Да попитам нещо . :smile1:
Веднъж набрани платежни в системата на Райфайзенонлайн колко време могат да стоят като чакащи ? Има ли въобще такъв срок ? Питам, защото не искам да си правя излишен труд, ако набирам платежни, а те се плащат с голямо закъснение / както ми се струва, че ще е / и в това време системата да ги заличи и да трябва наново да ги набирам. :smile1:
Най-простото , за което се сещам е да си подадете едно ОКД5 , да се осигурите за някакво кратко време, в което да си свършите работата спокойно и да се отрегистрирате дори. :smile1:
Ставащото си е направо много тревожно - толкова ценна информация, толкова много труд положен за подаването и обработването и. Твърде крехка е сигурността на толкова важни неща за съжаление. Напредъка на технологиите е двупосочен - зависи в чии ръце са попаднали. Едни създават, други унищожават.Дано всичко се оправи - не само да влизаме в страницата на НОП, но и да няма поражения.
http://www.bcnl.org/bg/nav/137-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D1%8A%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8-%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8.html

от линка :

" ЮЛНЦ става субект на правото от момента на неговата съдебна регистрация. За дата на вписване на ЮЛНЦ в специалния съдебен регистър за ЮЛНЦ следва да се счита датата на постановяване на съдебното решение за регистрация. От тази дата ЮЛНЦ може да извършва валидни правни действия от свое име, с които да поема права и задължения – да сключва договори, да извършва други сделки. Всички тези действия следва да бъдат извършвани от законните представители на ЮЛНЦ или от упълномощени от тях лица, в съответствие с представителната им власт.
Съгласно ЗЮЛНЦ всички действия, извършени от името на учредяваната организация до деня на вписването й в съдебния регистър, пораждат права и задължения за лицата, които са ги извършили и преминават по право върху ЮЛНЦ от момента на регистрацията му. Това означава, че ако съдът откаже вписване, правата и задълженията породени от действия извършени от учредители или представляващите от името на учредяваната организация ще останат в полза/тежест на тези лица.
"
 
Смятам, че осчетоводяването е правилно - начисляване на сумата по разходна сметка срещу кредитиране на други кредитори и закриването на разчета с тях впоследствие.
Аз някак не мога да свържа липсата на пари в касата с необходимостта от " финансиране" отчетено и то по сметка 131. Или имаме наистина финансиране или имаме недостиг на пари по каса, покрит от личната сметка на собственика.
И аз мислех, че няма да може, но става. Да не би да е въпрос на някаква настройка ?
 Любопитно ми е как ще се въведе фактурата  в дневника по ДДС.На частта отнасяща се  за физическо лице не се полага ДДС.Ако се въведе нещо различно от цялата ф-ра при насрещна проверка  няма да се срещнат двете ф-ри /при доставчик и клиент/Може аз нещо да бъркам.Колкото до контировките  така е.

Става с два записа на фактурата - единия с ДДС-то и втори на същата фактура без право на ДДС / сумата на ФЛ / .
Първоначалното Ви питане съдържа информация, че е сключен ТД и не е упоменат срок на изпитването, а впоследствие се оказва, че въобще няма клауза за срок на изпитване. Най-вероятно работодателят е искал чрез уж "пропуснат" срок на изпитване да прекрати договора по чл.71.Сега се оказва, че въобще няма срок на изпитване обаче. Намирам въпросът Ви не просто за подвеждащ, но и некоректен към отговарящите Ви, защото вместо ясно да изложите ситуацията не питате, а подпитвате .
"аз не мога да разбера дали клаузата "изпитателен срок" става недействителна"
Как да стане недействително нещо, което не съществува и Вие прекрасно го знаете ?

А какво е състоянието на единната Ви сметка по отношение на данъци към републикански бюджет ?
Благодаря, но аз не мога да разбера дали клаузата "изпитателен срок" става недействителна.

Аз не знам точния отговор / може би е работа на юристите да го тълкуват / , но ми се струва, че след като е недоговорен точният размер на изпитателния срок е оспоримо всяко действие по прекратяването му от която и да е от двете страни без предизвестие.В питането не се посочва и в чия полза е уговорен срокът на изпитване.
Това, което ми се случва, описвам само по един начин - няма ненаказано добро. Една от служителките ми забременя. Беше силно притеснена, че ще я уволня. Но аз я успокоих и я оставих на работа, защото ми стана жал за нея (самотна майка, с едно пораснало дете и болни родители).

Ако това е доброто........Как щяхте да я уволните ? Тази бременна жена е имала закрила по КТ. Ето това е ситуацията по български - да мислим, че спазвайки законодателството правим добро другиму. :(
http://www.noi.bg/benefits/benefits/101-unemployment/625-pokso

Обърнете внимание на условията , на които трябва да отговаряте, за да имате право на обезщетение за безработица. Във Вашия случай не следва да упражнявате дейност като СОЛ.
Има доста дискутирани теми по този въпрос тука - можете да потърсите .

Предполагам нищо не ми пречи да си водя аналитично сметка 712 (по участници платили членски внос)?

В такъв случай при постъпване на средствата:
503/712 (712 аналитична)
при приключване на годината
712/125

И баламският въпрос е какво правя с издадените фактури?
В смисъл те реално са издадени, за да имат членовете някакъв разходооправдателен документ. Няма нужда да съставям други счетоводни статии към тях нали? :blush:

След като Ви е необходима тази аналитичност по членове можете да си я заведете към 712 . Издадените фактури осчетоводявате по вече посочения начин и не следва нищо друго да  правите. :smile1:
Колона 4 е за избран осигурителен доход. Какъвто сте избрали него пишете. Не знам защо е било нужно да го променяте за тези три месеца след като така или иначе сте щели да довнасяте за  този период с ГДД . Но при ситуацията такава, каквато я описвате пишете в к.4 последните 3 месеца 2000 след като такъв е избраният Ви осигурителен доход. Иначе в 5.2 вписвате дохода за годината разделен на месеците на упражняване дейността на СОЛ.
СС 9
................
3.4. Даренията, които не са обвързани с условия, и членският внос се признават като текущ приход за периода.

от страницата на НПО :

Скрит текст :

В СС9 не е изрично указано, че става дума за периода на получаване на членския внос, но на страницата на НПО дават именно такова тълкуване. Всъщност на преден план се поставя в случая въпроса кога следва да се признае прихода от членски внос. Вероятно в актовете на ЮЛНЦ е предвиден и срок за внасяне на членския внос, както и санкции за невнеслите същия .

Не съм срещала друго тълкувание по въпроса и в светлината на горецитираното бих приела за коректно осчетоводяването на платен членски внос и признаването на същия да бъде :

Дт 501, 503 / Кт 712

Ако някой се занимава с ЮЛНЦ и има практика би могъл да сподели.  :smile1:
http://balans.bg/6030-danychen-kredit-za-razhodite-svyrzani-s-leki-avtomobili/

Вижте в края на статията - разгледана е позицията на НАП по отношение на въпроса за транспорта като понятие .
Цитат от статията :
"Ситуацията е малко по-различна, ако транспортът по командировката се осъществи с нает лек автомобил, включително и таксиметров. В този случай са налице всички предпоставки за приспадане на данъчния кредит."
Направете и аналогия с вашия случай - мисля, че  използването на автомобила за командировки не отговаря на понятието " транспорт" при командировка .
Копирам и самата статия, защото понякога безплатните статии се трансформират в такива за абонати с течение на времето.

Скрит текст :
Да, ако 550 е бил задължителен минимален праг / независимо от по-ниския реален доход / .
А не трябва ли да се отчете какъв е бил минимумът за СОЛ според ЗБДОО за 2014? Възможно да е 550. Ако е така, върху каква сума ще се завери осиг.книжка?

Да, правилна е забележката ! :good:
 Ако задължително е следвало да се осигурява на 550 - да - заверка върху 550 . Ако изборът е личен за 550 - горните отговори.  :smile1: