Честно казано, първото ми желание беше да осчетоводя фактурите в сегашен период и да сторнирам предишното им осчетоводяване.

Точно така бих постъпила .
Имаме раздедени девиденти в АД през 2012 год. Платили сме дължимия ДОД. До кога трябва да се декларират сумите пред НАП ?

Какъв ДОД сте платили на дивидентите ? Иначе се дължи само данък - дивидент.  А самите дивиденти се декларират при вземане на решението за разпределението им, а не при изплащането на същите. Важно е кога сте взели това решение и в справката по чл.73 за именно тази година ги декларирате.
Все пак ДДС-то по тези фактури нямате проблем да го ползвате и сега, въобще в 12 месечния законоустановен срок. не е необходимо да правите всичко това с писмата и корекциите - законът ви позволява да си ползвате ДДС кредита и в бъдещи периоди.
Ако това беше без значение сигурно нямаше да я има тази клетка.......аз бих подала коректни данни.
Всъщност какво имате пред вид точно под документи ? Освен, че такива се носят в определени периоди в НОИ ежемесечно се подава информация обр.1 и обр.6 в НАП . Плащане на осигуровки, подаване на въпросните образци, подготвяне и носене на документите в НОИ в определените за това срокове. Поне някой ще трябва да ви консултира как да го правите.....
Бихте могли да направите анекс към съществуващия вече договор.
Да, така би било най-коректно.
Притеснява ме това да не стане някакъв проблем с включването на фактурите в дневниците по ддс, за нас в дневник продажби , а за клентите в дневник покупки,............  :(
Или променете условията по договора или издавайте фактурата на датата , когато плащането става дължимо.
Прекъсванията между трудовите договори сами по себе си не Ви лишават от права за получаване на обезщетение.
Можете, както Ви писа Елена - С  да сте на трудов договор или да се осигурявате като самоосигуряващо се лице, за да може в базата Ви за изчисление да влязат месеците с осигуровки на максимален осиг. доход.
Съгласно чл.25 ал.4 от ЗДДС
(4) (Изм. - ДВ, бр. 108 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) При доставка с периодично, поетапно или непрекъснато изпълнение, с изключение на доставките по чл. 6, ал. 2, всеки период или етап, за който е уговорено плащане, се смята за отделна доставка и данъчното събитие за нея възниква на датата, на която плащането е станало дължимо.

Би следвало да издавате фактурата на договорената дата на плащане, но не виждам никакъв проблем, че правите това в последния ден от месеца, за който се отнася събитието.
Ако към юли 2013 г. сте безработна ще имате право на обезщетение от Социални грижи за срок от една година.Сумата мисля, че беше МРЗ за съответния месец.
Това, какво да запишете в договора за дарение зависи изцяло от волята на дарителя. Ако държите да направите дарението с точно определена цел - запишете го, ако пък за вас това е без значение не сте длъжни да пишете нищо.
Да,точно така.
Точно за това давам препоръка да има добър счетоводител. :ok:
Иначе самият Закон не е пречка.......проблем би породило неправилното му прилагане. :yes3:

Да не откажем хората от заема, не би било справедливо. :innocent:
Няма никаква пречка - достатъчно е ФЛ да ги има тези пари, а юридическото да се нуждае от тях. :wink1:
А също и добър счетоводител :thumbup: да обвърже законово нещата.
Ако задължението за внасяне на данъка не е ваше не виждам причина това дали ФЛ ще си плати или не данъка следва да ви притеснява.
Ако ще упражнява дейност и полага личен труд извън управленските му задължения  независимо, че няма да се осигурява следва да подаде ОкД5 за СОЛ.
Синовете дължат пари на фирмата, фирмата дължи пари на бащата, та с един добре изработен юридически договор направо синовете да платят на бащата. Ако нямат реалните пари да направят бащата съдружник като му прехвърлят дялове на стойност, равна на дължимата към него сума.
Иначе относно " подарените дялове " - едва ли могат да си ги подаряват, по скоро да ги прехвърлят при определени условия, но тука и юрист трябва да си каже думата.