нещо по въпроса, дано е от полза :


Скрит текст :
Според мене си огледай дали си попълнила всичко правилно във варианта с корекция на Д1 само за лицето и корекция на Д6 за фирмата общо. И датата да е същата.Това е правилният вариант, но щом си го пробвала и не става нещо не ти е попълнено или изчислено, както трябва.  :smile1:

Иначе и това с Д1 К за всички и Д6 корекция общо за фирмата трябва да проработи. :smile1:
tami_tami ,

действително твоят случай касае само ЗО и Т2 , но цитираното в темата писмо на НАП илюстрира принципа. СОЛ получава възнаграждение за личен труд само през няколко месеца, но го делят за целия период на упражняване на дейност на СОЛ. Оттам някаква аналогия може да се направи, че идеята е да се дели не на месеците на получаване на възнаграждение на труда, а на месеците на упражняване на дейността като СОЛ. Сумата наистина е голяма и последствията сериозни като разлика в дължимите суми в двата варианта .

И това погледни, ако ти е в помощ :

http://balans.bg/6330-opredeljane-na-okonchatelen-razmer-na-osiguritelnija-dohod-za-samoosigurjavashtite-se-lica-za-2013-g/
Би трябвало да е възможно да прекратите ДУК с анекс към договора или с Решение на ЕСК. Все пак обърнете се към юрист, за да е издържано като се има пред вид, че сте вписали този договор и следва да обявите и прекратяването му. И да не пропуснете да подадете последен ден в осигуряване в обр.1 на лицето в качеството му на управител с ДУК и разбира се, първия ден в осигуряване вече като като СОЛ .
Не мисля, че прекратяването на ДУК означава и прекратяването на управлението от лицето, което в случая е и едноличен собственик .Все пак тука думата имат юристите / нали идеята е те да носят отговорност за правните действия от страна на фирмата / . Не разбирам защо се вписва ДУК при положение, че не се изисква това. Не може прекратяването на ДУК да означава, че трябва да има друг управител. А ЕСК ? Той за какво е ?
Само мога да повторя написаното в 14.43 .  :smile1:
Едноличният собственик на ЕООД е вписан и като управител в АВ. Как ще управлява - в качеството си на управител с ДУК или в качеството си на самоосигуряващо се лице е без значение. ДУК не подлежи на вписване в АВ. Вписва се единствено управителят. В случая прекратявате ДУК и лицето подава ОКД5 за начало на упражняване на дейност като СОЛ и респективно започва и самоосигуряването му. Ще внася само ЗО като СОЛ-пенсионер .
Благодаря на всички.
Аз смятах да - са кредит от собствениците. Но всъщност по правилно е да се увеличи основния капитал.  Но въпроса ми беше дали има справка към ГДД където трябва да се декларира заем от собственика

Бихте ли се обосновали кое прави увеличаването на собствения капитал "по-правилно" в случая ? Иначе заемите се декларират в ГДД независимо от кого са - от собственика или от други лица .

6149
Да - при подаване на място искат отделно пълномощно . Не изискват да е нотариално заверено.  :smile1:
Според мене не попадате в изключенията, посочени в алинея 3 и следва да приложите ал.1 и 2, а именно да увеличите финансовия резултат със счетоводната балансова стойност и да намалите същия с данъчната балансова стойност. Ако двете са еднакви нямате промяна на финансовия резултат, а при различни стойности ще се коригира в съответната посока на намаление или увеличение. По този начин се отчита и разликата в амортизационните начисления, ако те са били различни за данъчни и счетоводни цели и биха се проявили в бъдещ период, ако активът се използваше до пълното му изхабяване.
СС 16
........
2. В този стандарт се използват определения със следното значение:
Дълготрайни материални активи - установими нефинансови ресурси, придобити и притежавани от предприятието, които:
а) имат натурално-веществена форма;
б) се използват за производството и/или доставката/продажбата на активи или услуги, за отдаване под наем, за административни или за други цели;
в) се очаква да бъдат използвани през повече от един отчетен период.


В случая обаче този все още бъдещ актив не се използва и на практика не отговаря на определението за ДМА.
Каква изгода има предприятието от невъведен още в действие ДМА ? Немонтиран дори - очаква се да бъде монтиран тепърва.Не мисля, че е правилно в случая тази покупка да бъде осчетоводявана като ДМА преди да бъде извършен монтажът и въведен в действие бъдещият ДМА. И стойността му все още не може да бъде надлежно изчислена имайки пред вид предстоящи разходи по монтажа.
При покупка възможно ли е да има разходи за придобиване? Ще има разходи  за включването и около200 лв. но до днес още не е пусната.


От питането Ви разбирам, че имате още предстоящи разходи за бъдещия ДМА , който още не е въведен в експлоатация.

http://ekspertis.bg/document/view/qanda/144057/0/

http://zakonnik.bg/document/view/qanda/139877/240787
Да. Аз питам за Доклад за дейността, не за отчет - баланс, ОПР, Паричен поток и Отчет за собствения капитал.
А този Годишен доклад за дейността подава ли се някъде (НСИ, Търговски регистър, НАП- разбрахме не) ?

Годишен отчет за дейността - подава се или заедно с ГДД в НАП / при подаване на ръка / или в НСИ онлайн и входящият номер се посочва в ГДД .
Толкова добре сте си отговорили сама - защо други след като има код точно за тези, които ви трябват ?
Моля за съвет,
Закупена машина - ДМА през м. ноември 2014, но не е пуснат протокол за въвеждане в експлоатация и в действителност не работи. Изчаква се специалист за монтажа. Има ли някакъв срок за въвеждане в експлоатация и като ДМА ли си се осчетоводява за времето до пускането му в експлоатация.

Няма срокове за въвеждане на ДМА в експлоатация. Ще я въведете съобразно необходимостта от това в предприятието.Може да я заведете в сметка "Разходи за придобиване на ДМА" .
Да не би да имате пред вид, че не може да се подаде без входящ номер от НСИ ? Не сте ли подали онлайн в НСИ ?
Преди да напиша отговор в 17.09 не бях прочела, че от 2015 вече лицето е променило процента на осигуряване. Съгласно позицията на НОИ - да, лицето няма право на този болничен като обезщетение , защото е непрекъснат с начало 2014 и не е осигурено за ОЗМ към момента на излизане в болнични. Замислям се обаче дали вече през 2015 като има дни в болнични не следва да си плаща осигуровките като лице осигурено за всички осигурителни случаи и да си подава дните като дни в болнични. Все пак правото на обезщетение го няма, но промяната от 2015 е налице и за дните в болнични лицето следва / май / да си внася не пълни осигуровки , а съобразно дните в осигуряване и дните в болнични. :hmmm: