Я, как ги направи тези човечета - готини са .

/ 🏃🏃🏃🏃 - освен с копи пейст /
Касовият апарат е за даден обект - два обекта - два касови апарата. С ръчни касови бележки може да работите, ако спре тока или се повреди касовият апарат, за което впоследствие ще трябва да имате документ от сервизната фирма.
Как ще го посочите като скрито разпределение на печалбата, ако е осчетоводен като служебен аванс ??? Аванс ли е или не ?
Като сте го дали за служебен аванс ще правите авансови отчети след представяне от негова страна на фактури и други разходооправдателни документи и ще го отчете във времето.
Все се питам откакто се попълва тази справка ние ли сме тези , които ще обявим скритото разпределение на печалбата или ще квалифицираме дадени суми като такива...
http://www.bgstuff.net/zakoni-i-normativni-aktove/danyci/9345-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82

Следва да регистрирате фирма при условие, че ще осъществявате дейност с ”Вендинг автомат”, Ви уведомяваме за следното:

Скрит текст :


Няма как да сте без касов апарат към кафемашината , кат о и неизбежно е осигуряването Ви. Можете да се осигурявате като физическо лице - вижте Наредбата за самоосигуряващите се лица чл.1 ал.5

"(5) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 15 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) За лица, упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност по регистрация, се считат тези, които упражняват дейност:

1. (доп. - ДВ, бр. 91 от 2003 г., доп. - ДВ, бр. 15 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) на основание на предварителна регистрация, определена с нормативен акт - нотариуси, адвокати, експерт-счетоводители; лицензирани оценители, експерти към съда и прокуратурата, медицински специалисти, застрахователни агенти по чл. 164, ал. 1 от Кодекса за застраховането и други;

2. (изм. - ДВ, бр. 33 от 2013 г., в сила от 01.01.2013 г.) за която подлежат на облагане с патентен данък и не са еднолични търговци;
Няма преобразуване с осигуровките при възнаграждение на ЛТ на СОЛ
:good:
Пояснението е много на място доколкото осигуровките на СОЛ не са разход, за да преобразуваме с тях. Преобразува се само с осигуровки по неплатени доходи на ФЛ , различни от СОЛ .
 има ли как от самата държава да засекат, че в дневниците тук в Б-я е декларирана фактура, която е преправена без да бъдат уведомени ...

Всъщност нали точно Вие уведомявате данъчната служба в съответната страна за издадената от Вас фактура с подаването на VIES декларация ? Те пък си декларират тяхната фактура като си подават СД ЗДДС и засичането е налице - предполагам софтуерът върши тази работа безотказно . :smile1:
Благодаря за отговорите, а ще има ли проблем ако посоча към 31.12.16 дохода за м.12 като платен, въпреки, че осигуровките са платени през м.01.2017 ?

Ако посочите дохода за платен не преобразувате нито с него, нито с осигуровките . С осигуровките се преобразува само, ако се отнасят за неплатен доход на физическото лице.
Не връщаме намалението на ДАП от 2015 г., тъй като са минали само 11 месеца между датата на преустановяване на експлоатация на ДМА и датата на следващо въвеждане на ДМА.Правилно ли е?

Да, правилно - за справка чл.59 ал.1 ЗКПО.
Единственият данък печалба , който се начислява е единствено и само върху данъчната печалба .
Виж справката за обвързани суми, преведени през годината.

Нищо никъде. Ще чакам - може още да не се е отразила информацията въпреки , че Д5 е приета.Какво ли друго ми остава...
Подадох декларация 5 за СОЛ-пенсионер за период 03-04.2017 . Получих съобщението, че е приета. Въпросът ми е кога се визуализира задължението за месеците / в случая / 03.2017 и 04.2017 , защото към момента не ги виждам в справката за задълженията. То е ясно, че няма да са задължения в смисъл неплатени, защото лицето вече е внесло парите, но би трябвало да ги виждам все пак в справката за задълженията и плащанията.
Много благодаря ,   n_alex76 . Заслужава си човек да я прочете внимателно, защото съм сигурна , че има какво да научим от нея. Може и полезна дискусия да се получи, но нека всеки я прочете първо .
Това според мене няма отношение към обстоятелството, че имате /евентуално/ разход за лични нужди.Питате дали има данък уикенд и дали се прави Протокол . Данък уикенд - да, протокол / вече е свързан с начисляването на ДДС / - не.
А защо да няма, ако имате формиран разход за лични нужди ?
Мисля, че си разбрах грешката. Прикачила съм декларацията от другия родител, но не съм избрала от менюто, че е точно този вид, а съм я избрала като други документи. Гледам и не виждам...

Хубав ден пожелавам на всички !
ЕТ не подават ГДД чл.50 , когато нямат дейност. 1010 А е за юридически лица.
Много Ви благодаря за включването .Точно това правя и аз, но нещо явно не е както трябва. Подавам по електронен път. Попълвам образец 2005 и отбелязвам, че подавам 1 бр. декларации от другия родител. Съответно тази декларация от другия родител съм я прикачила....
Благодаря за бързият отговор, но се чудя дали тогава не трябва да се подава декларация по чл.92 (образец 1010 А) за фирми без дейност.

Вие въобще прочетохте ли кой подава тази декларация ? Дали тя въобще се отнася за ЕТ ???
Имам нужда от малко помощ. Попълвам образец 2005 - за данъчни облекчения за деца.Децата са две, попълвам съответно всичко за тях, както си му е реда. Стигам до част III - документи, приложени към декларацията / тази за детските / . В ред 1 отбелязвам, че прилагам декларация от другия родител и вписвам  брой. При проверка и подаване ми дава съобщение :

" Декларация от другия родител (приемен родител, член на семейство на роднини или близки), че за 2016 г. същият няма да ползва данъчното облекчение по чл. 22в от ЗДДФЛ не съответства на броя отбелязан в т. 1, Част III от Образец 2005 "

Децата са две, декларацията от другия  родител е 1 - къде греша, не знам. :(