Или да подам Д6 редовни данни в увеличение за м.01, 2020 в т.9 и в т.18 31.01.2020.

Това е правилния начин. Вероятно ще се появят лихви . Други последствия едва ли ще има.
не е подавана основна гедишна

След като лицето е СОЛ ГДД трябва да бъде подадена по електронен път. Не знам дали системата ще позволи - по-вероятно да. За глоба - да, "полага се " и рискът си е реален. Дали , ако не подадете ще забележат, че има пропуск - може би да като се има предвид подадената справка чл.73/1 няма как да минете между капките. 
Основна подавана ли е ?
"пластмасова надстройка" ... за около 2000 лв.
...
Ще бъде ли правилно ако я изпиша директно за разход, или да начислявам амортизации като самостоятелен актив.

Със сигурност можете да си отговорите на въпроса сам/а.  :smile1:
Колко е прагът на същественост за счетоводни цели ?
Здравейте, как отчитате счетоводно приходите от компенсациите 60/40

Прочетете темата - тя дава отговор на въпроса Ви.
Свободна професия, в майчинство, извършваща дейност извън обхвата на тази, за която е регистрирано, в размер под МРЗ за страната. Попълва ли Т1

Според мене и в двата случая - и когато доходът е от дейност, за която лицето е регистрирано като СОЛ и за доход от различна дейност следва да се попълва Т1. Не знам как се "съвместява" фактът, че лицето е избрало да се осигурява за ОЗМ / след като е СОЛ / с написаното в писмото, че върху този доход не се дължи ОЗМ.
Чл. 126. (1) Допуснати грешки в подадени декларации по чл. 125, ал. 1 и 2 вследствие на неотразени или неправилно отразени документи в отчетните регистри по чл. 124 се коригират по реда на ал. 2 и 3.
(3) Извън случаите по ал. 2 грешките се поправят, като:
2. лицето писмено уведоми компетентния орган по приходите, който предприема действия за промяна на задължението на лицето за съответния данъчен период - при неправилно отразени в отчетните регистри документи.

 Според мен е необходима корекция на Д1, защото въпреки че тези 60 дни неплатен отпуск влизат в сила от 14.05.2020 г., те важат за цялата 2020 г.

Споделям това мнение. Даже съм направила и корекции за тези случаи, които имам. Този отговор на НАП е просто едно прехвърляне на топка между институции и чиновници, които не искат да се ангажират с мнение. Аз не виждам да има някакво противоречие в Закона - да, приет е на 14.05.2020, но ясно е казано, че става дума за неплатен за 2020 - цялата.

Който има съмнения - да изчака, но не виждам какво .
Четейки закона оставам с убеждението, че трябва да признаем за стаж НО 30 р.д. непосредствено след след ония 30 р.д., които вече сме признали.

Напълно подкрепям това мнение - първите 60 дни НО са тези, признати за стаж.
В обнародвания в ДВ закон, с който изменят КТ и КСО. Последния параграф.

Всъщност какво казва последният параграф - това , че законът влиза в сила от 14.05.2020. И този същия Закон определя, че "§ 16. (1) Неплатеният отпуск по чл. 160, ал. 1 от Кодекса на труда до 60 работни дни, ползван през 2020 г., се зачита за трудов стаж." без да поставя изискване кога в рамките на 2020 да е ползван този отпуск. Аз така го разбирам.


 / Дали би било законосъобразно едно лице да излезе в неплатен отпуск от 13.03.2020 до ...04.2020 - 30 работни дни, после да е в неплатен без да се зачита за стаж до 14.05.2020 и, ако има продължение този неплатен след 14.05.2020 да е отново признат за стаж ? /

§ 16. (1) Неплатеният отпуск по чл. 160, ал. 1 от Кодекса на труда до 60 работни дни, ползван през 2020 г., се зачита за трудов стаж.
(2) През 2020 г. за осигурителен стаж по чл. 9, ал. 2, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване се зачита времето на неплатения отпуск до 60 работни дни.

Не виждам никакви ограничения, свързани с времето на ползване на НО и причините за него.
Само че пише "През 2020 г. за осигурителен стаж...", което предполага за цялата година, а не след 14.05.

И аз така мисля.
Здравейте ,
не бях попадала на такъв точно вариант , но не ми се вижда много издържано да се дели на 3 целия доход за годината. Ако това безработно лице примерно получаваше от януари до декември включително и обезщетение за безработица и този доход по граждански договор нямаше и лев да плати за изравняване, а сега се опитват да ни убедят , че е редно да изравнява върху цялата сума . Не намирам и аз текст в подкрепа на противното на НАП мнение.  В Указанията е написано " - сумата в ред 13, формирана от облагаеми доходи, подлежащи на данъчно облагане съгласно данните от данъчната декларация " - все едно всички . Избягната формулировката за доходи на лицето в качеството му на безработно по чл.40/5.
Така де.  :smile1:
Може да иска да има различни ДАП и САП /  едва ли , ама кой знае / .
Закупен телевизор за 799лв, обща стойност,месец преди регистрация по ДДС, заведен е като ДМА, но след като ще теглим данъчния кредит, Данъчната основа е 666-.67лв., мога ли да о заведа като пазход за материали първоначално?

ЗКПО
Чл. 61. (1) (Предишен текст на чл. 61- ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Стойностите на данъчния амортизируем актив не се променят при:
4. регистрация или повторна регистрация по Закона за данък върху добавената стойност
С други думи неясно ми е, ако фирмата получател е регистрирана по ДДС в БГ и услугата не попада в изключенията, то мястото на изпълнение е в БГ, има ли тогава значение, дали доставчикът е регистриран или не е - все действам с протокол и самоначислявам ДДС?

Няма никакво значение - важното е дали доставчикът е данъчно задължено лице по смисъла на ЗДДС. Ако е такова правилно сте отбелязали, че издавате Протокол и си самоначислявате ДДС.
" Искам да знам, ако днес му подам прекъсване, то ако се възобнови дейността след 20дни дали може да се подаде възобновяване "

Да.
Принципно - осигуряването е функция на упражняването на дейност. Има дейност - има осигуряване. И няма регламент или ограничение за това колко пъти ще се регулира този процес. Всичко зависи от дейността на физическото лице, възможността и желанието му да я упражнява.
Има вече извънреден брой на Държавен вестник, № 44, страница 7, параграф 16, ал. 1 и 2

Много благодаря за инфото !