ППЗДДС
Чл. 73
(5) (Нова - ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., доп. - ДВ, бр. 24 от 2017 г., в сила от 21.03.2017 г.) Лице, регистрирано на основание чл. 96, 97, 98, 99, 100, 102, 132, 132а или 133 от закона, се счита за регистрирано и на основание чл.97а от закона


Регистрацията Ви е по чл.100 , а не 101 ?
Следва да подавате Д1 чрез ЕИК-а, който е активен с осигуряване. Във Вашия случай или започнете да подавате Д1 чрез ЕИК на ООД или променете ситуацията.

Достатъчно ли е да пусна нова в която ще посоча,че прекъсва дейност.Ако да,трябва ли в полето за осигуряване на посочвам датата на прекъсване на дейността.И после нова декл.с дата само за започване на дейност?

Това , което сте написали по-горе ще свърши работа. Прекъсване и започване на една дата без чекване на осигуряване. Подайте ги една след друга , а не едновременно .
Във файла, прикачен към темата е описана подробно процедурата по възстановяване на ДДС от страни от ЕС .
Вижте от прикачения документ болднатия текст.  :smile1:

https://www.kik-info.com/forum/index.php?topic=22720.0

Иначе в отговори на този въпрос МТСГ дава отговор като  Марпанчето.  :smile1:
Те осигуровките и да се удържат пак ще са за сметка на лицето.  :smile1:
За по-коректен вариант намирам този, при който сумата за получаване е 521,53 лв.
Реално парите при плащане чрез ПОС терминал се получават по банка.
... ЕТ-то вече не извършва дейност.

Като отговорих за ОКД5 за прекъсване на дейност имах предвид това по-горе.
Ако подадете от ЕТ ОКД5 за прекъсване на дейност това автоматично ще направи ЕООД-то активно с осигуряване.
Ако се потвърди от проверката Ви с ПИК , че осигуряването е през ЕТ, а искате да е през ЕООД може би следва да подадете ОКД5 през ЕООД с начало на осигуряване от .....дата и чекване за осигуряване за пенсия или за всички осиг. случаи. Приема се, че до момента е имало само упражняване на дейност без осигуряване през ЕООД - то.
Вижте с ПИК / или електронен подпис / на лицето история на самоосигуряването и дали наистина осигуряването е през ЕТ - то. На ЕТ и ЕООД при подадено ОКД5 ще пише "активен", а на фирмата с осигуряване ще е изписано "активен с осигуряване " . Не мога да съобразя в момента какво точно следва да се направи във Вашия случай , но не става само чрез Д1. Следва и на ЕООД да има текст "активен с осигуряване" , а това става чрез ОКД5.
Посочвате си и данъчната основа и ДДС .
Трябва да имате предвид, че данъчната основа за данъка се изчислява от БТВ , а не от осиг. доход и вероятно това е предполагаемата причина за тази разлика. А в Д1 трябва да виждате и нетното възнаграждение - колко е то ?
Да не би БТВ да е по-малко от осигурителния доход ? Да е 625 ?
Ок,но заведението работи, и когато давам смени по време на офиц.празници,получавам двойно

Именно, защото работите. Получавате, защото полагате труд - неслучайно Ви подчертах този текст от КТ.
Чл. 264. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) За работа през дните на официалните празници независимо дали представлява извънреден труд или не, на работника или служителя се заплаща според уговореното, но не по-малко от удвоения размер на трудовото му възнаграждение.
ЗДДС
Чл. 10. (1) Не е доставка на стока или услуга доставката към приобретателя от преобразуващия се, от отчуждителя или от апортиращия в резултат на:
.......
3. извършване на непарична вноска в търговско дружество;

https://ekspertis.bg/document/view/qanda/142443/0
 Защо да има протокол, нали това е внос?

Вижте чл.13 ал.3 и ал.6 ЗДДС. :smile1: