Подавате нова с правилната сума. Декларацията по чл.55 е на принципа на тази по ЗДДС - валидна остава последната подадена. :smile1:
Вътреобщностна доставка на стока

Отговаря Милена КИРИЛОВА - юрист

Данъци

    Въпрос: Дружеството ни изработва изделия за дружество от Чехия. И двете дружества са регистрирани по Закона за ДДС. Има договореност за изработка на определено количество, като доставките ще се извършват по конкретни поръчки през 2013 г. Договорено е чешкото дружество да преведе авансово 10% от стойността на цялата доставка, като при всяка конкретна доставка да се приспадат полагащите 10% аванс.
1. Трябва ли БГ дружеството да издаде фактура за авансовия превод, при положение че няма данъчно събитие съгласно чл. 25 от ЗДДС и не може да се представи потвърждение за получаване на доставката в изискуемия срок.
2. Може ли в случая да се приложи чл. 25, ал. 7 от ЗДДС и да не се издава фактура за частичното авансово плащане.
3. Правилно ли е фактура да се издава при извършване на действителните доставки, когато реално е данъчното събитие и съответно получаваме потвърждение, че доставката е получена.

   Отговор: Въпреки че става въпрос за "изработка", вие след това продавате въпросното изделие. Следователно вашата доставка не е вид „ишлеме”, а продажба, т.е. ВОД на стока. При аванс за ваша ВОД може и да не издавате фактура. Това е така, защото истинският данъчен документ – фактура, се издава към датата на данъчното събитие, т.е. към момента на изпращането на стоката (изделието) на основание чл. 25, ал. 7 ЗДДС. В ЕС издават понякога и две фактури - при аванса - която не е истинска фактура, и при доставката, което вече е истинската фактура.
Тъй като нямате данъчно събитие при получено авансово плащане за бъдеща ВОД на стока, може да не издавате фактура за авансовото плащане, а да издадете фактура за цялата доставка, след като настъпи данъчното събитие. С оглед прецизност и яснота следва да приспаднете в нея получения 10% аванс.

   Ако все пак решите да издадете фактура за авансовото плащане, трябва да имате предвид, че съгласно чл. 113, ал. 5 от ЗДДС за авансово плащане при вътреобщностна доставка фактурата може да бъде издадена в по-дълъг срок (до 15-о число на месеца, следващ месеца, през който е възникнало данъчното събитие за доставката по чл. 51, ал. 1 ЗДДС). На основание чл. 124, ал. 3 от ЗДДС издадените данъчни документи във връзка с вътреобщностна доставка, включително за получено плащане, се отразяват в дневника за продажбите за данъчния период, през която данъкът за доставката е станал изискуем, съгласно чл. 51 от закона (данъкът не става изискуем към датата на плащането и издаването на фактурата, поради което не се отразява в дневника за продажбите през данъчния период, през който тя е издадена, а през данъчния период, през който настъпва изискуемостта). В този смисъл е и изразеното становище на НАП в писмо № 24-00-27 от 21.04.2007 г. на НАП.
Права сте,  Елеонора Матеева...Моля, не се дразнете, не е било нарочно.

Нещо не разбирам тука - защо  patence се чувства длъжна да обяснява и да се извинява ??????
Няма да те върнат - можеш да ги занесеш/подадеш по всяко време, след като документите са представени.
 Тези продажби например 200лв., отразяваме ли ги в дневника за продажби или отразяваме фактурата, която сме издали с нашата комисионна и начислвно ДДС? Тази фактура в края на всеки месец ли се издава?

В дневник продажби отразявате издадената от Вас фактура за комисионна. Периодичността на издаването е в зависимост от договореното с другата страна.
Точно така, момичета - с ПИК ще си свършим работата. Покрай всичко това обаче разбрах, че ОКД5 може да се подава във всеки офис на НАП - служебно препращат след това информацията към този по лична карта.

Хубав ден от мене !
Контрагентът не може да е митница - вижте си инвойса и кой е доставчика, записан там.
http://www.tita.bg/page/252


№ 96-00-24 от 22.01.2009 г относно прилагане на чл. 33, ал. 1, т. 1 от ЗКПО и признаване на данъчен кредит при фактури за нощувки от хотели.
.

Скрит текст :
 bigdarkmad ,

В чл.70 ал.1 се изброяват случаите, при които независимо , че са изпълнени условията на чл.69 или 74 НЯМА право на данъчен кредит и в частност става дума за "2. стоките или услугите са предназначени за безвъзмездни доставки или за дейности, различни от икономическата дейност на лицето;" .
 По-долу чл.70 ал.3 пояснява, че :

" Алинея 1, т. 2 не се прилага за:
...........
7. транспорта и нощувките на командировани от лицето лица;"

Т.е. нощувките не попадат в обсега на случаите, при които съгласно чл.70 ал.1 т.2 НЯМА право на данъчен кредит. С една дума за тях имаме право на такъв.

Аз тези разходи бих ги дала на разчет и бих възстановила парите на каса . Така няма да има влияние върху счетоводния резултат и няма да се налага преобразуване.
Ако не си възстанови парите за тези разходи са си направо за лични нужди.
Благодаря за отговорите !
В местния офис на НАП са приели една ОКД на лице с адрес по лична карта в София. Сега като се опитвам да направя упълномощаване за ел.подпис ми дава съобщение, че няма такъв Булстат. Явно ще трябва да се изясняваме........Само не знам защо като не трябва приемат и следват проблеми от тези "услужливи" иначе действия.
Имате ли представа дали е възможно подаването на ОКД5 да стане в произволен офис на НАП в страната или е възможно единствено в офиса на НАП по лична карта на лицето ?
Според мене един от двата варианта - или дата след одиторския доклад и преди отказа или дата след отказа. Второто ми се струва най-логично.
Единствено, ако задължителният характер на застраховките ги "извади" от обхвата на чл.204 не бихме ги облагали , но задължителен или не има ли км лично ползване има и "ползване" на застраховката за това време и тука си има едно НО...
       НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
               ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ
1000  София, бул. “Княз Дондуков” № 52, тел: 0700 18 700, факс: (02) 9859 3099


изх. № 20-00-15               ДО
дата 22.01.2016                  ТД НА НАП ……………….

      ДИРЕКЦИЯ ОДОП …………
ПРИ ЦУ НА НАП

   

Относно: данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на използването и отделянето на стоки за лични нужди на данъчно задълженото лице, на собственика, на работниците и служителите

Скрит текст :

"По отношение на предоставен за ползване автомобил за лични нужди, например на собственика, при определяне на данъчната основа в сумата на направените преки разходи се включват както разход за изхабяване, така и направените разходи през съответния данъчен период за стоките или услугите, за които лицето е приспаднало данъчен кредит, свързани с поддръжката, ремонта и експлоатацията на този автомобил. Такива могат да бъдат горива, гориво-смазочни материали и други консумативи, резервни части, ремонт, включително за бояджийски и тенекеджийски услуги, технически прегледи, паркинг, козметика, аксесоари и други. Когато услугата за лични нужди се извършва с използването на собствения персонал, в преките разходи се включват и разходите за възнаграждение на персонала, например при предоставяне на автомобил с водач или яхта с екипаж."

Това указание на НАП третира въпроса от гледна точка на ЗДДС, но бихме могли по аналогия да направим изводи и за данъчната основа при личното ползване - застраховките не са сред присъстващите при определяне на данъчната основа. И аз смятам, че имат задължителен характер и не би следвало да ги облагаме и при лично ползване. Дали ще мине 1 или 100 км за  лично ползване или въобще няма да има такова МПС-то има нужда от 100 % застраховка.
Ама те говорят за "разходи"....

Да, по принцип е така, но ал.2 говори вече и за "суми" . И в тази връзка, ако коментираме разходите за бъдещи периоди май говорим за облагане в годината на счетоводното им отчитане, а не на признаването им за разход.
Не бъркате ли тук? Една сума, която стои на разчет и остава като салдо какво е? Не призната на разход с документ, не е въведен ДА в действие...остава изобщо да не е свързана с дейността и да е изцяло за лични цели, защо сега да се опитват да променят нещо, което отдавна си го има в ЗКПО? Трябва да имаме предвид разходите за бъдещи периоди според мен, за които се опитах да разбера по-нагоре в коментарите какво мислите... :wink1:

 Всъщност не знам дали не бъркам - точно с цел да си изясня и аз повдигнах тази дискусия. Мисля обаче, че ал.2 е за разчетите, както е пояснила в поста си по-горе и gal4eto . Платени суми за лични нужди на собственика и невъзстановени...използв ани пари за лични нужди. Разходите за бъдещи периоди имат също обаче такъв характер - не водят до намаление на счетоводния резултат в годината на счетоводното им отчитане.
(2) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г.) Алинея 1 се прилага и когато отчитането на сумите по ал. 1, т. 1, 2 и 4 не води до намаляване на счетоводния финансов резултат за годината на счетоводното им отчитане.

Всъщност , ако имаме суми на разчет , които не са възстановени от собственика в годината на счетоводното им отчитане ги облагаме без значение, че те биха се възстановили в следваща/следващи години . Хм...