Приемаме, че хеликоптерът  освен, че е регистриран се и намира в друга страна .


ЗДДС
Чл. 17. (1) (Доп. - ДВ, бр. 96 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) Място на изпълнение при доставка на стока, която не се изпраща или превозва, е мястото, където стоката се намира при прехвърляне на собствеността и на всяко друго право на разпореждане със стоката като собственик или при фактическото предоставяне на стоката по чл. 6, ал. 2.

Чл.86
(3) Не се начислява данък при извършване на освободена доставка, освободено вътреобщностно придобиване, както и при доставка с място на изпълнение извън територията на страната.
Сигурно въпросът е зададен устно и зад този отговор никой не стои с името си. А в ЗКПО има чл.75 за коригиране на счетоводни грешки. Има и чл.126 на ЗДДС за пропуснати фактури. Данъчният кредит обаче така или иначе е безвъзвратно загубен. Всъщност схемите са заради него.
А основанието за анулиране е...?

Същото като за издаване на КИ - никакво. Нито фактурата са включили, нито КИ ще включат - интересът е само към редовната фактура и да си ползват ДДС-то. И за съжаление номерът по-скоро ще мине и после като обясняваме на собствениците как нещо не може да стане те ще ни питат другите как се оправят. Ей така...
явно гледаме едно и също нещо с различни очи. компенсацията изобщо не участва в това, което трябва да осчетоводиш като фактура.

Не с различни очи, а с различно разбиране бих казала, но пък питането ми беше към qfa.  :smile1:

 
Защото компенсацията е без ДДС във фактурата на доставчика на ел. енергия,

Компенсацията изобщо не е част от фактурирането, а е приспадане на плащането.

До  ivkont
Както енергийното дружество фактурира компенсацията, така и вие следва да направите, за да достигне компенсацията до крайния потребител на енергията.

Подкрепям този отговор.  :good:
Защото компенсацията е без ДДС във фактурата на доставчика на ел. енергия,

Ще Ви помоля да разгледате прикачената в тази дискусия фактура на ЧЕЗ и да посочите къде виждате такова нещо.
Не, не включва помощта  - фактурира се само консумираната енергия.

Именно - консумираната енергия в пълен размер и стойност, а помощта е приспадане от стойността.

Енергийното дружество не фактурира помощта,

Всъщност енергийното дружество фактурира цялата сума - вкл. помощта в нея . Приспадането е само за плащането.
Просто не трябва да се упоменава, че бонуса е годишен, за да не се налагат корекции за цялата година.

Здравейте,

не съм много съгласна с това, защото именно годишната база прави невъзможно изчислението на бонуса помесечно. Еднократно за декември на годишна база мисля , че си е само за декември. Ако не държат на точно тази формулировка или от някаква предпазливост могат да го нарекат просто коледен бонус.
 Мога ли да преведа на два пъти заплатата за 12м.?

Аванс и после доплащане.  :good:
Да, ще го получавате до определения за това срок до 2 г на първото дете.  :smile1:
КТ
чл. 222
2) (Доп. - ДВ, бр. 100 от 1992 г., доп. - ДВ, бр. 58 от 2010 г., в сила от 30.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2012 г.) При прекратяване на трудовото правоотношение поради болест (чл. 325, ал. 1, т. 9 и чл. 327, ал. 1, т. 1) работникът или служителят има право на обезщетение от работодателя
Мога ли да корегирам това без да уведомявам НАП, като намаля Отчета продажби за Ноември със същата сума 1000 лв.

Така и направете. Законът изисква друго, но масовата практика е в тази посока.
Уведомлението за сключен договор ти е прието ? При подаване с код 2 в т.1 надолу повтаряш всички вече подадени данни с предходното уведомление ?
 мисля , че трябва да фактурирам само разликата, т.е. само това дето реално е платено.

Хм, ползваме пълния данъчен кредит, начисляваме само част от него ?
Тази компенсация като вид финансиране от държавата следва ли да бъде префактурирана на наематели също небитови клиенти и на какво основание не се начислява ДДС във фактурата?

Това е един чудесен въпрос , който да бъде зададен на НАП. А принципно - защо смятате, че не следва да начислявате ДДС ?
Признали сте приход и имате изтекла давност - всичко приключва до тук. :smile1:
Да, времето на неплатения се признава за трудов стаж, но в КСО не е променено обстоятелството, че за придобиване право на обезщетения за безработица влизат 30 работни дни неплатен. Това не знам дали някъде между редовете го няма...
Много интересен въпрос. Отворих КСО да видя актуалната редакция на чл.54а , но тя не е променена :

"чл. 54а
(2) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) За придобиване право на парично обезщетение по ал. 1 се зачита и времето:
.....
3. на неплатения отпуск до 30 работни дни през една календарна година;"

Ако някъде няма нещо специално по въпроса съгласно КСО при определяне правото на парично обезщетение за безработица от периода на неплатените отпуски се вземат само тези 30 работни дни  .
 И от там разбрах, че парите ще се преведат на Енергото - както и трябва да стане принципно. И в случая излиза, че ние няма да имаме постъпление като пари. А само ще ни се намали плащането.

Вероятно все ще излязат някакви Становища и подобни материали, които да хвърлят светлина по въпроса, но така или иначе вече са налични фактурите и е актуален въпроса как да процедираме. Явно КИ няма да издадат - биха ги издали, ако това беше смисълът на процедурата.
Не ми се струва обаче, че това превеждане на пари към Енергото за нас е финансиране. Тука изразявам съгласие с изказаното предположение от BatkoVladko :
  За да е финансиране не би ли следвало да има паричен поток?

По-скоро се замислям дали не е удачно да приложим чл.46 ал.1 т.4 от ЗКПО :
Чл. 46. (1) (Изм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) При определяне на данъчния финансов резултат счетоводният финансов резултат се увеличава със сумата на задълженията на данъчно задълженото лице, като увеличението се извършва в годината, в която настъпи едно от следните обстоятелства:
.........
4. кредиторът се е отказал от вземането си по съдебен ред или го е опростил; увеличението се извършва с размера на опростената сума;

Ще следя и аз темата за други мнения.
Хубав и ползотворен ден !

Доп. : Ако няма КИ излиза, че се дава право на пълния размер на данъчния кредит по фактурата без да платим пълната сума. Нещо твърде много добрини...
Дейнстта на заетите работници към момента не се променя

Принципно уведомление се подава при промяна на срок на договора или длъжност.