:wave: , create !

Ей, тези хора не спят - работят - указание след указание........... :laugh: Аз си слагам тази тема в бележника , че да ми е под ръка - много стана , кое по-напред да помним . :hmmm:
 :wave:

JiD Ви е отговорила.... :smile1:

 ..........Основание чл.71,ал.1 , без предизвестие, обезщетение - само дни неползван платен отпуск, пропорционално на отработеното време ....
" Щом искат и трудовите договори заедно с ведомостта и банковото извлечение,значи ясно виждат нарушението ..."


Ще го видят, ако сигнализирате и изискат тези документи. Те  проверяват фирмите планово  и по сигнал от работника.
 :wave:

Надявам се, че тука ще намерите отговор на въпроса си, който е  - да, можете ..... :smile1:

http://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,5237.0.html
Какво значи да се съгласяват ? Те са контролен орган и именно едно от задълженията им е да санкционират неспазването на договорните задължения между работник и работодател . За това обаче , че има неспазване на трудовия договор трябва да бъдат уведомени  - в случая от Вас.
В нея направените начисления са базирани именно на информация колко е основната заплата, процента за клас и всички други данни, необходими за изчислениена РЗ на дадено лице. Фишът трябва да съответства на официалната ведомост и да бъде даден като официален документ на всеки работник. Ако се обърнете към ИТ те със сигурност биха направили справка именно на тези начисления и съответствието им с трудовия договор на лицето . Наистина не знам дали биха ви дали лично на вас цялата ведомост, защото ви касае само вашата заплата като начисления и удръжки. Фиш обаче трябва да ви бъде даден задължително . Определено може би не този, за който писахте...... :smile1:
Ако не попълни декларация, че е СОЛ би следвало да му направите удръжки за здравно осигуряване и ДДФЛ, както вече и по-горе колегите писаха. Това е основното в случая - липсата или наличието на такава декларация от лицето. Иначе за вещите лица - те са самоосигуряващи за тази си дейност и правилно не им се правят никакви удръжки.
по първия въпрос

http://lex.bg/laws/ldoc/-552856063

по втория въпрос

ЗКПО
...........
Разходи за пътуване и престой на физически лица
Чл. 33. (Изм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1)Признават се за данъчни цели следните счетоводни разходи за пътуване и престой на физически лица, когато пътуването и престоят са извършени във връзка с дейността на данъчно задълженото лице:
1. разходите за пътуване и престой на физически лица, които са в трудови правоотношения с данъчно задълженото лице или са наети от него по извънтрудови правоотношения, включително на управители, членове на управителни или контролни органи на данъчно задълженото лице;
Номера на сметката е без значение, сметкопланът е индивидуален и може да е всякаква номерация, но иначе характеристиката на сметката трябва да отразява вземания. :smile1:
Да се опитам да дам пример.
Нека приемем, че оборотът на касовия апарат е 1200 лв. като в това число 1000 лв. платени на каса и 200 лв. наложен платеж.

Дт 411 / Кт 702 - 1200 - сумата по касов апарат
Дт 501 / Кт 411 - 1000 - платените на каса пари
Дт 499 / Кт 411 -   200 - предадените за изпращане стоки на куриерска фирма
Дт 503 / Кт 499 -   200 - преведените от куриерската фирма пари по наложения платеж

На практика касовата бележка е правилно издадена, защото клиентът плаща действително парите в брой, само че не на вас, а на куриера и съгласно споразумение между вашата и куриерска фирма същите тези пари те ви ги издължават по банка.
Аз отдавна не ползвам имейла, създаден при закупуването на ел.подписа от Банксервиз - разпечатвам си всички протоколи направо от страницата на НАП . Вероятно трябва да се обърнете към издателя на ел.подписа Ви по този въпрос, ако държите да получавате на поща протоколите.
Освобождаване от здравноосигурителни вноски в България на българите в чужбина

07 Май 2013
Българските граждани, които живеят в чужбина, вече могат да бъдат освободени от плащането на здравноосигурителни вноски у нас и за минали периоди. Подаването на заявление в НАП вече не е обвързано с изискването това да стане преди напускането на страната, както беше до сега.

За да бъдат освободени от здравноосигурителни вноски обаче, българските граждани, живеещи извън родината, трябва да отговарят на няколко условия. Лицата трябва да са български граждани, както и да са били в чужбина най-малко 183 дни през една календарна година. Най-важното условие за освобождаване от плащане на вноски за здраве е подаване на заявление в офиса на НАП по постоянен адрес. Вече няма срок, в който това заявление трябва да бъде представено в НАП. До 8 март 2013 г. законодателството изискваше документът да бъде подаван  преди напускането на България.

Заявлението може да се подаде лично или чрез упълномощено лице. Документът може да бъде изпратен до НАП и по пощата, с обратна разписка.

За да се възстановят здравноосигурителни права при връщане в България, в НАП се подава друго заявление - за завръщане. Освен него трябва да се представят и документи, които доказват, че сте били в чужбина повече от 183 дни през една календарна година. Такива документи могат да бъдат например копие от задграничен паспорт, удостоверение от областна дирекция на полицията, документ, издаден от компетентен орган на съответната държава, придружен с точен превод от заклет преводач на български и други.

Здравноосигурителните права на българи, които са били в чужбина и са подали заявление, могат да се възстановят по два начина. Единият е автоматично след изтичане на шест последователни месеца, през които те се осигуряват за здраве в България. Ако българите, които са били зад граница искат веднага да възстановят своите здравни права, то те трябва да платят еднократно 12 здравноосигурителни вноски върху минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващи се лица. Ако се плащат през 2013г. това са 12 вноски по 33,60 лв.

С последните промени в Закона за здравното осигуряване българските граждани, които са  граждани и на друга държава и не живеят постоянно (повече от 183 дни през календарната година) на територията на страната, не подлежат на задължително здравно осигуряване в България.

Те могат да декларират, че не дължат здравноосигурителни вноски с декларация по образец. Документът се подава в офис на НАП. Това може да стане лично, чрез пълномощник или по пощата с обратна разписка.

Повече информация и консултации за попълване на всички видове данъчни и осигурителни декларации може  да се получи от кол центъра на НАП на телефон  0700 18 700, на цената на един градски разговор. Кол центърът на приходната агенция работи от 9,00 до 17,30 ч., всеки делничен ден.

Изключения:

Българите, които живеят в страна-членка на ЕС, за периода след 1 януари 2007 г. трябва да имат предвид, че разпоредбите на чл. 40а от ЗЗО, не се прилагат по отношение на периоди, за които съгласно европейските регламенти се прилага законодателството на другата държава-членка на ЕС. Ако спрямо лицето през периода на трудова заетост в другата държава-членка е приложимо законодателството на съответната държава, за този период то ще бъде освободено от задължение за внасяне на здравноосигурителни вноски в НЗОК. За да удостовери този факт пред Националната агенция за приходите, лицето може да представи формуляр, издаден съгласно правилата за координация на системите за социална сигурност (напр. А1, Е 101, ЕЗОК, Е 104, Е 106 или аналогичните документи по Регламент (ЕО) № 883/2004 и др.) или друг документ/удостоверение, издаден от компетентна институция на държавата-членка, в който изрично е посочен конкретен период на задължително здравно осигуряване в тази държава-членка. Въз основа на данните, посочени в документа, месеците без данни за здравно осигуряване ще бъдат покрити и ще бъде коригиран здравноосигурителния му статус.

Създаден на: 07.05.2013


от сайта на НАП
Правилник за прилагане на ЗСПД
..............
Чл. 3.
.................
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 93 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г.) Брутните доходи се изчисляват по реда за определяне на облагаемия доход по Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 93 от 2004 г.) Доходите се декларират за месеца, през който са получени, независимо за кой период се отнасят.

yulianabg ,
извинявам се за неправилната препратка по-горе. Тука копирам текста от Правилника за прилагане на ЗСПД. Доходът от лихви е облагаем, а това е и критерият за декларирането му според мене . :smile1:
Да, това са пак доходи, а това, че са облагаеми или не е без значение.

http://pomosti.oneinform.com/

/ най-долу на страницата е дадено и пояснение кои суми са доходи за целите на соц. подпомагане /
Да, може и дори това е честа практика . :smile1:
Една МД- един документ в дневника за покупки.
Времето по трудов договор е трудов стаж, а като самоосигуряващо лице е осигурителен стаж. Ползвайте калкулаторите в сайта за изчисляването им. Няма как двата стажа да ги съберете на едно.Трудовият стаж се нанася в трудовата книжка, а осигурителният стаж на СОЛ - в издадена от НОИ осигурителна книжка. При пенсиониране лицето за целите на пенсионирането представя ТК и ОК.
Само нещо да добавя - счетоводната политика е част от Приложението, изисквано от СС 1 .
СС 1
.........
Приложение
24.1. Приложението към финансовия отчет е подробно описание и анализ на информацията, посочена в счетоводния баланс, отчета за приходите и разходите, отчета за собствения капитал и отчета за паричните потоци. То трябва:
а) да представи информация за счетоводната политика, която е прилагана при съставянето на финансовия отчет, като в случай на промяна се оповестяват причините за нея;
б) да съдържа оповестяване на информация, която се изисква от Закона за счетоводството и отделните счетоводни стандарти;
в) да съдържа допълнителна информация, която не е представена в други съставни части на финансовия отчет, но чието оповестяване е необходимо за вярното и честно представяне на имущественото и финансовото състояние, отчетения финансов резултат, промените в паричните потоци и в собствения капитал на предприятието.