НАРЕДБА ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ПАРИЧНИТЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И ПОМОЩИ ОТ ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ


Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2013 г., в сила от 01.01.2013 г.) Документите по чл. 3 - 5 и 8 се представят в съответните ТП на НОИ в следните срокове:
1. от осигурителите, техните клонове и поделения и осигурителните каси - до 15-о число на месеца, следващ месеца, през който осигуреното лице е представило документите за изплащане на обезщетението пред осигурителя;
2. от самоосигуряващите се лица - до 15-о число на месеца, следващ месеца, през който е издаден болничният лист по чл. 3, съответно до 15-о число на месеца, следващ месеца, от който се иска изплащане на обезщетението с документите по чл. 4 - 5.
Ако само ще управлява е добре с ДУК / щом предпочитате / . Обаче, ако освен това ще върши и друга работа в дружеството - оставете си го СОЛ, защото в това си качество може да упражнява каквато и да е дейност, свързана с дружеството, включително и да управлява.  :smile1:
Колко дни от болничния са за сметка на работодателя и какви осигуровки се дължат за тези 5 дни временна неработоспособност.

Няма дни за сметка на работодател, защото вече няма такъв. Не се дължат и осигуровки от този вече бивш работодател - той само има задължението да представи болничния лист в НОИ.
Промяната на вида на осигуряването става до 31.01. на всяка календарна година - законово не можете да направите промяна със задна дата и следва да си внесете разликата в осигурителните вноски за този период.

http://www.noi.bg/benefits/insurance/1913-singlel

Ако някой от НАП Ви приеме със задна дата ОКД5 за промяна на вида на осигуряването би било на добра воля от негова страна .  :smile1:
Да се поправя - това по-горе не е актуалното указание.

Ето го :
"Попълва се буква "З", когато се подава декларация за заличаване на подадена вече декларация. В тези случаи се попълват т. 1, 2, 3, 4 и 5 (т. 5.1 и 5.2) и 12 от декларацията."

http://www.nap.bg/page?id=204

Ще се попълни и позиция 12 - код за вид осигурен .Така очевидно ще се заличи записът именно за този код - 01 или 12 .
От Указанията за попълване на обр. 1 :
........................ ........................ ................
Попълва се буква "З", когато се подава декларация за заличаване на подадена вече декларация. В тези случаи се попълват т. 1, 2, 3, 4 и 5 (т. 5.1 и 5.2) от декларацията. Когато за един и същ месец осигурителят е подал повече от една декларация за едно лице и се налага да се заличи една от декларациите, първо се подава една заличаваща декларация и след това се подават отново декларациите с коректните данни като основни.

При заличаване не се попълва , както е видно от указанията , код за вид осигурен .

 Сега ако се снабдим с копието, което да е с мокър печат на доставчика и надпис вярно с оригинала, всичко ще е наред нали?

Наред ще е, ако го приведете в ред.  :smile1:

ЗДДС
...........
Чл. 124.
.............
(5) Независимо от ал. 4, регистрираното лице е длъжно да отрази получените от него кредитни известия в дневника за покупки за данъчния период, през който са издадени.

Вижте и чл.75 ЗКПО за коригиране на грешки, ако това КИ променя данъчния Ви резултат.
Вижте и чл.126 ЗДДС в случая.

Корекции на грешки при декларирането
Чл. 126. (1) Допуснати грешки в подадени декларации по чл. 125, ал. 1 и 2 вследствие на неотразени или неправилно отразени документи в отчетните регистри по чл. 124 се коригират по реда на ал. 2 и 3.
(2) Грешките, установени до изтичането на срока за подаване на справка-декларацията, се поправят, като лицето извърши необходимите корекции и подаде отново декларациите по чл. 125, ал. 1 и 2 и отчетните регистри по чл. 124.
(3) Извън случаите по ал. 2 грешките се поправят, като:
1. лицето извърши необходимите корекции в данъчния период, през който грешката е установена, и включи неотразения документ в съответния отчетен регистър за същия данъчен период - при неотразени в отчетните регистри по чл. 124 документи;
2. лицето писмено уведоми компетентния орган по приходите, който предприема действия за промяна на задължението на лицето за съответния данъчен период - при неправилно отразени в отчетните регистри документи.


Благодаря ви за мненията, Марпан, Бобо и ХХХХХ !
Хубав ден ви пожелавам ! :smile1:
Имах преди години един нает работник и се пенсионира юли месец като до тогава беше в неплатен. Бяхме го подавали целия без право на стаж и така и попълнихме документите. Като си ги подаде съответно се почна - защо нямате 30 дни с право на стаж. А той човекът си имаше предостатъчно, та да зависи от един месец и то неплатен. Не искам, казва. Не може да не искате, отговарят. И докато не направихме всичко с корекции и прочие порцедури по обр.1 нямаше мира. та и сега - ще подам корекции за януари и февруари та да са първите дни, но просто се запитах защо пък да са точно първите и защо това право на тези 30 дни да прераства в задължение..........

Прочетох те, ХХХХХ - така излиза, да - 30 дни са стаж и толкова. Само може да се поспори защо да са първите точно.......да не правя примерно корекции, а да ги отразя сега да рече юни и юли.
Благодаря ти, Марпан !
И само да допълня въпроса си в първата му част - това, че лицето има право на тези 30 дни поражда ли задължение при неплатен отпуск да се възползва от това си право или може всички дни неплатен да са без стаж ?
Да се допитам за мнения по следния въпрос :

Наето лице има подадена молба за неплатен отпуск от 01.01.2014 до 31.12.2014 и същият е разрешен от работодателя . След като лицето има право на 30 работни дни неплатен отпуск , които се зачитат за трудов стаж в рамките на една календарна година следва ли тези 30 работни дни да са именно първите 30 работни за годината ?

И в този случай следва да се подаде обр.1 за януари 22 р.дни с код на вид осигурен 01 , за февруари за 8 работни дни с код на вид осигурен 01 и след това кодът на вид осигурен е вече 28 . Правилно ли е ?


Много ти благодаря, че пишеш какво се получава - надявам се да споделиш и крайния резултат . Аз се поразрових , но никъде не намерих текст с указване, че корекция може да се прави в срока на плащане на задължението , но може и да не съм търсила както трябва...Не съм разбирала по този начин обяснението в указанието на декларацията, че промяната се ползва след подаване на декларацията, но знае ли човек.......
Хубав ден ти пожелавам !  :smile1:
Резултатът е : Подадената от Вас декларация по чл.88 и по чл.87а, ал.2 и 3 от ЗКПО е приета.

Графиня Тити , а коригирано ли е задължението за второ тримесечие на същата тази авансова вноска с новата вече сума ?

замислям се какво значи, че промяната се ползва след подаването на декларацията....не ми се е налагало да подавам декларации по чл.88 и ми се иска да си изясня как се държи системата на НАП в случая
Благодаря за включването, не ми остава друго освен да проверявам.

Би ли споделила резултата - може нещо да пропускаме в тълкуването на ситуацията ?
Актуалният и точен текст от указанието на декларацията чл.88 е :

" Срок за подаване на декларацията
Когато с декларацията се декларират промени на авансовите вноски, няма срок за нейното подаване, но промените на авансовите вноски се ползват едва след подаването. За новоучредените в резултат на преобразуване дружества, за които възниква задължение да правят тримесечни авансови вноски в годината на преобразуването, както и за новоучредените дружества, които на основание чл. 83, ал. 3 от ЗКПО са избрали да правят тримесечни авансови вноски в годината на учредяването, декларацията се подава в срока за извършване на първата тримесечна авансова вноска. За приемащи в резултат на преобразуване дружества, когато след преобразуването се променя размера на определените от тях преди преобразуването месечни или тримесечни авансови вноски, декларацията се подава в срока за извършване на първата месечна/тримесечна авансова вноска след преобразуването "

Това положение с коригиране на авансовата вноска е в случаите на новоучредено др-во и то само в срока за извършване на първата тримесечна вноска.
Всичко в ЕС си е точно и днес се появи сумата за АВ с падеж 16.07.2014
Та за това гледам да спазя срока от 1-ви до 15-ти да подам Декл. за намаляне на АВ. И декларацията е приета, но не е отразена.

Такъв срок обаче няма - пак ще се позова на указанието към декларацията.  :smile1:
Не съм съгласна, защото за 1 трим. подадох някъде към 03.04.14 и определената авансова вноска изчезна от задължение.

В указанието ясно пише от кога се ползва намалението - от датата на подаване на декларацията. А дали не е изчезнало задължението за първо тримесечие в резултат на някакво друго плащане ? Единната сметка правилно ли отразява задълженията ви в момента ?
Намалението ще е за третото тримесечие.

 :good:
Ако правилно те разбирам, като задължение би следвало да изчезне след 01.07 ?

Мисля, че задължението за второ тримесечие ще остане, а намалението ще бъде вече от 01.07.2014 .