" И ако ви  покажа доказателства, че съм бил на околосветско пътешествие..........."

Може би в този случай, ако сте на околосветско пътешествие ще сте се погрижили да имате управител по време на Вашето отсъствие ? :smile1:

Задълженията на наемодателя ЕООД едва ли се изразяват само в прибирането на наема.
" Извършва ли трудова дейност собственикът на ЕООД, отдало фирмен имот под наем, докато не прави нищо. Това е въпросът."


Да ,извършва именно трудова дейност . И именно това е регламентирано в ДР на ЗДДФЛ . Упражняването на личен труд по повод администрирането на фирмената дейност не е нищоправене.
КСО
..........
чл.4
........
3) (Обявена за противоконституционна по отношение на работещите пенсионери, включени в кръга на задължително осигурените лица по този законов текст - РКС, ДВ, бр. 55 от 2000 г.) Задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт са:
1. лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност;
2. (доп., ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)
лицата, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества и физическите лица - членове на неперсонифицирани дружества;


ЗДДФЛ
............
ДР
...........
26. "Трудови правоотношения" са:
и) (нова, ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) правоотношенията, независимо от основанието за възникването им, със съдружници и член-кооператори, както и с акционери, притежаващи повече от 5 на сто от капитала на акционерното дружество, за полагане на личен труд в дружествата и кооперациите, в които те са съдружници, член-кооператори или акционери;


Отдаването под наем и извършване на дейност от фирмата / има си и НКИД за това / и в частност упражняване на такава от нейния собственик - бил той ЕТ или собственик или съдружник в Е / ООД.
Да, така е.

А трябва ли да подам окд-5 при положение, че лицето е осигурено на максималния осигурителен доход на друго основание? На практика няма да му внасям нищо.

Да, ОкД5 следва да се подаде като се посочи дата за начало на дейността без да се указват данни за вида на осигуряване .
За целия период на действие на договора за наем ли?
Къде въпросът е намерил нормативно решение?

На мен също ми се струва абсурдно да се сключи един договор за наем за 10 години и на това основание лицето да се осигурява през целите 10 години, въпреки, че след подписването на договора няма никаква дейност. Струва ми се, че ако се приеме едно такова разбиране, много хора, които търсят основание за осигуряване, но нямат такова, биха могли да прехвърлят някаква вещ на името на някакво дружество, специално учредено за целта от тях, да сключат някакъв договор за наем на тази вещ и да се осигуряват, да се осигуряват и чак да се пенсионират заради натрупан осигурителен стаж

Бихте ли ни посочили нормативно основание за това, че отдаването под наем на имущество примерно от ЕТ, Е / ООД не е извършване на дейност от страна на фирмата и не изисква осигуряване от собственика и или назначено по ДУ лице ?
" Това, че личните осигуровки на лицето са за негова сметка, не значи, че не могат да се удържат от възнаграждението му. Именно удържайки ги от възнаграждението му, те стават "за негова сметка"."Trevit , СОЛ внася осигуровките си по ЕГН и погледнато формално това може изобщо да не става през дружеството. Не може то да се явява администратор на това кога да бъдат удържани или не осигуровките на СОЛ. Възнаграждението за личен труд може да се изплаща еднократно или на даден интервал от време , а СОЛ ежемесечно си е превеждал парите за тях. В такъв смисъл дружеството , изплащащо личен труд не следва да удържа личните осигуровки на СОЛ . Задължено лице за тези осигуровки е СОЛ по ЕГН, а не дружеството.
1. " При кои случаи СОЛ внася осигуровки по МОД на икон.дейност (ако има такива)"

СОЛ не внася осигуровки на МОД . Това е задължение на съдружника -управител, с когото има сключен ДУК и получава възнаграждение за това.

2. за отдаването под наем
" Как гледат данъчните на това? "

Като на упражняване на дейност и произтичащо от това задължение за осигуряване.

Личните осигуровки на СОЛ са за негова сметка и не следва да се удържат от възнаграждението му за положен личен труд. Приспадат се от сумата на това възнаграждение единствено с цел определяне на данъчната основа за изчисляване на ДДФЛ.
" член 74 от Директивата за ДДС трябва да се тълкува в смисъл, че не допуска национална разпоредба, която в случаите на преустановяване на облагаемата икономическа дейност предвижда, че данъчната основа на доставката е пазарната цена на наличните към датата на това преустановяване на дейността активи, освен ако тази цена съответства на практика на остатъчната стойност на посочените активи към същата дата и по този начин се отчита промяната на стойността на тези активи от датата на тяхното придобиване до датата на преустановяването на облагаемата икономическа дейност."

Най-честата практика е намерила и нормативно основание или обратното - нормативното основание отразява най-честата практика - пазарната цена да е остатъчната стойност.В бележката отразявате брутната сума за съответния месец на изплащане на дохода.
ЗКПО
..........
Непризнати разходи от липси и брак

    Чл. 28. (1) Не се признават за данъчни цели счетоводните разходи от липси на дълготрайни и краткотрайни активи, с изключение на произтичащите от непреодолима сила.
(2) Не се признават за данъчни цели счетоводните разходи от липси и брак на материални запаси.


(3) Алинея 2 не се прилага, когато разходите се дължат на:
1. непреодолима сила;
2. технологичен брак или промяна на физико-химичните свойства, установени с нормативен акт или с фирмени стандарти, когато не е налице нормативен акт, и в обичайните за съответната дейност размери;
3. изтичане срока на годност съгласно нормативен акт или фирмени стандарти, когато не е налице нормативен акт, и в обичайните за съответната дейност размери;
4. (нова, ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) липси на стоки, произтичащи от търговска дейност в обекти, в които клиентите имат пряк физически достъп до предлаганите стоки, в размер до 0,25 на сто от размера на нетните приходи от продажби на съответния търговски обект.
(4) Не се признава за данъчни цели разходът за данък по чл. 79, ал. 3 от Закона за данък върху добавената стойност на активи, непризнати по реда на ал. 1 - 3.
(5) Не се признават за данъчни цели последващите счетоводни разходи, отчетени по повод на вземане, възникнало в резултат на липси и брак на активи, непризнати по реда на ал. 1 - 4.

Сумата трябва да съответства на подадената СД за март, а това, че има и приспадане за януари ще рефлектира в остатъка за възстановяване, посочен на ред 14.

М.март е приспаднато ДДС-то за м.януари и остава разликата. Няма как да се посочи на ред 5 цялата сума.
Съгласна съм с допълнението, направено от Марпан , но в СД ЗДДС за март приспаднато в клетка 70 е 255.34 и така справката е готова за подаване. :wave:
Сумата от 387.05 трябва да фигурира и в клетка 80 на СД по ЗДДС за април 2013.
Процедурата от януари е приключила март с ДДС за внасяне , което е покрило ДКредит от 103.41 лв. и е започнала процедура от февруари, която приключва април и да, правилно трябва да подадете Приложение 6 и да попълните клетка 80 на СД по ЗДДС.
За попълването - ако имате възможност качете една бланка Прил.6, на която може да се пише .
"..........дали това няма да се приеме като скрита продажба на продукция, но на занижена цена - 7 пъти под себестойността.
 И нали знаете - после счетоводителя виновен."

Дали ще се приеме или не за скрита продажба едва ли някой може тука да потвърди или отрече - Вашето задължение като счетоводител се свежда до това да изискате разходна норма от управителя с подписи на съответните длъжностни и компетентни за това лица. А счетоводителят не може да бъде виновен за разходна норма, която му е предоставена от собственика на фирмата и след като сте изказали Вашите съображения по въпроса.
Трябва да имаме точната преценка докъде се простира границата на нашите задължения , а в случая смятам , че я прекрачвате.
Чувството за вина не е счетоводна категория. :smile1:
Сумата , изплатена еднократно следва да се "разпредели" за месеците на полагане на труда по съответния договор и тогава да се прецени дали за всеки от тези месеци е под или над МРЗ след приспадане на НПР.
Подава ОкД5 , с която уведомява, че в новата фирма упражнява дейност .Ако на максимума се осигурява по трудов договор посочва в ОкД5, че се осигурява за всички осигурителни случаи или само за пенсия, но не внася осигуровки поради осигуряването си на максимума на друго място.  Ако на максимума се осигурява като СОЛ другаде в новата фирма просто не посочва за какви случаи ще се осигурява, защото като СОЛ вече е избрал вида на осигуряването си.
След като в новата фирма има назначен управител, то собственикът може и въобще да не упражнява дейност , а това значи и да не подава ОкД5 и да получава само дивидент.
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
РЕШЕНИЕ № 945
ОТ 15 НОЕМВРИ 2012 Г.
за разместване на почивни дни през 2013 г.
На основание чл. 154, ал. 2 от Кодекса на
труда и чл. 55, ал. 2 от Закона за държавния
служител
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ :
1. Обявява 2 май (четвъртък) за почивен
ден, а 18 май (събота) за работен ден.
.........

Не, дните просто са обявени за работен и неработен.