Ще издадете КИ само към фактурата за доставка на апарата, а не към тази за авансовото плащане.
Тези плащания за сметка на курсиста не са сделки и не са в обхвата на ЗДДС. Не виждам какво общо има начисляването на ДДС в случая.
Няма да прекъсне изплащането на обезщетението. За обявяването - не знам. :smile1:
Могат ли да останат и покрият последващи плащания на данъци?

Да. :smile1:
Или изпадам в подробности?

Поне за периода до 410 ден -  май да. Все пак се постарайте, където това е възможно да смените името , а и бихте могли при получаване на фактури името на получателя долу да е друго.
Тези разходи са си необходимо - присъщи в случая.
Разхода за лихви определям  на база погасителния план .
Това не е ли минималният праг за самоосигуряващите се лица?

Къде видяхте СОЛ да имат такъв праг ? И за 2019 нищо още не е излязло официално.
И само информативно - като търсите праг назовете точната длъжност на лицето и дейност на осигурителя. Търговски са всички дружества, регистрирани по ТЗ.
По принцип да, но в ТЗ пише, че "Увеличаване и намаляване на капитала, приемане и изключване на съдружник, преобразуване на дружеството, избор и освобождаване на управител, както и назначаване на ликвидатор имат действие от вписването им в търговския регистър". Затова не знам кое е правилно.


http://www.admcourt-sl.org/uploads/0061d811/02641811.htm

от линка :
Скрит текст :
И какво става, ако това вписване се забави ? Фирмата ще спре да работи ли ?
Да, но от кога има право да започне дейност като СОЛ?

Принципно - от момента на придобиване собственост върху дяловете в ЕООД-то.
Осигуряването започва от датата на започване на дейност като СОЛ.
Здравейте , когато СОЛ има възнаграждение за положен  личен труд само данъка ли се декларира всеки месец без осигуровки. :blush:

Да, подава се Д6 с код 8 и данъка. Осигуровките - с подаването на Д1 за СОЛ.
...ще включа  доплащане за годишни резултати във ведомостта за м.12.2018 г. 

Бих заложила на "годишни" - нали все пак това е идеята?
За 2018 не са Ви необходими нито предписания от НОИ нито молба до НАП. Подайте си корекциите по ел. път -системата е отворена за това до 30.04.2019.
А как да гооформя документално? Като протокол или с ПКО? В случая ще посоча по скоро точка 2 от закона.

Ако лицето върне парите на каса - с ПКО. Ако имате опция в програмата - като удръжка поради техн. грешка, което да е видно във фиша на работника. И в двата случая си направете една справка, в която да си опишете случая и причината за тази удръжка или връщането на надвзетата сума .
По ведомост лицето е трябвало да получи 410лв, а са му превеждани по 450. Как мога да оправя това?

КТ
Чл. 272. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) Без съгласието на работника или служителя не могат да се правят удръжки от трудовото му възнаграждение освен за:
1. получени аванси;
2. надвзети суми вследствие на технически грешки;

Направете удръжка от дължими суми за РЗ на основание горецитирания член.
Това, което питате е все едно да Ви попитам :
"Ако платите моя интернет от Вашата сметка на Вас ли ще пуснат интернет ?"