само допълвам :

данъчни амортизации : от началото на месеца на въвеждане в експлоатация или от началото на следващия месец
Понеже не уточнявате за счетоводни или данъчни амортизации е питането :

данъчни амортизации : от датата на въвеждане в експлоатация

ЗКПО
.............
Начисляване на данъчни амортизации
Чл. 58. (1) (Доп. - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Начисляването на данъчна амортизация започва от началото на месеца, в който данъчният амортизируем актив е въведен в експлоатация или от началото на следващия месец. Датата на въвеждане в експлоатация следва да е документално обоснована.


счетоводни амортизации

от цитирания по-горе СС4

при покупка - от месеца, следващ месеца на придобиване
при придобиване по стопански начин - от месеца, следващ този на въвеждане в експлоатация

Не, става въпрос за ЕТ, само д.1

Подайте си две Д1 - няма да имате проблем . Реално Д1 се подава до 30.04.2016 за 2015 г..
Закон за адвокатурата
........................ ...............
Чл. 57. (1) (Доп. - ДВ, бр. 53 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Адвокатите, както и адвокатите от Европейския съюз, трайно установени на територията на Република България или временно упражняващи професията при условията на чл. 19г, могат да образуват адвокатско дружество. Адвокатското дружество е юридическо лице.
А едновременно няма ли да подавате и обр.6 ?
Дай боже всекиму такъв ДУК от 7000 лв. !  :smile1:
Попитах така, че в един момент се замислих да не би да правят ДУК всеки месец - месец за месец , за да избегнат банката хехех..... :yes3:
А Вие защо мислите, че може ?
ЗДДС
Скрит текст :

Постъпвате точно, както сте описала. Не уведомявате НАП / това е само за неправилно отразени в регистрите документи / и всичко е съобразено с чл.126 ЗДДС. :good:
Имам майка,която е по майчинство втората година.
.......
 Чудя се дали да удържам здравни и ДОО. Мненията,които изчетох са долу горе 50:50.

Всъщност големият въпрос тука е дали лице, което е в отпуск за гледане на дете до 2 години и този период е признат за осигурителен стаж се счита за "неосигурено на друго основание" . И отговорът му според Вас определя и Вашето решение. :smile1:
Не съм срещала официална позиция на институциите по въпроса, но моето мнение е, че следва да удържате осигурителни вноски в този случай.
Пише се брутната - тя е и изплатената. Изплащате я на две части - чиста сума за изплащане на работника и ДДФЛ платен към бюджета , който си е за негова сметка. :smile1:
дали да не направя един договор за безвъзмездно ползване
ЗКПО
................
Отклонение от данъчно облагане
Чл. 16.
................
(2) За отклонение от данъчно облагане се смята и:
...............
2. договорите за заем за послужване или друго безвъзмездно предоставяне за ползване на материални или нематериални блага;


Хубава и спокойна вечер :)

Подобно ! :smile1:
Според мене всяко лице - съдружник в дадено дружество, което упражнява дейност в същото без значение  каква е тя следва да се осигурява. Ако лицето извършва дейност като съдружник извън управленската следва да е СОЛ / . Ако извършва единствено управленска дейност може да е с ДУК или СОЛ / или и двете / . Ако лицето - съдружник и управител - извършва само управленска дейност, няма ДУК или договорено възнаграждение за управленската си дейност, то същото това лице следва да е СОЛ.
Не засягам варианта с трудов договор, защото не е предмет на питането.
Или с две думи мнението ми по въпроса - да, следва лицето да се самоосигурява.
ще продаваме книги , закупени директно от автора.
Проблемът е , че авторът е физическо лице и трябва да измисля начин -документално обоснован , за да закупим тези книги и да ги препродаваме.

Не измисляйте нищо .  :smile1:
Лицето, издаващо и продаващо книгите си би следвало да Ви издаде документ с реквизитите по чл.7 ЗСч. .
1. Едно придружително писмо- в него отбелязвам един брой опис на хартия.
2.Един опис като в него описвам болничните и приложение 15-2 бр. и  приложение 7-1бр.


В придружителното писмо отбелязвате в т.1. Общ брой приложения към болнични листове (включително допълнително представени) - 3 броя. В самото придр. писмо не се отбелязва, че представяте опис специално - тази информация се съдържа в т.12 от писмото .
Можете да ги занесете и сега, след като вече са представени. За всеки болничен правите по едно приложение 15 / както вече описахме по-горе / като към единия маркирате и декларацията за банкова сметка и в придружителното писмо ще имате три представени Приложения.
" Но за сега е така не работи нищо извън България."

Дали да не се хванем за думата и да ни зарадва косвеното "признание", че все пак има нещо, което работи в България ?  :ok:

Иначе дано нещо се промени за Вас в добра посока. :smile1:
Ако подавате едно приложение 15 то в първата клетка е 1, а във втората поредният му номер / за този болничен лист / също 1. В описа ще имате 1 бр. приложения / болничен не носите и в описа не излизат брой болнични - те са вече подадени от лекаря / .