" Може ли без да му се отправя предизвестие и когато му дойде времето да се освободи поради изтичане на уговорения срок? "


Точно това и трябва да се направи.
" Нали касовият апарат занулява след пускане на дневен финансов отчет и на другият ден започва от 0.00 "

Зануляването следва да го разбираме като отчитане на оборота - на следващия ден не отчита оборот от предходен ден. Касовата книга е друго нещо - там може да си има салдо от предходен ден .
Да, нулев доход от работодателя и в служебната бележка, издадена от него.
" .......трудова злополука и професионална болест и безработица........."

Този текст от цитата не се отнася за СОЛ, защото СОЛ не плащат суми по тези фондове .
При всяко положение трябва да проверите и да изискате документ за служебна дерегистрация на ЕТ и в случай, че същата преминава към ФЛ да подавате нулеви вече на лицето.
Да и на двата въпроса, а осчетоводявате за разход цялата сума по фактурата за гориво - включително ДДС-то.
Тези 10 години са му осигурителен стаж и е необходимо да му бъде издадена и заверена от НОИ осигурителна книжка.
" Мога ли наистина да я освободя по този член, преди изтичане срока на изпитване, без да съм в нарушение на законодателството "

Всъщност основното при освобождаването е причината - дали е по взаимно съгласие / примерно / или не сте доволни от работника и желаете да го освободите по чл.71 от КТ. Все пак основанието за прекратяване на трудовия договор е и носител на някаква информация и е желателно тя да е достоверна.
Не трябва да посочвате това , а само горе в началното каре , че упражнявате дейност и долу само датата на началото - вече веднаж е посочено , че осигуряването е за всички осигурителни случаи - в другата фирма.
В декларацията няма опция за избор от коя фирма ще се осигурява СОЛ , защото това става по ЕГН - само отбелязва , че започва дейност и съответната дата .
Ако ставаше дума за лек автомобил мога да си представя извършването на управленска дейност с него - ползването му от управителя за пътувания, свързани с управлението на фирмата и попълнени за това пътни листове , но извършването на управленска дейност с камион ми е малко несвойствено......Все пак , ако камионът се ползва от управителя на фирмата за пътувания, свързани не с основната дейност на фирмата, а с управленски задачи ще дължите и окончателен данък .
ЗДДС
...........
Ограничения на правото на приспадане на данъчен кредит

Чл. 70. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.; изм. и доп., бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) (1) Правото на приспадане на данъчен кредит не е налице, независимо че са изпълнени условията на чл. 69 или 74 , когато:
1. стоките или услугите са предназначени за извършване на освободени доставки по глава четвърта;
2. стоките или услугите са предназначени за безвъзмездни доставки или за дейности, различни от икономическата дейност на лицето;
3. стоките или услугите са предназначени за представителни или развлекателни цели;
4. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) е придобит или внесен мотоциклет или лек автомобил;
5. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) стоките или услугите са предназначени за поддръжката, ремонта, подобрението и експлоатацията на мотоциклети и леки автомобили по т. 4, включително за резервни части, комплектовка, горивни и смазочни материали;

Ако по документи става дума не за леки автомобили, а за камиони то имате право на ДКредит за горива, рез. части и ремонт на камионите.
Да, макар и без дейност ООД публикува ГФО в ТР. Да не е обаче съвсем празен - все някакъв капитал има поне ...........  :give_rose:
Точно така - удържаният ДДФЛ при плащането първо тримесечие се декларира в декл. чл.55 до 30.04.2013 г. независимо за кои месеци се отнася.
нещо полезно по темата
http://sotirov.info/index.php?page=polzvane-prednaznachenie-imot-ofis-sklad-use-property-office-warehouse

http://www.geoimot.com/index.php?lang=bg&page=FAQ&faqId=45

На практика тази процедура по промяна на статута на имота, използван за офис едва ли е прилагана масово. Все пак има законови изисквания, главно касаещи взаимоотношения със съседи, ако имотът е в жилищна сграда и по-точно доколко този офис създава безпокойство за тях в повече от обичайното.
"  Трябва ли да подавам и Приложение № 5 към чл. 6, ал.5 "

Да, трябва, както и обр.6 за 13.2012 г. , в който се попълват всички осигурителни вноски за годината - авансово внесени и тези за довнасяне по ГДД, ако имате такива.
Срокът за подаване на декларации обр.1 за 2012 г. без за това да Ви е необходимо предписание от НАП или НОИ е 30.04.2013 г. - т.е. утре. Въпреки, че е извън определените за това ежемесечни срокове този до 30.04.2013 е последният възможен без да се налага преди това да уведомявате контролните органи за пропуска да бъдат подадени тези декларации.
Успех ! :smile1:
Независимо, че сте съдружник трябва да отговаряте на изискванията за съставител на ГФО съгласно Закона за счетоводство . Обстоятелството, че сте съдружник не променя условието, че трябва да сте в определени правоотношения с предприятието. Най-малкото е да се самоосигурявате в това си качество и като съдружник, полагащ личен труд и отговарящ на изискванията на ЗС да сте и счетоводител на същото.
да побутна темата :)