика.

Лично моето мнение е, че не, не следва да бъдете глобени за неподадени ВИЕС декларации, но никак не е излишно да имате готовност и от друго решение по въпроса от страна на проверяващите. Ако разширим малко разсъжденията, то и ответната страна е трябвало да направи Протоколи по чл.117 / в общия случай / , но откъде пък тя да знае, че Вие ще се регистрирате в едно бъдеще време и сте пропуснали срока...въобще дълга работа.
Може ли някой да  ми даде насоки?

Здравейте,
НКИД е различен за целите на статистиката и за целите на осигуряването. В тази връзка има и разяснения на НАП / в момента не мога да приложа или цитирам нещо, но ще потърся / . За целите на НСИ кодът се определя от дейността с най-голям дял на продажбите, а за целите на на осигуряването НКИД е на база най-много заети работници в дадена дейност / без общия персонал/.
Според мене не можете произволно да променяте НКИД дори и за целите на дадена програма, защото за това си има определени правила.
Ще потърся Разяснението, което имам предвид. Дано го намеря.
При назначаването на работници за НКИД ще си вписвате дейността, в която са заети.
Според мене - не. Работникът вече не е в предприятието към датата на допълнителното споразумение или заповедта за увеличаване на заплатата. И единият и другият документ изискват две страни за въпросната процедура - допълнителното споразумение по чл.119 - работник, с когото да се подпише, а Заповедта по чл.118 - работник, към когото да е отправена.

Със сигурност ще има и противоположно на това мнение, но мисля, че няма как на външно вече за предприятието лице да увеличаваме по който и да е от двата възможни начина заплатата - по чл.118 или чл.119 КТ.

Като влезеш в Бг офис най-често тоя с костюма работи за тоя с анцуга.
........................ ............
Влязох в офиса - всички ме забелязват, поздравяват... Ясно - няма интернет.
........................ ............
- Шефе, касиерът е изчезнал!
- Проверихте ли касата ?
- Няма смисъл .Не може да се събере там!
Здравейте,
всъщност срок има за корекциите по електронен път. Ако сте пропуснали него ще подадете на място в НАП. След като има причина за това няма никакъв проблем да направите корекция на подадени вече данни.
Данък личен труд в Д6 за месеца е с код 8 ?

Да.
Здравейте, имам фирма регистрирана по ДДС, която ще закривам, но имам телефон на името на фирмета закупен през 2016 за 990лв. По какъв начин трябва да се заведе телефона при закриването на фирмата и трябва ли да плащам нещо допълнително за него? При покупката на телефона съм се възползвал от 20% ДДС.

Здравейте,
всъщност телефона си е заведен като актив. В това отношение няма какво да правите. "Закриването"  вероятно предполага дерегистрация и следва да направите и опис на наличните активи като начислите ДДС по пазарни цени , който опис ще въведете в последната справка - декларация по ЗДДС. Ако закриване означава и юридически да закриете фирмата защо не помислите по въпроса да продадете или бракувате телефона ?
Здравейте,
мисля, че при издаден болничен ,  обхващащ целия месец не следва да има график за лицето.
Вижте и тази тема тука и в частност отговора на трети въпрос:
http://balans.bg/2430-podavane-na-dekl-1-pri-sirv/

Може и да изчакате други мнения.
Считам, че мотивите при започване на работа не са  "получаване на обещетения" , а полагане на труд и получаване на възнаграждение.

Да, в идеалния случай е точно така.  :smile1:
Не включваме тука услугите за "пълна борса" , майчинства на близки и познати , недостатъчен стаж на някой...
От цитираното по-горе Решение :
" В този смисъл, макар да е даден отговор на друг правен въпрос, е приетото от Върховния касационен съд при преценката на принципа за еднократност на обезщетението по чл. 222, ал. 3 КТ с решенията по гр. дело № 969/2014г., четвърто г. о. и гр. дело № 1296/2013г., трето г. о., постановени по реда на чл. 290 ГПК - принципът на еднократност на обезщетението по чл. 222, ал. 3 КТ, включен изрично в хипотезиса на нормата произтича от това, че работникът или служителят придобива право на пенсия веднъж и това право възниква към определен момент; той може да го реализира спрямо този работодател и то по това правоотношение, при действието на което е възникнало правото;"

Не ми се струва да е задължително придобилият право на пенсия да има такова право по презумпция - докато намери кой да го обезщети. Не е задължително и не се получава и така в практиката правото на пенсия да ни "завари" при някой работодател непременно. И също така не мисля, че при пенсиониране в момент на неосигуреност при даден работодател да имаме това право занапред.
Да си представим какво би станало , ако всеки си намери по един работодател в перспектива и почне едно искане на обезщетения...


Как е правилно да се отрази в дневника за покупки за м.09 2019г. фактура за стока, но без ползване на ДДС, и понататък само за приспадане на ДДС? Има ли такава възможност.

Това на практика не е възможно. Ще включите фактурата в дневник покупки за месеца, през който ще ползвате данъчен кредит.
Знаем как "тълкуват" различните институции подобни въпроси и потърсих да видя някаква съдебна практика. Тя, разбира се, не е основание да приемем дадено Решение за отговор, но определено това Решение има своята аргументация и е ценно с това.

Р Е Ш Е Н И Е

№ 15

С., 02.02. 2016 г.

Скрит текст :
https://pravatami.bg/24077

" При прекратяване на трудовия договор работодателят дължи определени обезщетения.  Когато трудовият ми договор се прекратява, след като съм придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяване, имам право на обезщетение. Но ако аз съм започнал работа след като вече съм упражнил правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст и такава ми е отпусната, нямам право на такова обезщетение. "
Но след като му изтече срока на договора и  ако го  освободите му дължите обещетение.
Такова обещетение не му е изплащано и Вие ще бъдете работодателят, който го освобождава и е изпълнено условието да е придобил право на пенсия съгласно ал.3 на чл.222 .

Мисля, че не сте права. Ако лицето придобие право на пенсия във въпросната фирма по време на осигуряването в нея и му се прекрати трудовия договор тогава би следвало да му дължат обезщетение. В случая правото на пенсия е придобито преди назначаването. По-скоро си струва да се види какво е положението с предходния работодател.
Все пак дойде ли ред да тестваме правова ли ни е държавата е много вероятно да ударим на камък...

То по тази логика / ако има право на обезщетението / кой ще назначи пенсионер на работа без да докаже, че вече е получил такова обезщетение  от предходен работодател ? Малко трябва да тръгне и тази мода...