да се чете :
 Ако договорът е сключен за 8 часов работен ден и не е упоменат броя на работните дни за месеца по програмата без значение дали уплътнявате работното време на лицето ще следва да му изплащате все едно е отработил всички часове / дни за месеца.
"Този Втори ТД е по проект за две години за 17.5 дни работа всеки месец по 8 часа дневно с определена дневна ставка примерно 100 лева 
счита ли се това СОРВ"

Не, не се счита.
"може ли по първия основен ТД да остане на 4 ч. работен ден а по допълнителния ТД да бъде на 8 часа "
Да, може.

"как ще се подават Д1 по двата договора- ?"
в Д1 основният с 01, а другият 04.

За дните да кажат по-запознатите колеги. Ако договорът е сключен за 8 часов работен ден без значение дали уплътнявате работното време на лицето ще следва да му изплащате все едно е отработил всички часове / дни за месеца.
Нещо не разбирам аз описаната ситуация...
Въпросната фирма "управлява приходите от реклама "  - т.е. те извършват услуга на вас и Вашата фирма им дължи възнаграждение за тази услуга. Това разбирам, но не виждам как се "вързва" с това обяснение / ако е правилно / факта  , че те превеждат на Вас пари вместо Вие на тях. Едно е да кажете, че Ви превеждат по-малко пари с размера на КИ, а съвсем друго, че получавате от тях пари на стойността на КИ.
Може би Вие не обяснявате нещо, както трябва ?
Няма възнаграждение за личен труд. :blush:

След като няма възнаграждение за личен труд и лицето не реализира доходи увеличаването на осигурителния доход е безсмислено.
Хиксчето добре е обяснила нещата, а и тука има много теми по този въпрос. :smile1:
те ни издават кредитно известие и на база на това кредитно известие ни превеждат сумата по банка.

И сумата, която получавате е равна на тяхното КИ ли ?
Здравейте !
Разгледайте този материал, чийто източник е ТИТА - мисля, че ще е полезен като познание по темата . Така и няма обаче точен отговор, а по-скоро предлага размисъл за дискутиране на този неуреден от КТ въпрос.

Скрит текст :
...предполагам, че изпращането на автомобила на собствен ход фигурира някъде из договорните документи между двете страни.

Не е задължително, но би могло да го има и това да е в подкрепа на действията Ви. :smile1:
Здравейте ,
предполагам, че изпращането на автомобила на собствен ход фигурира някъде из договорните документи между двете страни.  :smile1:
Бихте могли да издадете пътни листове , документи за командировка на лицето, което ще изпълни тази задача, приемо - предавателен протокол при пристигане на местоназначението.
И в тази и в посочената от Вас дискусия е видно, че проблемът да се даде еднозначен отговор идва от факта, че лицето извън всяко съмнение е данъчнозадължено , но не е изпълнило законовото си задължение да се регистрира по ЗДДС. Все пак обаче остава въпросът с неначисленото в крайна сметка ДДС - никой в посочения вариант не го прави .
Със сигурност може да се намерят аргументи и за и против начисляването на ДДС - в посочената от Вас тема също има отговор за практика на НАП , свързана с начисляване на ДДС.
Ако визирате конкретно моя отговор бих казала, че бих обмислила към момента решението си с оглед на това дали евентуално при съдебен спор имаме шанс да се защитим.
Така или иначе при недостиг на часове си плащате РЗ  все едно си е отработил всички часове.
Чл. 3. (1) Данъчно задължено лице е всяко лице, което извършва независима икономическа дейност, без значение от целите и резултатите от нея."
Т.е. тука е без значение дали има или не регистрация по ЗДДС. Според  чл.21 ал.2-място с изпълнение на получателя.

Принципно това е точно така. Регистрацията по ЗДДС обаче предполага в този случай получателят на услугата да издаде протокол и да си самоначисли ДДС , което без регистрацията по ЗДДС няма да се случи. И става така, че една иначе облагаема сделка остава необлагаема в рамките на ЕС .
ще получа декларация от тях, че са данъчно задължено лице, но нямат ДДС номер. 

Това са несъвместими обстоятелства принципно - едно ДЗЛ от ЕС следва да има регистрация по ЗДДС при получаване на услуга от ДЗЛ от ЕС.
В описания от Вас случай нямате основание за неначисляване на ДДС.
Чл. 18. (Изм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) (1) Сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 за лица с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност, определена с влязло в сила решение на компетентен орган, се намалява със 7920 лв., включително за годината на настъпване на неработоспособността и за годината на изтичане срока на валидност на решението.

(2) Месечната данъчна основа по чл. 42, ал. 2 за доходи от трудови правоотношения на лица с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност се намалява с 660 лв., включително за месеца на настъпване на неработоспособността и за месеца на изтичане срока на валидност на решението.
Как издаващият болничния разбира обективно, че лицето е неосигурено към момента?
(Не знам, питам) :)
Ами сигурно, както разбира и че е осигурен - единият пита, другият отговаря.  Не знам да има обективен начин. После НОИ е на ход.  :smile1:
Мисля, че издаден болничен на лице , което е неосигурено към момента на издаването на болничния е неправомерно действие и противоречи на Наредбата за медицинска експертиза. И няма как да отбележим, че лицето е осигурено за ОЗМ като то не е.

Един линк от дело по подобен въпрос с ясното съзнаване, че съдебната практика може и да е " шарена " и не е гаранция за 100 % отговор / и все пак..../

http://admsudhaskovo.org/2014/apr/VAS/372-13.htm
не искаме неплатен отпуск. неплатен отпуск и самоотлъчка са две коренно различни неща...

като наглася нещата ще пиша пак, ако на някой би му било интересно

При подобен случай - лице в самоотлъчка - носи болничен от третия ден на самоотлъчката. Не го приехме, не го подадохме, не са ни търсили от НОИ да правим каквото и да било. Просто лицето е неосигурено към момента на издаване на болничния и няма право на такъв.
Не съм много наясно с консигнацията, че но какво Ви пречи заедно с КИ да съставите протокол за връщане на остатъка от стоката и още един за предоставянето ѝ на комисионера заедно с новата фактура? И в самия договор да запишете това помесечно приемане-предаване?

 :good:
Попитах от гледна точка на притеснението Ви за санкция. Не виждам изобщо причина за това. Всъщност промяната на чл.127 се отнася за възнаграждение на комисионер . Тука си имате класическа ситуация от две страни - едната предоставя стока, а другата я продава . Всичко си е точно според мене. Издаването на КИ и след това нова фактура за следващия период е единствения начин доставчикът на стоката да не трябва да плаща ДДС на непродадената част от нея , а Вие винаги да имате фактура за намиращата се при Вас стока.
Може ли да се включи в дневника на покупките за м.октомври
Даже е задължително .  :smile1:

необходимо ми ли е да се уведомява НАП.
Не.