Тази отчетна стойност напълно отговаря на определението за счетоводен разход / в случая от взаимоотношения със свързани лица / . Ако имате подходящата аналитичност и можете да извлечете тази информация би било редно да се посочи. Не мога да си представя колко трудоемко би било, ако става дума за оборотен магазин , където се продават и същите стоки от други фирми. Трябва специална отчетност за точно тези ли да има... в името на "Справката " ...
А за кои случаи според НАП е предвидена възможността "физическо лице с Булстат"?

И аз си зададох същия въпрос. Всъщност това не значи, че следва да посочим Булстата, а като код да се посочи този на свободна професия / примерно / . Когато физическото лице е без Булстат ще следва да се посочи съответния  код на доходи от извънтрудови правоотношения. В единия случай лицето с Булстат няма да декларира , че е получило доход от нас, но лицето с код 307 ще декларира източника на дохода и ще се направи засечка.
Това така на прима виста...може и да не съм права.
Само да попитам - кое точно от Указанията към самото приложение не е ясно ? Сигурна съм, че едно прочитане ще даде необходимите отговори.
Тази година отново ще подадете и това ще е последно до евентуално започване на дейност.
Добре той ще сътрудник с някакъв дял , и управител самоусигуряващо лице,  аз само съдружник без да съм управител

Е, явно не става въпрос за ЕООД. Човекът се ориентира в ситуацията.  :smile1:
След като не е правено изравняване, не бих чекнала че е основен работодател

А как това прави от основния работодател неосновен ?
Добре той ще сътрудник с някакъв дял , и управител самоусигуряващо лице,  аз само съдружник без да съм управител и без да извършвам трудова дейност в фирмата . Тогава усигоровките за месец са само 40 лева.

Съдружник - така я наредихте вече работата.  :good:
никога не бавим така плащания и почти винаги всички осигуровки се прихващат и ни връщат пари по сметка.

За плащане на осигуровки си има определен срок и той няма връзка с това кога ще Ви прихванат ДДС за възстановяване с дължими осигуровки. Не следва да обвързвате едното с другото от гледна точка на спазване на срокове.
становище от НАП за дивиденти и наем над 10 000 лв.
http://nraapp03.nra.bg/cms5/apps/wqreg/cache/15840?page=0


Много благодаря ,  Magrat !!! :flowers:

" Когато обаче дивидентът се изплаща въз основа на различни решения за разпределение на дивидент, взети през годината то всяко едно от плащанията на дивидент няма да се разглежда като част от обща парична престация, тъй като всяко едно от плащанията се основава на отделно решение на общото събрание на съдружниците.
Е, това, че са начислени в този период не ги прави изплатени.  :smile1:
Благодаря Ви!Да уточня през 2019 са изплатени заплатите от 12.2018 до 11.2019 и това формира облагаемия доход за 2019г.Правилно ли съм разбрала?

Да, точно така. :smile1:
Здравейте ,
независимо как програмата Ви генерира файла за СОЛ и как включва осигуровките лицето има право при подаване на ГДД , както и Вие отбелязвате
 
 когато подавам ГДД по чл. 50 - не би ли следвало да се посочат внесените осигуровки за 12 месеца
В крайна сметка дори и да има доход от личен труд само няколко месеца през годината СОЛ има право да си ползва всички лични осигуровки като ги използва и за други доходи.
На практика като говорим кои осигуровки следва да включим в 73/6 само искам да отбележа , че това не трябва да са осигуровки за предходни години. Дори и да не включите в 73/6 всички осигуровки на лицето то има право да ги ползва в пълен размер в ГДД.
 delphine, члена по който са прекратени договорите е  "работодателят преустанови дейността си",

След като фирмата не се прекратява юридически независимо, че няма дейност майката не може да бъде съкратена.
А защо  ГДД, нали до 31.01 се прави изравняване от работодателя?

Ако работникът не е представил служебна бележка / не е задължително вече/, ако поради друга причина не е направено преизчислението или неправилно е изчислен данъка...
Дилемата е какъв да бъде документа за изплащане на възнаграждението - разходен касов ордер или сметка за изплатени суми? Досега сме издавали втория документ на лицето, но има писано в темите, че някои издават РКО. Кое е правилно, бихте ли споделили? Освен това СОЛ-а вече не издава документ за труда си, т.к. не поподава в обхвата на чл.9, ал.2 от ЗДДФЛ, а и служебните бележки не са задължителни.

Прочетете темите, които се съдържат в тази, която е в отговора ми по-горе. Ще разберете всичко като четете и вникнете / има и препратки към закони / - въпросът е обширен, не питайте на парче. Няма смисъл да си изяснявате откъслечно и едно по едно нещата.
Не, преобразуването е само за доходи на физически лица от извънтрудови правоотношения.

Да се изразя по-точно - с дължими суми към физически лица по трудови правоотношения не се преобразува финансовия резултат. :smile1:
Ако става дума за прекъсване на дейността, а не за юридическо прекратяване на фирмата за работничката нещата си продължават - не може да бъде прекратена и си подава за нея всичко, което се изисква за майка с дете до 2 г. до изтичането на 2 г. на детето..
Не, преобразуването е само за доходи на физически лица от извънтрудови правоотношения.