Здравейте, получените ми доходи са 100%   по банков път, над 80% от тях все още са в банката, останалите са теглени в брой, моля да ми кажете имам ли право на 1 % отстъпка?

Всъщност питането е има ли право лицето на отстъпка или не -  за 2016 няма право, защото няма отстъпка по този член все още.
Иначе сигурно ще има достатъчно поле за размисъл как ще процедираме по въпроса.
Чл. 22д. (Нов - ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.)
 За данъчни цели, сумата на дарението я посочвам в увеличения в годишната декларация.

Всъщност ще увеличите финансовия резултат със сумата на превишението над данъчно признатия размер на дарението.  :smile1:
Всъщност след като лицето се облага по чл.29 ЗДДФЛ не е данъчно задължено лице по ЗКПО / вижте чл.2 ЗКПО / и не дължи данък върху разходите по ЗКПО.
Закрила при уволнение


Чл. 333. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 110 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) В случаите по чл. 328, ал. 1, точки 2, 3, 5, 11 и чл. 330, ал. 2, т. 6 работодателят може да уволни само с предварително разрешение на инспекцията по труда за всеки отделен случай:

1. (изм. - ДВ, бр. 52 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г., изм. - ДВ, бр. 108 от 2008 г.) работничка или служителка, която е майка на дете до 3-годишна възраст;


Имате закрила и тя не зависи от това кой ползва майчинството.
Дружество приема ГФО през януари,
Сега собственикът иска да си разпредели дивидент, с днешна дата/b].

Това са две различни и независими събития. Фактът, че ГФО ще се публикува по-късно не отменя обстоятелството, че към датата на изготвяне на ГФО не се разпределя никакъв дивидент. Дишайте спокойно.
Благодаря. Мислих и за такова решение, но няколко от фирмите са с доста голяма дейност и голям документооборот и не знам как бих могла да го защитя един ден.

От тука нататък ще направите нещата да са регулярни, а за 2016 трябва да имате все пак съставител. То счетоводството може да е водено - в смисъл обработка на документите, а договорът да е само за съставяне на ГФО.
В началото,когато е регистрирана фирмата е декларирано пред НАП това обстоятелство,че съдружниците няма да полагат труд.

Такова деклариране на неполагане на труд просто не съществува.
Затова търся решение, а фактическата обстановка е такава каквато констатирате.

Пуснете по един ГД на всяко лице, което се явява съставител за дадена фирма. Договорът може да е от 2017 за годишно приключване на 2016 г..
Съгласно ЗСчетоводството ГФО трябва да се подпише или от счетоводно предприятие / в случая не виждам да има такова / или от съставител - ФЛ. Това лице обаче трябва да е в трудовоправни или облигационни отношения с фирмата. В конкретния случай не виждам да има такова лице.
Ако трябва да се отговори еднозначно на въпроса Ви - при така описаната ситуация няма кой да подпише ГФО на фирмата .
Не, не правите, но след като лицето е СОЛ следва да го отбележите в ГДД.Не чеквайте подаване на 2004 и вероятно това ще Ви позволи да не подадете / ако това е целта - да не подавате 2004 / .
Ако подавате декларацията онлайн след като чекнете , че лицето е СОЛ ще Ви поиска и попълване на Т1 и Т2 независимо, че няма да има изравняване.
ЕООД без дейност трябва ли да подава ГОД  и декларация за неактивност към НСИ?

Е, не двете едновременно де  :smile1: - подава декларация за неактивност само / иначе ГФО в АВ си е задължително / .
Я, как ги направи тези човечета - готини са .

/ 🏃🏃🏃🏃 - освен с копи пейст /
Касовият апарат е за даден обект - два обекта - два касови апарата. С ръчни касови бележки може да работите, ако спре тока или се повреди касовият апарат, за което впоследствие ще трябва да имате документ от сервизната фирма.
Как ще го посочите като скрито разпределение на печалбата, ако е осчетоводен като служебен аванс ??? Аванс ли е или не ?
Като сте го дали за служебен аванс ще правите авансови отчети след представяне от негова страна на фактури и други разходооправдателни документи и ще го отчете във времето.
Все се питам откакто се попълва тази справка ние ли сме тези , които ще обявим скритото разпределение на печалбата или ще квалифицираме дадени суми като такива...
http://www.bgstuff.net/zakoni-i-normativni-aktove/danyci/9345-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82

Следва да регистрирате фирма при условие, че ще осъществявате дейност с ”Вендинг автомат”, Ви уведомяваме за следното:

Скрит текст :


Няма как да сте без касов апарат към кафемашината , кат о и неизбежно е осигуряването Ви. Можете да се осигурявате като физическо лице - вижте Наредбата за самоосигуряващите се лица чл.1 ал.5

"(5) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 15 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) За лица, упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност по регистрация, се считат тези, които упражняват дейност:

1. (доп. - ДВ, бр. 91 от 2003 г., доп. - ДВ, бр. 15 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) на основание на предварителна регистрация, определена с нормативен акт - нотариуси, адвокати, експерт-счетоводители; лицензирани оценители, експерти към съда и прокуратурата, медицински специалисти, застрахователни агенти по чл. 164, ал. 1 от Кодекса за застраховането и други;

2. (изм. - ДВ, бр. 33 от 2013 г., в сила от 01.01.2013 г.) за която подлежат на облагане с патентен данък и не са еднолични търговци;
Няма преобразуване с осигуровките при възнаграждение на ЛТ на СОЛ
:good:
Пояснението е много на място доколкото осигуровките на СОЛ не са разход, за да преобразуваме с тях. Преобразува се само с осигуровки по неплатени доходи на ФЛ , различни от СОЛ .
 има ли как от самата държава да засекат, че в дневниците тук в Б-я е декларирана фактура, която е преправена без да бъдат уведомени ...

Всъщност нали точно Вие уведомявате данъчната служба в съответната страна за издадената от Вас фактура с подаването на VIES декларация ? Те пък си декларират тяхната фактура като си подават СД ЗДДС и засичането е налице - предполагам софтуерът върши тази работа безотказно . :smile1: