Делите на 12 , ако лицето е било СОЛ 12 месеца без значение всеки месец колко е получавало.

Нали това пиша и аз ?  :smile1:
"в колона 5 следва да попълня тези 5 месеца със съответния доход, а другите месеци да са 0, или следва общият облагаем доход за тези 5 месеца да го разделя на 12 и съответно да има всеки месец равен облагаем доход? "

Делите на 12 , ако лицето е било СОЛ 12 месеца без значение всеки месец колко е получавало.
не съм чекнала т3 чужд лице , проверих
става само с премахни , но дали е редно така

Премахнете частта.
Вижте чл.28 от ЗКПО. Може и да не трябва да преобразувате, ако сте бракували поради изтекъл срок на годност.
А отбелязахте ли, че не сте избрали да правите авансови вноски по чл.83 ал.3?
По каква причина бракувате ?
Опитайте с опцията премахни и премахнете частта от декларацията.
СОЛ упражнява дейност като такъв 12 месеца - делите на 12.
Никой ли няма финансиране за ДА? Дали мога да сложа по-голям процент амортизация?

https://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,20106.0.html
В тази тема n_alex76 е постнала един мнохо хубав материал за финансирането за ДМА. Прочетете го - ще Ви помогне. Там буквално е записано :
"В Данъчния амортизационен план (ДАП) съгласно ЗКПО тракторът следва да се заведе по покупната му стойност (100 000 лв.), намалена с финансирането (30 000 лв.), или за 70 000 лв. Активът следва да се амортизира в съответствие с възприетата амортизационна норма за данъчни цели."

За  целите на ДАП и финансирането ще се съобразите с нормите на ЗКПО.
1.трябва ли да се отразява чисто счетоводно тази печалба?
Не
2. как се начислява данъка (в общия случай е 123/452), когато е на загуба?
По същия начин - 123/452

Ако е земя това е статията, защото на земята не се  начисляват амортизации и сумата се приема веднага за приход.В случая дареното ДМА е оборудване затова е казуса

Искате друг отговор може би, но дали е земя или оборудване не виждам да има разлика. :smile1:
Все пак питате за дарение, а не за финансиране по програма за закупуване на ДМА, където е това, което търсите.
За да очакваме коректност трябва да предлагаме и ние такава. :smile1:
След време нечекналите това обстоятелство ще споделят има ли някакви проблеми от страна на НАП впоследствие.  :smile1:
Моята логика е, че когато сумата е дадена като разчет и се възстановява от съдружника вече не говорим за разходи, защото такива няма. И съответно тези суми не попадат в разходите за лично ползване.

Да, няма разходи за лично ползване в този случай, но ... ще се повторя отново със същия цитат от по-горния пост :
"" Работодателят/възложителят трябва да избере дали:
• ще се самонатовари с данък за личното ползване на негови активи респ. персонал или
• ще остави нещата, както бяха досега:
-        непаричният доход под формата на лично ползване на активи, респ. персонал да се облага като доход на физическото лице по реда на ЗДДФЛ или
-        лицето да заплаща по пазарни цени ползването на съответните активи, респ. персонал." "
Да, ако това е сума за неплатени заплата по ДУК и осигуровки по ДУК за сметка на работодател .
 ...а как отнасям неплатените разходи за дук в опр и баланс

В ОПР са си разход, в баланс - гледате салдата по съответните сметки и съответно ги отнасяте в задължения за възнаграждения и осигуровки .
В ОПР попълвам -571.30 / което ми е 10 % от неплатените осиг. и заплати ДУК / във графа извънредни разходи ли  или в други разходи.

Прочетете първо СС 12 за данъци върху печалбата - вижте т.6.3.
В баланса нанасям активите 571.30 в графа отсрочени данъци и в пасивите нанасям  текуща печалба данъчната.

Данъчната печалба фигурира само в ГДД. В баланса е само счетоводната печалба.