Няма право на обезщетение от НОИ за " бащинство " след като няма 12 месеца осигуряване за ОЗМ . Нали обаче си е баща и без това - да е жив и здрав и да се радва на детенцето си !  :give_rose:
Вижте и подадените уведомления - вероятно това ДС за определен срок е подадено с  правилния за прекратяване код.
Ако не прекратявате трудовото правоотношение с лицето и то ще продължи да си работи на старата длъжност не прекратявате нищо. В ДС трябва да е видно до кога временната длъжност е в сила.
Докато да напиша темата и си я намерих.... :laugh:
Ако ще е от полза да я копирам . Няма как да изтрия тема така или иначе . :smile1:

ТРАНЖОР
 
 

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА
НА ТРАНЖОР

 


Структурно звено в предприятието – предприятие по производство на месо и месни продукти

І.ОСНОВНИ ТРУДОВИ ЗАДАЧИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПРИ ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
1. Задължения на работника по време на производствената дейност:
• приема необезкостеното месо;
• подрежда и дефростира в съответното помещение за дефростация;
• обезкостява месото;
• следи за правилното съхранение на обезкостеното месо,готови полуфабрикати в хладилната камера ,съгласно ТС;
• по време на работа работникът е длъжен да спазва стриктно инструкциите за безопасност на работното място;
• работникът е длъжен да спазва стриктно инструкциите за хигиена на работното място по време на работа;
• след приключване на работното време работникът е длъжен да почисти и измие инвентара и работното си място;
2. Задължения относно личната хигиена:
• работникът се явава на работа само в добро здравословно състояние;
• при неразположения ,рани по ръцете ,уведомява управителя;
• работникът влиза през специален вход за персонала в битово-санитарен възел;
• в “мръсна зона “на филтъра ,работникът съблича цивилните си дрехи и ги поставя в личното си шкафче;
• задължително преминава през душ-кабина и след изкъпване влиза в “чистата зона” на филтъра;
• облича чисто работно облекло ,което съхранява в персонален гардероб и влиза в производственото помещение;
• след приключване на работния ден ,работникът напуска работното си място по обратния ред;
• работникът е длъжен да спазва инструкциите за лична хигиена;

ІІ.ПОДЧИНЕНОСТ,ВРЪЗКИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
1.Длъжността е пряко подчинена на управителя на дружеството;

ІІІ.ОТГОВОРНОСТИ
1.Отговаря за качественото извършване на поверената му работа.
2.Носи отговорност за правилното съхранение на обезкостеното месо;

ІV.УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
1.Длъжността се изпълнява при условията на нормиран/сменен режим на работа според график/ работен ден.

V.ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
1.Да има средно образование;
2.Да притежава умения за работа като транжор;

VІ.ОСНОВНИ АКТОВЕ,КОИТО ЛИЦЕТО ТРЯБВА ДА ПОЗНАВА
1.Да познава изискванията на нормативната уредба и вътрешните правила за хигиена на работното място, личната хигиена и правилната работа с хранителни продукти;
2.Изискванията за безопасност на труда .

Работникът ........................ ......................
се запозна с изискванията на длъжностната характеристика.

Работодател:.................

Работник:...........

Дата:.............

 

Моля, ако някой има във фирмите си такава длъжност да копне една ДХ . Много предварителни благодарности !  :bow:
 :wave:

" Управителят, освен дейност като управител, иска и да участва в дейността на дружеството ."

При това положение ДУК и осигуровките за него се отнасят за дейността на лицето като управител , а при положение , че ще извършва и друга дейност ще трябва да се осигурява и в качеството си на СОЛ, полагащ личен труд или по ТД за определена дейност .
 :wave:
Имам в момента наето лице по договор с БТ. Ще се повторя сигурно за някои неща - Ирена е описала в общи линии документите ...От БТ са ни дали пълен пакет формуляри и няма как да " сгрешим ", подавайки ги .

Документите са :
- декларация - искане по образец , в която се конкретизира исканата сума за лицето - заплата и осигуровки от работодател
- платежно за изплатената заплата
- декларация по образец, че през последните 3 месеца не сме съкратили лице на същата длъжност, на която е лицето от БТ
- копие от платежното, от което е видна получената сума на превода от БТ за предходния месец / това го виждам за пръв път - от 3 години съм нямала такива лица от БТ /
- присъствена форма за лицето и за целия персонал / следят числеността /

Всичко това подаваме с опис . И пак повтарям - описът, декларацията-искане и тази , че не сме прекратявали договор последните 3 месеца са по образец, даден ни от БТ .
Информация за задаване на въпрос по ел. път :
http://www.noi.bg/images/bg/users/infomaterials/izdania/e-uslugi/OSIGURITELI.pdf


А писмено предполагам на адреса на НОИ  гр.София - бул. " Ал.Стамболийски " 62-64   или до съответното РУСО по местоживеене.
 :wave:

http://otgovori.info/sumirano-izchisliavane-na-rabotnoto-vreme/

И може би не е за пренебрегване необходимостта от счетоводител ?  :smile1:
А Сметната палата не дава ли препоръка как да го осчетоводите, че да отговаря на техните изисквания ?
Аз мисля, че вече получихте отговор на въпроса си от по-горе изразените мнения - най-много да ги повторя.  :smile1:
Ремантът по принцип може да е съвкупност от вложени материали и труд - собствен или на външна фирма. Искате да прецизирате нещата по видове разходи - отразете вложените материали като разходи за материали, а трудът на външния изпълнител - като разходи за външна услуга. Така или иначе централата не може да работи без тази помпа и не става въпрос за подобрение, а за текущ разход . :smile1:
 :ok:
Няма три дни за сметка на работодателя , дължи се здравно 4.8 % от 420 лв. и тази сума е за сметка на работодателя .
Сега пак ще потърся темата - не съм го копнала, сори . :smile1:
Малка илюстрация на приказката - не прави непоискано добро .  :smile1:
Този работодател направо е намерил начин да се освободи от работничката - майка. Ако не си подаде молбата следва да се яви на работа. Не се ли яви - дисциплинарно навън и излиза с " чисти " ръце от ситуацията. Не можем да отречем , че по принцип майката е лицето, задължено да подаде молбата за отпуск. Друг въпрос е, че не ги оставяме да забравят това си задължение.
Давам линк към дискусия с публикувано в нея писмо на НОИ по повод запитване . Обърнете внимание на това писмо , публикувано от Алфа .
Аз също смятам , че ако лицето се осигурява по ТД и получава обезщетение до 410 ден и е едновременно СОЛ то не следва да загуби това си право на обезщетение , ако извършва дейност като СОЛ . :smile1:
СС 40

...........
Последващо оценяване след първоначалното придобиване

7. Предприятието трябва да избере или модела на справедливата стойност, или модела на цената на придобиване като своя счетоводна политика, която следва да се прилага към всеки от инвестиционните имоти.

в случай, че ще начислявате амортизации
ЗКПО
...........
Чл. 55. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.; доп., бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) При определяне на годишните данъчни амортизации данъчните амортизируеми активи се разпределят в следните категории:
1. категория I-масивни сгради, включително инвестиционни имоти, съоръжения, предавателни устройства, преносители на електрическа енергия, съобщителни линии;
2. категория II-машини, производствено оборудване, апаратура;
Ако приемем, че този наследствен имот е на физическото лице - управител във фирмата и този управител е и едноличния собственик, то парите от продажбата биха могли да " влязат " във фирмата или като паричен заем от ФЛ или като допълнителни парични вноски по чл.134 от ТЗ . Съответно във времето тези парични средства би трябвало да бъдат възстановени на ФЛ с лихвите или без тях, ако за допълнителните парични вноски е договорено да са безлихвени.
Тя темата, ако се подхване , ще е дълга.

Като начало - на моята диплома например пише " икономист " , независимо от точното наименование на завършената специалност.

Икономическо ли ми е образованието ?  :smile1: