дали трябва да са промени в обстоятелствата и какво точно?

След като сте подали, че трябва да получава 50 на сто майчинство сега промени в обстоятелствата  - прекратяване на трудовото правоотношение.
Да,delphine,това имах пред вид.Притеснявах се да не би да трябва да има договор.

Ако това става с ел.подпис на самия ЗП или с негов ПИК то няма следи от това дали някой друг извършва тази дейност. Ако обаче това става с ел.подпис на счетоводителя е обяснима загрижеността Ви .  :smile1:
Всъщност какво питате точно ? ФЛ вероятно не прави само ДДС-то си и не го подава, а това го прави "човек с когото ЗП живее на семейни начала" . Може би това лице подава и декларации в НАП за ФЛ-ЗП - с една дума обслужва счетоводно този ЗП макар и да не се налага да е съставител ? И мисля питате дали това лице може да върши тази дейност безплатно ?
Здравейте!Законно ли е  да се води счетоводство на Земеделски произдодител-ФЛ без заплащане

https://www.tita.bg/page/470

Скрит текст :

Относно законността на подобен отговор погледнете и чл.16 ал.2 т.2 от ЗКПО.
за заплатите и осигуровките от работодател към тях вижте кои служители са заети и в стопанската и нестопанска дейност едновременно
 т. е. само на тези служители?

Само за тези служители ще приложите чл.30 ЗКПО, а за другите ще си отнесете разходите по съответна дейност стопанска или нестопанска, когато могат да бъдат категорично отнесени към една от тях.
Чл.30 ЗКПО визира всички тези разходи, за които няма точен измерител към коя дейност могат да бъдат отнесени и съответно точно изчислени. В такъв смисъл си огледайте разходната част и конкретно за заплатите и осигуровките от работодател към тях вижте кои служители са заети и в стопанската и нестопанска дейност едновременно.Тази прецизност е необходима, защото за стопанската дейност дължите данък и не е без значение дали ще сложите там на 100 процента някой разход и ще си намалите печалбата или ще прецизирате разхода по реда на чл.30.
Касиера събира и членски внос и издава фактури за наема и взима парите от наема или с една дума тя се занимава с това. Така описано и в двете ли дейности? Нещо съвсем се обърках.

Да, прилагате чл.30 ЗКПО.
Аз и в неделя начислявам... :smile1:
В тези неразпределяеми разходи влизат ли Разходи за заплати, разходи за осигуровки на служителите? Тук влиза касиера, които няма как да го разделя и на счетоводителя които е бил на граждански договор седем месеца.

След като ЮЛНЦ извършва и стопанска и нестопанска дейност е важно дали може да се определи тези служители в коя от тях са заети или евентуално са заети и в двете дейности / за счетоводителя със сигурност е така /. Примерно касиерът може да събира само членски внос или  да работи само на даден обект със стопанска дейност. Ако е зает и с двете задължения тогава можем да насочим разходите му за заплата и осигуровки от работодателя към разходите, които следва да бъдат разпределени между двете дейности съгласно ЗКПО.

Честит празник !  :give_rose:
И каква грешка изписва ?
доп. Да, написала сте. Според мене обновете отново Д1/6.
Последната актуална версия за Д1/6 ли ползвате ?
В 2017  само в дневник за покупки 02/2017
4531/499 или 453*    20

Може да споделите после дали е минала така подадена СД ЗДДС без данъчна основа в дневник за покупки. :smile1:
а аз имам пълномощно от тях само като съставител на ГФО.

Искате да кажете, че нямате упълномощаване да подавате декларации по електронен път ли ? Иначе не разбирам какво значи пълномощно като съставител в смисъл, че за да си съставител не изисква точно пълномощно...
Много ти благодаря, дано го убедя да си изплаща личен труд.Тогава възнаграждението ще му е разход, а осигуровките ще се приспадат преди данъка, нали? За тоя пусти данък се е заинатил  :blink:

Осигуровките са си за сметка на СОЛ - можете да си ги удържате, може да си ги внася на каса. Може да му подскажете и че личният труд ще намали евентуално дължимия данък дивидент след като ще му бъде разход и ще намали печалбата му.
Ако си изплаща личен труд в ЕООД-то то е по-добре да се осигурява именно там и да внася осигурителните си вноски чрез дружеството. Ако ли не - все едно къде - така или иначе осигуряването е по ЕГН.
4117
На фокус » ето
07.03.2017, 16:17
Предполагам и сама си отговаряте - какво друго да кажем освен , че по закон следва да сте или в облигационно или трудово правоотношение с дадена фирма след като сте съставител.
възможно ли е с КБ от кочан да се регистрира продажбата и трябва ли да се пусне за няколко дни осигуряването

По-добре КБ от кочан, отколкото нищо , а осигуряването според мене е по-добре да се пусне за определено време, необходимо за извършване на необходимите дейности по фирмата.

Счетоводно отчитане на разходите за подобрения на наети активи

Публикувано на 18.11.2014

д-р Бойка Брезоева, д.е.с.,регистриран одитор


    В бр. 6/2014 г. на сп. „Счетоводство +”,д-р Бойка Брезоева, д.е.с.,регистриран одитор, отговаря на следния въпрос: За данъчни цели разходите за подобрения на наети активи се третират като нематериален актив, който се отнася в категория IV с годишна данъчна амортизационна норма не повече от 33,33 на сто. Как следва да се отчитат счетоводно тези разходи, при положение че не отговарят на дефиницията за нематериални активи както по МСС 38 Нематериални активи, така и по СС 38 Нематериални активи? Правилно ли е да се отчитат като текущи?

   Обстоятелството, че подобренията на наети активи нямат характер на нематериални активи по смисъла на МСС 38 и СС 38, не дава основание разходите за тях да се отчитат като текущи. Според принципа за предимство на съдържанието пред правната форма, регламентиран в чл. 4, ал. 1, т. 5 от Закона за счетоводството, сделките и събитията се представят счетоводно не толкова от правната им страна, а според икономическата им същност. В съответствие с този принцип, когато подобрението на нает актив води до увеличаване ефективността на използване на актива или на неговия полезен живот, разходите следва да се капитализират, да формират оценка на нетекущ дълготраен материален актив, защото изгодата от тях е дългосрочна, независимо че активът не е собствен. По този начин се постига по-достоверно представяне на ресурсите на предприятието във финансовия му отчет. Това е особено важно при прилагането на международните счетоводни стандарти. Ето защо разходите за подобрения на наети активи следва да се отчитат по реда на МСС 16 Имоти, машини, съоръжения. Компании използващи в практиката си МСС, представят във финансовите си отчети такива разходи като част от статията „имоти, машини, съоръжения“ (дълготрайни материални активи). Тъй като тази статия обикновено е една, в нейната разбивка в пояснителните приложения сe представя като отделна подстатия и такава за „разходи за подобрения на наети активи“ (както има и отделна подстатия за аванси и разходи за имоти, машини и съоръжения в процес на придобиване). Повечето от предприятията, прилагащи Националните стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия (НСФОМСП), продължават да отчитат счетоводно разходите за подобрения на наети активи като нематериален актив, защото за данъчни цели те се третират като нематериален актив. По-обосновано обаче е тези разходи да се представят в баланса в състава на дълготрайните материални активи, както при прилагане на МСС, защото принципът за предимство на икономическото съдържание пред правната форма важи за всички предприятия.
При същата тенденция - с декларацията за 04.2017. Разгледайте Приложение 6 ППЗДДС и ще си изясните нещата.